Державний контроль за безпечністю та якістю харчових продуктів в Україні

  • М. В. Вікторчук кандидат юридичних наук, асистент кафедри міжнародного права та юридичної журналістики Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)
Ключові слова: безпечність та якість продуктів харчування, державний контроль, державні органи, контроль, система НАССР, суб’єкти державного контролю

Анотація

У статті досліджено окремі недоліки законодавства України у сфері контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів. Проаналізовано та вдосконалено поняття державного контролю за безпечністю і якістю харчових продуктів в Україні. Наголошено на практичних напрацюваннях держав – членів Європейського Союзу у цій сфері. Розглядаються питання нормативнотехнічного регулювання безпечності харчових продуктів в Україні у відповідності до міжнародних вимог, акцентується увага на перевагах впровадження системи НАССР.

Посилання

Притула Н. М. Роль держави в регулюванні якості та безпеки сільськогосподарської продукції / Н. М. Притула // Держава та регіони. Сер.: Державне управління. – 2013. –№ 4. – С. 48–53 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2013_4_12.

Брулевич В. В. Підвищення ефективності державного контролю за безпечністю і якістю харчових продуктів / В. В. Брулевич // Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. – Вип. 3. – С. 137–140.

Маланчук Т. В. Державний контроль та нагляд за безпекою харчових продуктів / Т. В. Маланчук // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2011. –№ 2(5). – С. 45–49.

Назар Б. І. Вдосконалення системи контролю та обігу ГМО в Україні / Б. І. Назар // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2016. – Т. 18. – № 3 (71) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi77J_ggeDRAhWL1ywKHaaSAL4QFggYMAA&url=http%3A%2F%2.

Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України : від 22 грудня 1997 р., № 771/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80.

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України : від 24 лютого 1994 р., № 4004-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4004-12.

Про ветеринарну медицину: Закон України : від 25 червня 1992 р., № 2498-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2498-12.

Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них: Закон України : від 6 лютого 2003 р., № 486-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/486-15.

Про молоко і молочні продукти: Закон України : від 24 червня 2004 р., № 1870- IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1870-15.

Про захист прав споживачів: Закон України : від 12 травня 1991 р., № 1023-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12.

Загальні відомості про ДП «УКРНДНЦ» [Електронний ресурс] / Українське агентство зі стандартизації : офіційний веб-сайт. – Режим доступу : http://uas.org.ua/ua/zagalni-vidomosti-pro-dp-ukrndnts.

Господарський кодекс України : Закон України : від 16 січня 2003 р., № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України: від 10 вересня 2014 р., № 442 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF.

Система аналізу небезпек і критичних точок контролю – HACCP [Електронний ресурс] / VET.in.UA – Ветеринарний інформаційний ресур : офіційний веб-сайт. – Режим доступу : https://vet.in.ua/menu/articles.php?id_article=22..


Переглядів анотації: 58
Завантажень PDF: 157
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Вікторчук, М. В. (2017). Державний контроль за безпечністю та якістю харчових продуктів в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 135-142. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/337
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА