Історична ретроспектива формування та розвитку страхування наземних транспортних засобів в Україні

  • К. К. Карпенко аспірант кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ (м. Одеса)
Ключові слова: страхування, страховий ризик, страховий інтерес, страхова премія, страхова виплата, транспортний засіб

Анотація

Розглядаються історичні факти становлення та розвитку страхування наземних транспортних засобів в Україні. Наводяться історичні приклади страхування на перших етапах розвитку суспільного виробництва, розглядаються факти, що підтверджують існування найпростішої форми страхового захисту. Виходячи з аналізу історичних фактів розвитку інституту страхування в Україні, виділяються періоди розвитку історії страхування наземних транспортних засобів.

Посилання

Страхування: підручник / В.Д. Базилевич, О.Ф. Філонюк, К.С. Базилевич; [та ін.]; за ред.: В.Д. Базилевич . – Київ : Знання, 2008 . – 1019 с.

Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: Монографія / О. О. Гаманкова. – К.: КНЕУ, 2009. – 283 с.

Заєць О.М. Страхове право України: навчальний посібник / О.М. Заєць; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. − Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. − 288 с.

Козьменко, О. В. Нові вектори розвитку страхового ринку України [Текст] : монографія/[Козьменко О. В., Козьменко С. М., Васильєва Т. А. та ін. ; кер. авт. проекту д. е. н., проф.О. В. Козьменко]. – Суми: Університетська книга, 2012. – 315 с.

Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С.С. Осадець. – Вид. 2-ге, перероб. І доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 599 с.

Плиса В. Й. Страхування: Навчальний посібник / К.: Каравела, 2005. – 392 c.

Фурман В. М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку: Монографія / В. М. Фурман.– К.: КНЕУ, 2005. – 296 с.

Безугла В.О. Страхування / В.О. Безугла. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 582 с.

Стеценко В. Ю. Медичне страхування як складова системи страхування (правові аспекти) / В. Ю. Стеценко // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 597-602 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2009-3/09cvjcpa.pdf.

Навроцький С.А. Страхування як самостійна економічна категорія відтворення / С.А. Навроцький // Економіка АПК. – 2006. − № 9. – С. 37.

Реверчук С.К., Сива Т.В., Кубів С.І., Вовчак О.Д. Історія страхування: Підручник / За ред. С.К. Реверчука. – К.: Знання, 2005. − 213 с.

Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву / В.И. Серебровский. – М.: Статут (в серии «Классика российской цивилистики»), 1997. – 558 с.

Крюков В.П. Очерки по страховому праву. Систематическое изложение и критика юридических норм страхового дела / В.П. Крюков. − Саратов: Книгоиздательство В.З. Яксанова, 1925. – 178 с.

Базилевич В.Д., Базилевич Л.С. Страхова справа,— З-тє. вид.., перероб і доп. / В.Д. Базилевич, Л.С. Базидевич. − К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 348 с.

Рыбников С.А. Очерки из истории страхования в России // Вестник Государственного страхования / С.А. Рыбников. – 1927. − № 19-20. – С. 110-113.

Шиминова М.Я. Страхование: история, действующее законодательство, перспективы / М.Я. Шиминова. – М.: Наука, 1989. – 234 с.

Клапків М.С., Клапків Ю.М. Витоки національного страхового ринку України: Монографія / М.С. Клапків, Ю.М. Клапків. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 197 с.

Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования / В.К. Райхер. – М: ЮКИС, 1992. – 198 с.

Кінащук Л.Л. Страхування: теорія і практика проведення: Монографія / Л.Л. Кінащук. − К.: Атіка, 2004. – 145 с.

Жабинець О. Система державного регулювання страхової діяльності в Україні та її вдосконалення / О. Жабинець // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2005. – Вип. 34. – С. 342-348


Переглядів анотації: 503
Завантажень PDF: 101
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Карпенко, К. К. (2017). Історична ретроспектива формування та розвитку страхування наземних транспортних засобів в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 142-151. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/338
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА