Система конституційного права: поняття, структура, взаємозв’язок з системою конституційного законодавства

  • В. Л. Федоренко доктор юридичних наук, професор, директор Науководослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, Заслужений юрист України (м. Київ)
Ключові слова: система конституційного права, структура конституційного права, система Конституції України, система конституційного законодавства, галузь конституційного законодавства

Анотація

Стаття присвячена проблемам визначення змісту, сутнісних ознак і внутрішньої побудови системи конституційного права як провідної галузі національного публічного права. Проаналізовані витоки і генезис системи конституційного права, її сучасний стан і перспективи подальшого розвитку. Розкрито внутрішню побудову багатоаспектної системи конституційного права України, визначено сутність, зміст і функціональне призначення її основних складників (елементів). Досліджено проблему співвідношення системи конституційного права України із системою Конституції України і системою конституційного законодавства в цілому.

Посилання

Берман Дж. Г. Западная традиция права: эпоха формирования / Дж. Г. Берман ; пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Изд-во МГУ : Издательская группа НОРМАИНФРА-М, 1998. – 624 с.

Нестерович В.Ф. Виборче право України : підручн. / В.Ф. Нестерович. – К. : Вид-во Ліра-К, 2017. – 504 с.

Про затвердження Класифікатора галузей законодавства України : Наказ Міністерства юстиції України від 2 червня 2004 р. № 43/5 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v43_5323-04 - назва з екрану.

Ренненкампф Н.К. Юридическая энциклопедия права / Н.К. Ренненкампф // Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / уклад. : І. С. Гриценко, В. А. Короткий ; за ред. І. С. Гриценка. – Кн. 1. – К. : Либідь, 2011. – С. 315-442.

Скрипнюк О.В., Федоренко В.Л. Конституційно-правова відповідальність // Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення : монограф. / Колектив авторів. Відп. ред. Ю. В. Баулін. – Донецьк : ПП «ВД «Кальміус», 2013. – С. 57-85.

Трайнин И. О содержании и системе государственного права / И. Трайнин // Советское государство. – 1939. – №3. – С. 36-45.

Федоренко В.Л. Конституційне право України : підручник ; До 20-ої річниці Конституції України та 25-ої річниці незалежності України / В.Л. Федоренко ; Національна академія державного управління при Президентові України. – К. : Вид-во «Ліра», 2016. – 616 с.

Федоренко В. Л. Конституційні правовідносини, система конституційного права та система конституційного законодавства України: діалектика взаємозв’язків // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 9. – С. 5–26.

Федоренко В. Л. Система конституційного права України: теоретикометодологічні аспекти: Монографія / В. Л. Федоренко. – К.: Ліра-К, 2009. – 580 с.

Федоренко В.Л. Теоретико-методологічні основи системи та струкутри конституційного права / В.Л. Федоренко // Правова доктрина України : у 5 т. - Х.: Право, 2013. - т. 2: Публічно-правова доктрина України / за заг. ред. Ю.П. Битяка. - С. 36-66.


Переглядів анотації: 2874
Завантажень PDF: 548
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Федоренко, В. Л. (2017). Система конституційного права: поняття, структура, взаємозв’язок з системою конституційного законодавства. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 27-36. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/321
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА