Про правовий оксюморон (логіко-герменевтичні роздумування щодо виразу «конфлікт культур»)

  • О. М. Литвинов кандидат юридичних наук, кандидат філософських наук, доцент, науковий співробітник відділу організації наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк)
Ключові слова: право, філософія права, конфлікт, раціоналізація, культура, оксюморон, партикулярний, універсальний

Анотація

Інтерпретація конфліктів в сучасному світі, включаючи Україну, значною мірою пов’язуються не тільки з зіткненням економічних та політичних інтересів, а й цінностей, вироблених у межах різних культур. У статті доводиться правомірність тези про неможливість культурних конфліктів, оскільки вони є виходом людського за межі культурного, що відбувається як логічна помилка недостатньо раціонально розвиненої (некультурної) свідомості: партикулярне тлумачиться як універсальне. Останнє є несумісним (оксюмороном), що особливо явно виражається в правовій сфері буття людини.

Посилання

Литвинов О. М. Питання класифікації типів культур як проблема правознавства / О. М. Литвинов // Вісник Луганськ. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2016. – Вип. 2. – С. 5–14.

Литвинов О. М. Право як феномен культури: спроба філософського осмислення / О. М. Литвинов. – Луганськ: Янтар, 2014. – 800 с.

Феномен української культури: методологічні засади осмислення / [відп. ред. В. Шинкарук, Є. Бистрицький]. – К.: Фенікс, 1996. – 478 с.

Алекси, Роберт. Дуальная природа права / Роберт Алексі // Максимов С. І. Філософія права: сучасні інтерпретації: вибр. праці: статті, аналіт. огляди, переклади (2003–2011). – Х.: Право, 2012. – С. 360–368

Алекси, Роберт. Понятие и действительность права (ответ юридическому позитивизму) = Robert Alexy. Begriff und Geltung des Recht : пер. с нем. / [А. Лаптев, Ф. Кальшойер] ; [В. Бергман, пред., сост.] ; [Т. Яковлева, науч. ред.]. – М.: Инфотропик-Медиа, 2011. – 192 с.

Максимов С. И. Концепция дуальной природы права Роберта Алекси // Максимов С. І. Філософія права: сучасні інтерпретації: статті, аналітичні огляди, переклади (2003-2010). – С.56–66.

Максимов С. І. Універсальне і національне у ціннісному вимірі права / С.І. Максимов // Максимов С. І. Філософія права: сучасні інтерпретації: вибр. праці: статті, аналіт. огляди, переклади (2003–2011). – С. 115–120.

Рабінович С. П. Природно¬правові підходи в юридичному регулюванні: монографія / С. П. Рабінович. – Львів : Львів. держ. ун¬т внутр. справ, 2010. – 576 с.

Рабінович С. П. Поняття природного права – невід’ємна складова предмета юридичної науки / С. П. Рабінович // Право України. – 2010. – № 1. – С. 62–67.

Тихомиров А. Д. Юридическая компаративистика : философские, теоретические и методологические проблемы : монография / А. Д. Тихомиров. – К.: Знання, 2005. – 334 с.

Van Hoeck M. Legal Cultures and Legal Paradigms: Towards a New Model for Comparative Law / M. Van Hoeck, M. Warrington // Internаtional and Comparativ Law Quarterly. – 1998. – Vol. 47. – P. 495–536.

Бистрицький, Євген. Проект війни : від ідентичності до насильства / Євген Бистрицький // Філософська думка. – 2015. – № 1. – С. 61–74.

Смородинський В. Зміст і межі регулювання людської діяльності правом / В. Смородинський // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 2. –С. 253–260.

Бурлай С. Конфлікт і право / С. Бурлай // Філософія права і загальна теорія права. – 2012. – № 1. – С. 215–233.

Бурлай С. Конфлікт і закон / С. Бурлай // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 2. – С. 320–335.

Йолон П. Ф. Рациональность в науке и культуре / П. Ф. Йолон, С. Б. Крымский, Б. А. Парахонский. – К. : Наук. думка, 1989. – 286 с.

Кримський С. Б. Запити філософських смислів / С. Б. Кримський. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2003. – 240 с.

Платон. Государство / Платон // Сочинения: в 3-х т.; [пер. с древнегреч.; под общ. ред. А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса]. – М.: Мысль, 1971. – Т. 3. Ч. 1. – С. 89– 454.

Аристотель. О душе / Аристотель // Сочинения : в 4 т. – М.: Мысль, 1976. – Т. 1 : [пер. с древнегреч.; общ. ред. В. Ф. Асмус]. – С. 369–450.

Ерёменко А. М. Философский оксюморон как форма диалектического мышления / А. М. Ерёменко // Практична філософія. – 2012. – № 3. – С. 3–12.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.

Словник іншомовних слів / [за ред. чл.-кор. АН УРСР О. С. Мельничука]. – К.: Рад. енциклопедія, 1975. – 776 с.

Англо-русский и русско-английский словарь «ложных друзей переводчика» / [сост. В. В. Акуленко, С. Ю. Комиссарчик, Р. В. Погорелова, В. Л. Юхт ; под общ. рук. В. В. Акуленко]. – М.: Сов. энциклопедия, 1969. – 384 с.

Андрианов С. Н. Англо-русский юридический словарь / [С. Н. Андрианов, А. С. Берсон, А. С. Никифоров]. – М.: Рус. яз. при участии ТОО «Рея», 1993. – 509 с.

Particular [Electronic resourse]. – Mode of access : ABBYY Lingvо 12. – The title from the screen.

Литвинов О. М. Щодо евристичних можливостей поняття «вторинні культури» у правознавстві / О. М. Литвинов // Вісник Луганськ. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2014. – Вип. 1. – С. 14–23.


Переглядів анотації: 85
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Литвинов, О. М. (2017). Про правовий оксюморон (логіко-герменевтичні роздумування щодо виразу «конфлікт культур»). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 11-18. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/319
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА