Громадський контроль за діяльністю Національної гвардії України: стан та перспективи правового регулювання

  • Т. О. Байрачна аспірант кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків)
Ключові слова: військове формування, громадський контроль, громадські організації, засоби масової інформації, Національна гвардія України, форми громадського контролю

Анотація

Розглянуто особливості та форми здійснення громадського контролю за діяльністю Національної гвардії України. З’ясовано сфери відносин, що підлягають перевірці та оцінці з боку відповідних суб’єктів, що здійснюють громадський контроль за діяльністю Національної гвардії України. На підставі аналізу законодавства та наукової думки обґрунтовано доцільність збільшення форм здійснення цього виду контролю за діяльністю військових формувань з правоохоронними функціями. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.

Посилання

Бублій М. П. Особливості здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування / М. П. Бублій // Міжнарод. наук. журнал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/uploads/public/14637588489931.pdf.

Іжа М. Громадський контроль в системі публічного управління як ефективний інструмент експертизи державно-управлінських рішень / Микола Іжа, Олександр Радченко // Публічне управління: теорія та практика. – 2012. – № 4(12). – С. 74-79.

Денисюк С. Ф. Організація громадського контролю у сфері забезпечення правоохоронними органами громадського порядку / С. Ф. Денисюк // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 102–107 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2009-2/09dsfogp.pdf.

Добровіцька К. Основні поняття та правове регулювання громадського контролю діяльності органів місцевого самоврядування / К. Добровіцька // Ефективність державного управління : збірн. наук. праць. – 2015. – Вип. 43. – С. 303–308.

Колпаков В. К. Адміністративне право України : підруч. / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1 : Теорія державного управління / наук.-ред. колегія : В. М. Князєв (співголова), І. В. Розпутенко (співголова) та ін. – 2011. – 748 с.

Крупник А. С. Громадський контроль: сутність та механізми здійснення / А. С. Крупник // Сайт Стрийської міськради «Новий Стрий» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://novyistryi.at.ua/gromkontrol/KRUPNYK_A_pro_grom_kontrol.pdf.

Сквірський І. О. Громадський контроль у публічному управлінні: теоретико-правові та праксеологічні аспекти : дис... докт. юрид. наук: 12.00.07 / І. О. Сквірський ; Держ. вищ. навч. заклад «Запорізький нац. ун-т». – З., 2013. – 413 с.

Захаров Є. Громадський контроль і права людини / Євген Захаров // Сайт громадської мережі «Опора»; Львівське представництво [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://opora.lviv.ua/?p=529.

Ковтун М. С. Питання громадського контролю за формуванням та реалізацією антимонопольної політики / М. С. Ковтун // Форум права. – 2015. – № 4. – С. 114–118 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_4_22.pdf.

Маштакова Е. А. Теоретико-правовые вопросы государственного контроля в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Е. А. Маштакова ; Ростовский юрид. ин-т МВД РФ. – Ростов н/Д, 2000. – 205 с.


Переглядів анотації: 108
Завантажень PDF: 50
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Байрачна, Т. О. (2017). Громадський контроль за діяльністю Національної гвардії України: стан та перспективи правового регулювання. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 119-127. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/335
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ