Проблеми встановлення особи під час кримінального провадження

  • О. П. Бойко кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та стратегічних розслідувань Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро, Україна) https://orcid.org/0000-0002-2316-4871
Ключові слова: кримінальне провадження, кримінальне переслідування, органи досудового розслідування, анкетні дані, встановлення особи, документи, що посвідчують особу.

Анотація

У статті розглянуто проблеми встановлення особи під час кримінального провадження, анкетні дані якої не відомі; запропоновано шляхи їх вирішення. З огляду на аналіз кримінального процесуального законодавства України, автор акцентує увагу на тому, що однією з обов’язкових умов притягнення до кримінальної відповідальності є встановлення особи. Указано на необхідність доповнення переліку документів, які підтверджують особу, шляхом внесення змін до ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Запропоновано у відомчих нормативно-правових актах закріпити способи встановлення особи підозрюваного під час кримінального провадження, до яких слід віднести таке: проведення перевірки інформації про особу, згідно з картотеками та базами даних розпорядника Єдиного державного демографічного реєстру, його територіальних органів чи підрозділів; перевірку інформації про особу за базами обліку Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ України; дактилоскопіювання особи та перевірку наявності відомостей про неї в автоматизованій дактилоскопічній ідентифікаційній системі «ДАКТО»; проведення перевірки даних відомостей для встановлення особи за місцем проживання, місцем роботи (навчання), судимістю та ін.; використання можливостей інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції у випадках, якщо особа є іноземцем. Розглянуто зарубіжний досвід Федеративної республіки Німеччини щодо проблемних питань зі встановлення особи під час кримінального провадження Проаналізовано кримінально-процесуальне законодавство означеної держави для запозичення позитивного досвіду щодо порядку встановлення особи під час кримінального провадження. Запропоновано доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України окремою главою з назвою: «Процедура встановлення особи, коли її анкетні дані невідомі», у якій передбачити наступні статті з процедурою встановлення особи в залежності від її статусу у кримінальному провадженні: 1. «Процедура встановлення особи свідка та потерпілого»; 2. «Процедура встановлення особи підозрюваного».

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text. (дата звернення: 10.01.2023).

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 784. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2017-%D0%BF#Text. (дата звернення: 10.01.2023).

Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус : Закон України від 20 листопада 2012 року № 5492-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17#Text. (дата звернення: 10.01.2023).

Про Всеукраїнський референдум : Закон України від 26 січня 2021 року № 1135-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-20#Text. (дата звернення: 10.01.2023).

Про нотаріат : Закон України від 2 вересня 1993 року № 3425-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text. (дата звернення: 10.01.2023).

Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол : спільний наказ Міністерства внутрішніх справ України, Офісу генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 17.08.2020 року № 613/380/93/228/414/510/2801/5. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-20#Text. (дата звернення: 10.01.2023).

Шингарьов Д. Особливості допиту підозрюваного, особа якого не встановлена. Вісник Національної прокуратури України. 2016. № 4 (46). С. 117-123.

Про затвердження Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11 вересня 2001 року № 785. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1066-01#Text. (дата звернення: 10.01.2023).

Захарко А. В. Актуальні питання регламентації підстав кримінального процесуального затримання. Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали ІІ Міжнар. наук.- практ. конф. м. Дніпро, 15 березня 2018 р. Дніпро : ДДУВС, 2018. С. 252-254.

Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. März 2022 (BGBl. I S. 571) geändert worden ist. URL : https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/.

Черненко А. П., Шиян А. Г. Проблеми встановлення особи затриманого за вчинення кримінального правопорушення. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 2 (111). С. 263-271.

Про затвердження Тимчасового порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06 червня 2019 року № 456. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-19#Text. (дата звернення: 10.01.2023).

Федченко В. М. Затримання в порядку ст. 208 КПК України особи підозрюваної у вчинені злочину без встановлення її анкетних даних. Актуальні проблеми діяльності органів досудового розслідування: матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. Дніпро, 7 червня 2019 р. Дніпро : ДДУВС, 2019. С. 203-206.


Переглядів анотації: 25
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2023-02-03
Як цитувати
Бойко, О. П. (2023). Проблеми встановлення особи під час кримінального провадження. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(101), 238-248. https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.238-248
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ