Співвідношення недоторканності права власності з низкою інших засад кримінального провадження

  • Н. С. Моргун кандидат юридичних наук, завідувач кафедри досудового розслідування навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ (м. Київ)
Ключові слова: засади кримінального провадження, недоторканність права власності, забезпечення права на свободу й особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, публічність, співвідношення засад, охорона права власності

Анотація

Статтю присвячено характеристиці засад кримінального провадження: недоторканність права власності, забезпечення права на свободу й особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, публічність. На підставі аналізу чинного кримінального процесуального законодавства України та навчальної літератури проаналізовано співвідношення цих засад. Доведено, що порушення однієї засади супроводжується порушенням іншої, і навпаки, дія однієї засади може зупинятися там, де починається сфера дії іншої.

Посилання

Сімонович Д. В. Європейські стандарти забезпечення прав людини у досудових стадіях кримінального процесу України : [моногр.] / Сімонович Д. В. – Х. : НікаНова, 2011. – 272 с.

Маринів В. І. Проблеми забезпечення прав особи на свободу та особисту недоторканність в кримінальному судочинстві України / В. І. Маринів // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.  2004.  № 4. – С. 215219.

Конституційно-правові засади становлення української державності / [Тацій В. Я., Тодика Ю. М., Данильян О. Г. та ін.] ; за ред. акад. НАН України В. Я. Тація, акад. АПрН України Ю. М. Тодики.  X. : Право, 2003.  326 с.

Бреус С. Принципи кримінального провадження крізь призму нового Кримінального процесуального кодексу України / С. Бреус // Юридичний журнал. – 2012.  № 9. – С. 11.

Приватне життя і поліція. Концептуальні підходи. Теорія та практика / за ред. Ю. І. Римаренка.  К. : КНТ, 2006.  740 с.

Конвенція Ради Європи про захист прав людини та основоположних свобод : від 4 листоп. 1950 р. // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 215. – 17 листоп.

Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина : [підруч.] / Тертишник В. М. – К. : Алерта, 2014. – 440 с.

Кримінальний процес : [підруч.] / за заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного.  К. : Центр учбової л-ри, 2013.  544 с.

Струць О. А. Законність та обґрунтованість проведення слідчих дій як гарантія прав і свобод учасників кримінального судочинства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Струць Олена Анатоліївна. – К., 2009. – 237 с.

Удовенко Ж. В. Невтручання у приватне життя при провадженні деяких слідчих (розшукових) дій / Ж. В. Удовенко // Часопис Національного університету «Острозька академія». (Серія «Право»). – 2013. – № 2(8) [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13uzvsrd.pdf.

Кузьмічов В. С. Розслідування злочинів: Міжнародне і національне законодавство. Теорія і практика : [навч. посіб.] / В. С. Кузьмічов, Ю. М. Чорноус. – К. : КНТ, 2008. – 448 с.

Конвенція Співдружності Незалежних Держав про права та основні свободи людини : від 26 трав. 1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_070.


Переглядів анотації: 141
Завантажень PDF: 203
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Моргун, Н. С. (2017). Співвідношення недоторканності права власності з низкою інших засад кримінального провадження. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 63-71. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/327
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА