Основні профілактичні заходи при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених шляхом шахрайства

  • Н. В. Павлова кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та домедичної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро, Україна) https://orcid.org/0000-0002-1572-4648
Ключові слова: кримінальне правопорушення, розслідування, криміналістична профілакти-ка, шахрайство, причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень.

Анотація

Стаття присвячена комплексному аналізу поглядів учених щодо криміналістичної профілактики кримінальних правопорушень. Наголошено, що в науковому колі тривають численні дискусії щодо поняття криміналістичної профілактики, її структури тощо. Указано на необхідності визначення концепції криміналістичної профілактики кримінальних правопорушень, вчинених шляхом шахрайства, з метою вирішення ряду теоретичних і практичних завдань, що виникають при розслідуванні таких кримінальних правопорушень. Зазначено, що в основу профілактичної діяльності більшість учених покладає дії із запобігання та припинення кримінального правопорушення, а також встановлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінального правопорушення. Натомість, автор зауважує, що не менш важливим завданням є й розробка та застосування спеціальних заходів криміналістичної профілактики. Акцентовано, що криміналістична профілактика кримінальних правопорушень, вчинених шляхом шахрайства, поєднує ряд заходів технічного, правового, інформаційного, технічного, організаційного тощо характеру. Автор сформулював власне бачення щодо подальшого дослідження та використання у практичній діяльності окремих аспектів криміналістичної профілактики кримінальних правопорушень, вчинених шляхом шахрайства, а також окреслив основні профілактичні заходи, що застосовуються уповноваженими особами при розслідуванні кримінальних правопорушень, учинених шляхом шахрайства.

Посилання

Фридман И. Я. Вопросы профилактики преступлений при криминалистическом исследовании документов. Київ: КНИИСЭ, 1968. 88 с.

Шепітько В. Ю. Особа потерпілого в системі криміналістичної характеристики злочинів. Проблеми законності. Вип. 93. 2008. С. 168–174.

Матусовский Г. А. Проблемы развития криминалистической профилактики. Актуальні проблеми криміналістики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 25-26 вересня 2003 р.). Харків, 2003. С. 38-41.

Reznik O., Fomenko A., Melnychenko A., Pavlova N., Prozorov A. Features of the initial stage of investigating fraud with financial resources in cyberspace. Amazonia Investiga. 2021. Vol. 10 (Issue 41). May. P. 141–150.

Малярова В. О. Розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків: теорія та практика: моногр. / за ред. д-ра юрид. наук, чл.-кор. НАПрН України С. М. Гусарова. Харків: Диса плюс, 2013. 422 с.

Єфімов М. М. Методика розслідування кримінальних правопорушень проти моральності: наукові та праксеологічні основи: монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 392 с.

Черненко О. О. Роль слідчих підрозділів ОВС України у профілактиці злочинності (історичний досвід). Інформація і право. 2016. № 1(16). С. 180-187.

Протидія економічній злочинності / П. І. Орлов, А. Ф. Волобуєв, І. М. Осика, Р. Л. Степанюк, І. М. Зарецька, Едвард Картер, Річард Ворнер. Харків : Національний університет внутрішніх справ, 2004. 568 с.

Христьян А. О. Застосування новітніх технологій для попередження та профілактики злочинів. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2019. Вип. 1(85). С. 295-302.

Плетенець В. М. Теоретичні та праксеологічні засади подолання протидії досудовому розслідуванню: монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 364 с.

Рейнгольд А. В. Криміналістична профілактика у провадженнях за фактами вчинення шахрайства в інтернет-комерції. Науковий вісник публічного та приватного права. 2021. Випуск 2. Том 2. С. 188-193.

Аброськін В. В. «Open source intelligence» як складова кіберрозвідки в протидії кримінальним правопорушенням. Використання досягнень сучасної науки й техніки в розкритті злочинів: матеріали міжвідом. наук.-практ. круглого столу (Київ, 25 лют. 2021 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 17-19.

Федоренко О. А. Використання технологій штучного інтелекту для виявлення та припинення кіберзагроз. Використання досягнень сучасної науки й техніки в розкритті злочинів: матеріали міжвідом. наук.-практ. круглого столу (Київ, 25 лют. 2021 р.) / Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 55-58.

Захарова Г. В. Теоретичні засади методики розслідування шахрайства у сфері туризму, вчиненого організованою групою: дис… канд. юрид. наук (12.00.09) / ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом, Київ, 2021. 246 с.

Волобуєв А. Ф. Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва : дис… на здоб. наук. ст. д.ю.н. за спец. 12.00.09. Національний університет внутрішніх справ. Харків, 2001. 446 с.

Березняк В. С. Теоретичні, правові та праксеологічні засади розслідування кримінальних правопорушень у сфері нерухомості: дис… док-ра юрид. наук (12.00.09). Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпро, 2021. 565 с.

Продавав неіснуючі генератори: кіберполіція викрила зловмисника у шахрайстві. URL : https://galinfo.com.ua/. (дата звернення 24.01.2023 р.).

Завидняк В. І. Криміналістична профілактика втечі увʼязнених з місця позбавлення волі. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 237-239.

Богатирьов І. Г., Пузирьов М. С. Загальні засади пенітенціарної кримінології. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2012. № 1. С. 170–178.

Шапочка С. В. До питання боротьби з шахрайством, яке вчиняється з використанням можливостей мережі Інтернет. Інформаційна безпека та кібершахрайство: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. Внутрішні та зовнішні загрози національній безпеці держави, (Київ, 2 квітня 2013 р.), НАВС. Київ : ТОВ «Три К», 2013. С. 188-191.


Переглядів анотації: 12
Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2023-02-03
Як цитувати
Павлова, Н. В. (2023). Основні профілактичні заходи при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених шляхом шахрайства. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(101), 288-298. https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.288-298
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ