Класифікація принципів міжнародного митного права

  • С. М. Перепьолкін кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро)
Ключові слова: система принципів міжнародного митного права, класифікація принципів міжнародного митного права, основні принципи міжнародного права, міжнародні договори, Конвенція Кіото

Анотація

В українській та зарубіжній навчальній і науковій літературі з міжнародного митного права неодноразово наголошувалося на тому, що міжнародному митному праву як самостійній галузі міжнародного права властиві специфічні (спеціальні) принципи права. Проте до сьогодні представники доктрини міжнародного права не виробили узгодженого підходу до розуміння правової природи таких принципів, що можна пояснити як недостатнім рівнем розробленості теорії міжнародного митного права, так і відсутністю кодифікованого міжнародно-правового акта, у тексті якого було б закріплено перелік чинних основних принципів міжнародного митного права. Відсутні в українській та зарубіжній юридичній науці й самостійні комплексні дослідження, присвячені виявленню характерних для міжнародного митного права принципів та здійсненню їх класифікації, що додатково підтверджує актуальність окресленої нами проблеми.

Посилання

Борисов К. Г. Международное таможенное право : учеб. пособие. 2-е изд., доп. Москва : Изд-во РУДН, 2001. 616 с.

Бекяшев К. А. Моисеев Е. Г. Таможенное право : учебник. 2 -е изд., перераб. и доп. Москва : ТК Велби, Проспект, 2007. 360 с.

Буваева Н. Э. Международное таможенное право : учебник для магистров / под общ. ред. А. В. Зубача. Москва : Изд-во Юрайт, 2013. 376 с.

Романова М. Е. Принципы международного таможенного права : понятие и характеристика. Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права : сборник научных трудов / отв. ред. Е. В. Бабкина. Минск : БГУ, 2009. Вып. 1. С. 124–131.

Буткевич В. Г., Мицик В. В., Задорожній О. В. Міжнародне право. Основи теорії : підручник / за ред. В. Г. Буткевича. Київ : Либідь, 2002. 608 с.

Приймаченко Д. В., Прокопенко В. В. Митні формальності: правова природа та зміст поняття (міжнародно-правовий аспект). Адміністративне право і процес. 2014. № 3. С. 186–197.

Алибеков С. Т. Международное таможенное право : Электронный учебник. 2-е изд., испр. и доп. Алматы : КазУМОиМЯ им. Абылай хана, 2012. 1454 с.

Сандровский К. К. Международное таможенное право : учебник. 2-е изд., испр. Киев : Знання, КОО, 2001. 461 с.

Колодій А. М. Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання) : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01, 12.00.02. Київ, 1998. 382 с.

Погребняк С. П. Основоположні принципи права : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01. Харків, 2009. 433 c.


Переглядів анотації: 25
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Перепьолкін, С. М. (2018). Класифікація принципів міжнародного митного права. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 198-207. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/170
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА