Суспільна корисність кримінально-правових норм

  • О. О. Пащенко кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України (м. Харків)
Ключові слова: кримінально-правові норми, соціальна обумовленість, криміналізація, суспільна корисність кримінально-правових норм, суспільна небезпечність діянь

Анотація

У статті доводиться, що під час характеристики соціальної обумовленості кримінально-правових норм слід вести мову про їх суспільну корисність, а коли йдеться про криміналізацію – то про суспільну небезпечність відповідних діянь чи ступінь такої небезпечності. Автором обґрунтовується, що безвинне заподіяння шкоди (випадок, казус), а також її спричинення особами, які не мають усіх ознак суб’єкта злочину (малолітніми чи неосудними) є суспільно небезпечними, а не просто «небезпечними», як іноді стверджується в літературі.

Посилання

Чучаев А.И. Уголовно-правовые взгляды Н.Д. Сергиевского: монография / А.И. Чучаев. – М.: Проспект, 2014. – 520 с.

Маркунцов С.А. Базовые положения теории уголовно-правовых запретов: монография / С.А. Маркунцов. – М.: Юриспруденция, 2013. – 252 с.

Пинаев А.А. Курс лекций по общей части уголовного права: в 2-х кн. / А.А. Пинаев. – Х.: «Юрид. Харьков», 2001. – Кн. 1: «О преступлении». – 290 с.

Ильин И.А. О сущности правосознания: монография / И.А. Ильин. – М.: ТОО «Рарог», 1993. – 234 с.

Генрих Н.В. Предмет и метод уголовно-правового регулирования: история, теория и практика: монография / Н.В. Генрих. – М.: Норма; ИНФРА-М, 2011. – 320 с.

Горох О.П. Принципи і загальні засади звільнення від покарання як проблема соціального замовлення / О.П.Горох / Правова доктрина – основа формування правової системи держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. прав. наук України та обговоренню п’ятитомної монографії «Правова доктрина України» (м., Харків, 20-21 листоп. 2013 р.) ; редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2013. – С. 657-661.

Демидов Ю.А. Обзор литературы о теоретико-ценностных исследованиях в уголовном праве / Ю.А. Демидов // Сов. государство и право. – 1980. – № 5. – С. 149-154.

Оробець К.М. Щодо сутності аксіологічного підходу в кримінальному праві / К.М. Оробець / Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12-13 жовт. 2016 р.) ; редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2016. – С. 214-216.

Грищук В.К. Соціальна цінність закону про кримінальну відповідальність / В.К. Грищук / Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12-13 жовт. 2016 р.) ; редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2016. – С. 38-43.

Козаченко О.В. Система кримінально-правових заходів у сучасному праві України / О.В. Козаченко / Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12-13 жовт. 2016 р.) ; редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2016. – С. 92-97.

Тацій В.Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві України: монографія / В.Я. Тацій. – Х.: Право, 2016. – 256 с.

Зінченко І.О. До питання щодо соціальної обумовленості одиничних злочинів / І.О. Зінченко / Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12-13 жовт. 2016 р.) ; редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2016. – С. 160-163.

Нетеса Н.В. Щодо деяких аспектів прояву соціальної функції кримінального права / Н.В. Нетеса / Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12-13 жовт. 2016 р.) ; редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2016. – С. 196-201.

Курляндский В.И. Уголовная политика, дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности / В.И. Курляндский / Основные направления борьбы с преступностью: сб. ст. ; под ред. И. М. Гальперина и В. И. Курляндского. – М.: «Юрид. лит.», 1975. – С. 77-95.

Келина С.Г. Об основаниях и последствиях декриминализации деяний / С.Г. Келина // Сов. государство и право. – 1988. – № 11. – С. 12-18.

Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность: монография / Н.Ф. Кузнецова. – М.: Изд-во МГУ, 1969. – 232 с.

Коган В.М. Социальные свойства преступности: учеб. пособие / В.М. Коган. – М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1977. – 91 с.

Прохоров Б.С. Преступление и ответственность: монография / Б.С. Прохоров. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. – 136 с.

Ляпунов Ю.И. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного права: учеб. пособие / Ю.И. Ляпунов. – М.: Издво ВШМ МВД СССР, 1989. – 117 с.

Шульга А.М. Кримінальне право України: основні питання та відповіді: навч. посіб. / А.М. Шульга, В.І. Павликівський. – Х.: Берека-Нова, 2008. – 304 с.

Иванов Н.Г. Общественная опасность деяния как онтологическая основа криминализации: монография / Н.Г. Иванов. – М.: Проспект, 2016. – 80 с.

Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых санкций: аксиологические аспекты : монография / П.П. Осипов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. – 135 с.

Пащенко О.О. Обставини, що визначають соціальну обумовленість охоронних кримінально-правових норм (законів про кримінальну відповідальність) / О.О. Пащенко / Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 жовт. 2013 р. ; редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2013. – С. 210-213.

Фефелов П.А. Общественная опасность преступного деяния / П.А. Фефелов // Сов. государство и право. – 1977. – № 5. – С. 135–142.

Начкебия Г.И. Предмет науки уголовного права: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.04: уголовное право и уголовный процесс; криминология; криминалистика; уголовно-исполнительное право / Г.И. Начкебия ; Тбил. гос. унт им. Иване Джавахишвили. – Тбилиси: [б.и.], 1997. – 74 с.

Советское уголовное право. Общая часть: учебник / Г.Н. Борзенков, Е.В. Ворошилин, Ю.А. Красиков и др. ; под ред. Г.А. Кригера, Н.Ф. Кузнецовой, Ю.М. Ткачевского. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 368 с.

Осадчий В.І. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності: монографія / В.І. Осадчий. – К.: Атіка, 2004. – 336 с.


Переглядів анотації: 78
Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Пащенко, О. О. (2017). Суспільна корисність кримінально-правових норм. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 71-82. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/328
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА