Поняття та загальна характеристика судового правозастосування джерел адміністративного права

  • В. В. Решота кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів)
Ключові слова: джерело адміністративного права, застосування права, судове правозастосування, адміністративне право, публічна адміністрація

Анотація

У статті досліджено поняття та ознаки судового правозастосування джерел адміністративного права. Визначено особливу роль суду та проблемні аспекти застосуванні джерел адміністративного права при розгляді та вирішенні судових справ.

Посилання

Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. / ред. кол. В. Б. Авер’янов (голова) ; у 2 т. – Т. 1. Загальна частина. – К. : Вид-во "Юридична думка", 2004. – 584 с.

Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підруч. / О. Ф. Скакун ; 2-ге вид. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2010. – 520 с.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. / П. М. Рабінович ; вид. 9-е, зі змінами¬. – Львів : Край. – 2007. – 192 с.

Бобрешов Є. Г. Судове правозастосування в Україні: проблеми теорії та практики : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Є. Г. Бобрешов ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2011. – 18 с.

Клименко К. О. Правозастосування в судовому адміністративному процесі України : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / К. О. Клименкой ; Нац. ун-т Держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2008. – 20 c.

Маляренко В. Т. Правосуддя / В. Т. Маляренко // Юридична енциклопедія : [в 6 т.] / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; редкол.: Шемшученко Ю. С. (голова) [та ін.]. – К. : Юридична думка, 2003. – Т. 5. – C. 50–51.

Решота В. В. Проблеми визначення основних понять у сфері здійснення правосуддя / В. В. Решота // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2016. – Вип. 62. – Т. 2. – С. 119–127.

Кельман М. С. Загальна теорія держави і права : підручн. / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. – К. : Кондор, 2006. – 477 с.

Луць Л. А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посібник (за кредитно-модульною системою) / Л. А. Луць. – К. : Атіка, 2008. – 412 с.

Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. / Т. О. Коломоєць. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.

Постанова Житомирського апеляційного адміністративного суду від 04.04.2016 р. Справа № 2а/0614/8286/11 [Електронний ресурс] / Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/56943238.

Державне управління: теорія і практика / за заг. ред. проф. В. Б. Авер’янова. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.


Переглядів анотації: 130
Завантажень PDF: 58
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Решота, В. В. (2017). Поняття та загальна характеристика судового правозастосування джерел адміністративного права. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 127-134. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/336
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ