Види методів та форм діяльності суб’єктів ювенальної превенції

  • І. В. Іщенко начальник Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області (м. Одеса)
Ключові слова: діти, метод, переконання, превентивне виховання, примус, профілактика, соціальний захист, форма, ювенальна превенція

Анотація

У дослідженні проведено огляд доктринальних і суб'єктивних наукових поглядів на методи й форми управлінської діяльності. На підставі наявних досягнень адміністративно-правової теорії та аналізу законодавства визначено загальні та спеціальні методи й форми ювенальної превенції, а також установлено їх змістовне наповнення. Розкрито значення в ювенальної превенції таких універсальних методів, як переконання, примус і заохочення. Крім того, поряд із загальними методами в діяльності суб'єктів ювенальної превенції виділено низку спеціальних методів: метод безпосереднього управління, соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді, піклування, превентивне виховання, збір даних, облік і аналіз.

Посилання

Концепція Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року: затв. постановою Каб. Міністрів України від 05.04.2017 № 230-р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/230-2017-р (дата звернення: 27.11.2017).

Загальна теорія держави і права: підручник для студ. юрид. ВНЗ / [М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.] за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. 584 с.

Адміністративне право України: підручник / [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.]. Київ, 2007. 544 с.

Адміністративне право України: Академічний курс: підручник : у 2 т. / [редкол.: В. Б. Авер’янов та ін.]. Київ, 2004. Т. 1 : Загальна частина. 584 с.

Бахрах Д. Н. Административное право: учебник. М., 1999. 368 с.

Административное право Украины: учеб. / под общ. ред. С. В. Кивалова. Харьков, 2004. 880 с.

Колпаков В. К. Адміністративне право України: підручник 2-ге вид., допов. Київ, 2000. 752 с.

Административное право Российской Федерации: учебник / [Алехин А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М.]. М., 2003. 608 с.

Закриницька В. О. Адміністративно-правові засади управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2014. 26 с.

Концепція Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки: схвал. розпорядженням Каб. Міністрів України від 30.08.2015 р. № 1018-р. Офіційний вісник України. 2015. № 80. Ст. 78.

Методичні рекомендації щодо проведення просвітницько-профілактичних занять з учнями 1-11 класів за програмою «школа і поліція» / Мін. освіти і науки України; Нац. поліція України. Київ, 2016. 197 с.

Пєтков В. П. Основи переконання в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ (організаційно-правові аспекти). Форум права. 2005. № 1. С. 58-64. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2005-1/05pvpopa.pdf. (дата звернення: 21.12.2017).

Зозуля І. В. Нові форми й методи діяльності органів внутрішніх справ: практика проголошення та запровадження. Форум права. 2015. № 2. С. 58-63. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/592/FP_ЗОЗУЛЯ_2015_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 21.12.2017).

Проневич О. С. Організаційно-правові засади діяльності поліції (міліції) Німеччини, Польщі та України: порівняльно-правовий аналіз: дис. ... д-ра юрид. наук. Харків, 2011. 445 с.

Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні. Київ: Експертна група «Поліція під контролем», 2017. Вип. 2 (черв.-серп. 2017 р.). 16 с.

Лазур Я. В. Забезпечення прав і свобод громадян у сфері публічного управління: дис. д-ра юрид. наук. Київ, 2011. 454 с.

Іщенко І. В. Ювенальна превенція та інші суміжні інститути впливу на поведінку дитини в суспільстві: порівняльно-правовий аналіз. Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку: матер. Всеукр. наук. конф. (Одеса, 12 груд. 2017 р.). Одеса, 2017. С. 17–20.


Переглядів анотації: 10
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Іщенко, І. В. (2018). Види методів та форм діяльності суб’єктів ювенальної превенції. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 161-169. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/165
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ