Судоустрійні та кримінальні процесуальні аспекти протидії корупції в Україні

  • Л. М. Лобойко доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України (м. Харків)
  • О. Г. Шило доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, керівник наукових робіт, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України (м. Харків)
Ключові слова: корупція, запобігання корупції, судоустрій, корупційні ризики у кримінальному провадженні

Анотація

На підставі аналізу положень вітчизняного та зарубіжного законодавства розглянуто судоустрійні та кримінальні процесуальні аспекти протидії корупції в Україні. Феномен корупції розкрито через призму взаємовпливу широкого спектра правових, соціальних та інших чинників. Досліджено організаційноправові засади попередження корупції в судовій системі; здійснено оцінку корупціогенності кримінального процесуального законодавства України та розглянуто її окремі аспекти. За результатами дослідження досвіду деяких розвинених країн запропоновано зміни й доповнення до чинного судоустрійного законодавства та КПК України. Наголошено на важливості подальших теоретикоправових досліджень у цій царині.

Посилання

Грудзур О. Корупційні ризики проекту КПК / О. Грудзур // Юрид. вісник України. – 2012. – № 9. – 3–9 березня. – С. 4.

Глинська Н. В., Шило О. Г. Антикорупційні стандарти кримінально– процесуального законодавства: поняття та види / Н. В. Глинська, О. Г. Шило // Акт. проблеми реформування кримінально–процесуального законодавства та удосконалення діяльності судових та правоохоронних органів України : матер. міжнар. наук.–практ. конф., 20 квіт. 2012 р., м. Луганськ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – С. 216–219.

Закон України від 14 жовтня 2014 р. «Про запобігання корупції» // Офіційний вісник України. – 2014. – № 87. – Ст. 2474.

Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов [Текст] : сб. документов / сост. В.С. Овчинский. – М.: ИНФРА-М, 2013. - С. 46–104; 398-430; 126-129; 213-293.

Тарасов А.А. Антикоррупционные стандарты в уголовном судопроизводстве : от законодательной идеи в к процедурному воплощению// Уголовное судопроизводство.- № 1.- 2010 - С. 15.

Сучасний тлумачний словник української мови: 100 000 слів/ за заг. Ред.. д-ра філол.. наук, проф.. В.В. Дубічинського.-Х.: ВД «Школа», 2009.- С. 828.

Уголовно-процессуальное право: Актуальные проблемы теории и практики / Под ред. В.А. Лазаревой, А.А. Тарасова. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – С. 302.

Методологія проведення антикорупційної експертизи / Затв. наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 р. № 1380/5 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1380323–10.

Талапина В. Н. Методика первичного анализа (экспертизы) коррупциогенности нормативных правовых актов. – М.: ЦСР, 2007. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nsaldago.ru/download2/%B8%.

Краснов М. А. Анализ коррупциогенности законодательства: Памятка эксперту по первичному анализу коррупциогенности законодательного акта / М. А. Краснов, Э. В. Талапина, Ю. А. Тихомиров и др. – М.: Центр стратег. разраб., Статут, 2004. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.tambov.gov.ru/pravo/files/Antikorrupc/Pamytka_korruptsiogennost.rtf.

Панько Н.К. Статутные и дискреционные начала формирования судейского убеждения/ Н.К. Панько // Вестник ВГУ. -Серия: Право, 2010. – С. 73.

Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36442878.


Переглядів анотації: 41
Завантажень PDF: 52
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Лобойко, Л. М., & Шило, О. Г. (2017). Судоустрійні та кримінальні процесуальні аспекти протидії корупції в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 215-239. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/347
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ