Особливості проведення допитів у розслідуванні злочинів, учинених злочинними спільнотами

Ключові слова: допит, злочинна спільнота, тактична операція, тактичний прийом.

Анотація

У статті висвітлено актуальні теоретичні й практичні процесуальні, організаційні та методичні проблеми проведення допитів у розслідуванні злочинів, учинених злочинними спільнотами. Визначено специфіку проведення допитів у розслідуванні злочинів, учинених злочинними спільнотами. Зауважено, що вибір тактичних прийомів повинен визначатися на підставі оцінки вихідної інформації, наявної в розпорядженні уповноваженого оперативного підрозділу на початку реалізації про: предмет злочинного посягання; спосіб вчинення злочину; встановлені в процесі оперативно-розшукового документування факти кримінально-протиправної діяльності розроблюваних осіб; наявність співучасників тощо. Доведено, що на вибір тактики допиту при розслідуванні злочинів, учинених злочинними спільнотами, впливають певні закономірності, які мають прояв під час проведення допитів, котрі об’єднано в три групи: -закономірності, пов’язані з особливостями процесу доказування при допитах підозрюваних у злочинах, вчинених злочинними спільнотами; -закономірності, які впливають на тактичні особливості, що враховуються при допитах під час кримінального провадження; -закономірності, які мають прояв в особливостях поведінки всіх учасників злочину під час досудового слідства, що визначають тактику допиту під час розслідування злочинів, вчинених злочинними спільнотами. Сформульовано рекомендації щодо збирання інформації про членів злочинної спільноти на підготовчому етапі допиту та найбільш раціонального застосування тактичних прийомів при проведенні даної слідчої (розшукової) дії за участю членів злочинної спільноти.

 

Посилання

Бабіков О. П. Негласні слідчі (розшукові) дії: правове регулювання, організація проведення, тактика, зразки процесуальних документів; наук.-досл. ін-т публіч. права. Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2022. 392 с.

Бондар В. С., Солодовніков А. Г., Дехтярьов Є. В. Розслідування розбоїв, вчинених організованими групами. Навчально-методичний посібник. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. 276 с.

Ващук О. П. Невербальна інформація в кримінальному провадженні: теоретико-методологічні основи: монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. 430 с.

Гловюк І. В. Деякі питання кола учасників кримінального провадження (у аспекті «воєнних» змін до КПК України). Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи: матеріали круглого столу (23 вересня 2022 року). Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. С. 136-141.

Гловюк І. В., Тетерятник Г. К. Питання унормування належної правової процедури кримінального процесуального забезпечення обміну військовополонених. Юридичний науковий електронний журнал. № 8. 2022. С. 478-483.

Климчук М. П., Фурман Я. В. Тактичні особливості допиту підозрюваних – членів організованих злочинних угрупувань. Юридичний науковий електронний журнал. № 1. 2017. С. 174-177.

Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою (статті 255, 255-1, 255-2, 255-3, 256 Кримінального кодексу України): науково-практичний коментар / А. А. Вознюк, О. О. Дудоров, С. С. Чернявський. Київ : ФОП Маслаков, 2021. 130 с.

Лукашевич В. Г. Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий. Допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте: Учебное пособие. Киев : Изд-во КВШ МВД СССР, 1989. 88 c.

Максимишин Н. М. Судовий допит: процесуальне і криміналістичне дослідження : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Львів, 2016. 250 с.Погорецький М. А. Використання матеріалів ОРД у кримінальному судочинстві: процесуальні та криміналістичні аспекти. Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали Міжнародного круглого столу (м. Одеса, 29 травня, 2015 р.) / відп. За вип.: В. В. Тіщенко, О. П. Ващук; НУ ОЮА; ПРЦ НАПрН України. Одеса : Юридична література, 2015. С. 217-222.

Погорецький М. А. Криміналістична тактика: навч. посіб. / За ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького та д-ра юрид. наук, с.н.с. Д. Б. Сергєєвої. Київ, 2016. 244 с.

Погорецький М. А. Перспективи взаємозв’язку оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування у ході подальшої правоохоронної реформи в Україні. Застосування положень КПК України: проблеми та шляхи їх вирішення: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (до 3-ї річниці КПК України). Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС, 2015. С. 301-307.

Тіщенко В. В. Вибрані праці. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2017. 436 с.Шевчук В. М. Тактико-криміналістичні комплекси в теорії криміналістики та практиці протидії злочинності: проблеми, дискусії, новації. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2019. № 20. С. 27-44.

Шило О. Г. Загальна характеристика показань як процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні. Вісник кримінального судочинства. 2015 № 1. С. 151-156.

Шингарьов Д. О. Забезпечення прав та законних інтересів осіб під час проведення допиту на стадії досудового розслідування: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2017. 241 с.


Переглядів анотації: 14
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2023-02-03
Як цитувати
Бондар , В. С. (2023). Особливості проведення допитів у розслідуванні злочинів, учинених злочинними спільнотами. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(101), 248-268. https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.248-268
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають