Доктринальне розуміння заохочувальних норм у кримінальному праві

  • П. В. Хряпінський доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та кримінології ДВНЗ «Національний гірничий університет», заслужений діяч науки і техніки України (м. Дніпро)
Ключові слова: кримінально-правовий вплив, стимулювання, заохочувальна норма, здійснення суспільно-корисного діяння, виключення, звільнення або пом’якшення кримінальної відповідальності або покарання

Анотація

У статті досліджено доктринальне (наукове) розуміння заохочувальних норм у кримінальному праві. Наголошується, що особливістю заохочувальних норм виступає позитивний метод стимулювання до здійснення суспільнокорисної поведінки у сфері кримінально-правових відносин. Заохочувальні норми поряд із заборонними нормами у системі кримінального права покликані сприяти правовому забезпеченню охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпеченню миру і безпеки людства, а також запобіганню злочинам.

Посилання

Цит. за: Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності : монографія / Ю.В. Баулин. – К.: Атіка, 2004. – 296 с.;

Усатий Г.О. Кримінально-правовий компроміс : монографія / Г.О. Усатий. – К.: Атіка, 2001. – 128 с.;

Наден О.В. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : монографія / О.В. Надeн. – Харків: Право, 2003. – 224 с.;

Хлистова Н.Б. Заохочення суспільно-корисної мотивації: кримінальноправові та кримінологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право / Н.Б. Хлистова. – Академія адвокатури України. – К., 2008. – 20 с.

Сташис В. Новий Кримінальний кодекс України / В. Сташис, В. Тацій // Право України. – 2001. - № 7. – С. 3-5;

Борисов В.І. Норми Особливої частини КК, їх види та розвиток // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблемі застосування і перспективи удосконалення : матер. міжнар. наук.-практ. конф. / В.І. Борисов. (Львів, 13-15 квітня 2007 р.): У 2 ч. – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Ч. 1. - 2007. – С. 17-20;

Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве : монография / С.С. Алексеев. - М.: Юрид. лит., 1989. – 288 с.

Общая теория государства и права : учебник в двух томах. Т. 2. Общая теория права / Отв. ред. В.С. Петров, Л.С. Явич. – Л.: Изд-во Ленигр. ун-та, 1974. – 416 с.

Звечаровский И.Э. Уголовно-правовые нормы, поощряющие посткриминальное поведение личности : монография / И.Э. Звечаровский. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1991. – 160 с.

Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності : Звіт про виконання наукового дослідження // Під керівництвом В.В. Сташиса // Питання боротьби зі злочинністю. – 2008. - № 15. – С. 3-31.

Кленова Т.В. Уголовно-правовая норма (понятие, структура, виды): автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Т.В. Кленова. – Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - М., 1986. – 27 с.

Берштейн Д.И. Социалистическая правовая норма и особенности ее охраны в современный период / Д.И. Берштейн // Правоведение. – 1964. – № 2. – С. 131-133.

Усатий Г.О. Структура та юридична природа кримінально-правового компромісу / Г.О. Усатий // Вісник Запор. юрид. ін-ту. – 1998. - № 3. – С. 148-156.

Тихомиров Ю.А. Публичное право : монография / Ю.А. Тихомиров. – М.: Изд-во БЕК, 1995. – 496 с.

Харитонова О.І. До питання про визначення поняття публічного права / О.І. Харитонова // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць. – 2000. – Вип. 8. – С. 177-180.

Мелтонян Р.М. Уголовно-правовое поощрение / Р.М. Мелтонян // Человек: преступление и наказание. – 1996. - № 2. – С. 20-26.

Семенов И.А. Поощрительные нормы в уголовном законодательстве России : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право / И.А. Семенов. – Российск. прав. акад. – М., 2002. – 23 с.

Рабинович П. Феномен право розуміння : гносеологічна характеристика / П. Рабинович // Вісник Академії правових наук України. – 2007. - № 3. – С. 11- 22.

Панов Н.И. Методологические аспекты формирования понятийного аппарата юридической науки / Н.И. Панов // Правоведение. – 2006. - №4. – С. 8- 15.

Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния : монографія / Ю.В. Баулин. – Харьков: Основа, 1991. – 360 с. 21. Келина С.Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности : монографія / С.Г. Келина. – М.: Наука, 1974. - 232 с..


Переглядів анотації: 61
Завантажень PDF: 291
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Хряпінський, П. В. (2017). Доктринальне розуміння заохочувальних норм у кримінальному праві. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 98-108. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/331
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА