Відмінності припинення трудового договору від поняття його призупинення в період дії воєнного стану: актуальні аспекти

  • Л. Ю. Прогоноюк кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського національного аграрного університету (м. Миколаїв, Україна) http://orcid.org/0000-0003-0376-5079
Ключові слова: припинення трудового договору, призупинення дії трудового договору, воєн-ний стан, трудове законодавство, працівник, роботодавець.

Анотація

Статтю присвячено актуальним аспектам пошуку відмінних ознак припинення трудового договору від новели трудового законодавства призупинення трудового договору на період дії воєнного стану. У межах дослідження автор розглядає теоретичні питання як інституту призупинення трудових відносин, так й інституту припинення трудових відносин. Основну увагу при тому приділено виділенню відмінних ознак між цими категоріями через характеристику понятійного апарату, чіткого визначення умов та порядку застосування того чи іншого інституту. Опрацьовано низку нормативно-правових актів, як чинного законодавства, так і нормативно-правові акти Республіки Молдови та Литовської Республіки. Запропоновано звернути увагу на досвід цих країн у розробці питання призупинення трудового договору у проєкті Трудового Кодексу України. Проведено аналіз наукових досліджень провідних спеціалістів науки трудового права, наведено їх найважливіші гіпотези та наукові надбання. Наголошено, що для законності призупинення дії трудового договору в умовах воєнного стану необхідна наявність одночасно кількох умов, як-то: 1) факт збройної агресії та існування правового режиму воєнного стану; 2) абсолютна неможливість надання роботодавцем та виконання працівником роботи. Причому, недоліком відповідної правової норми є відсутність чіткого визначення чи принаймні ознак неможливості виконання сторонами трудового договору своїх обов’язків. Дослідження проблематики здійснювалось завдяки застосуванню методів порівняння, абстракції, аналізу та узагальнення, а також методу системно-структурного дослідження. У висновках визначені недоліки правової норми щодо призупинення дії трудових відносин наголошено на встановлені матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником у разі визнання такого призупинення незаконним. Обгрунтовано необхідність внесення змін до трудового законодавства задля гарантування і працівникам права скасувати призупинення дії трудового договору.

Посилання

Глазько С. М. Правове регулювання припинення трудового договору: теоретичний аспект: автореф.дис ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2005. 20 с.

Цесарський Ф. А. Підстави припинення трудового договору як про-блемне питання науки трудового права. Актуальні проблеми держави і права. 2011. Вип. 61. С. 505-511.

Шишлюк В. Р. Припинення трудового договору за законодавством України і Польщі: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.05. Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2017. 259 с.

Хмара М. Особливості припинення трудових відносин в умовах воєнного стану в Україні. Актуальні проблеми правознавства. 2022. № 2(30). С. 121-125.

Глущенко М. П. Захист прав працівників у випадку призупинення дії трудового договору в умовах воєнного стану. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2022. Серія Право. Випуск 74: частина 1. С. 176-182.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. (дата звернення: 21.01.2023)

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/322-08#Text. (дата зве-рнення: 21.01.2023)

Трудове право України: підручник (за ред. проф. О. М. Ярошенко). Харків : Вид-во 2022. 376 с.

Болотіна Н. Б. Трудове право України : [підручник] Київ: Вікар, 2003. 725 с.

Венедиктов В. С. Трудовое право Украины. Харків : Консум, 2004. 304 с.

Сімутіна Я. В. Юридичні факти в механізмі правового регулювання трудових відносин: монографія. Київ : Ніка-Центр, 2018. 436 с.

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 15.03.2022 року № 2136-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text. (дата звернення: 21.01.2023)

Трудовий кодекс Республіки Молдова від 28 березня 2003 року № 154-XV (зі змінами та доповненнями станом на 08.12.2022 року). URL : https://continent-online.com/Document/?doc_id=30398053#pos=825;-6. (дата звернення: 21.01.2023)

Трудовий кодекс Литовської Республіки від 14 вересня 2016 г. № XII-2603.URL : https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bb10e743a97f11eb98ccba226c8a14d7?jf wid=pyc44yc6k. (дата звернення: 21.01.2023)

Проект Трудового кодексу України, реєстр. № 1658 від 27.12.2014. URL : https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221. (дата звернення: 21.01.2023)

Про затвердження плану заходів з опрацювання нормативно-правових актів Союзу РСР та Української РСР (Української СРР) з метою визначення положень, які доцільно інкорпорувати до законодавства України. Розпорядження КМУ від 16.12.2022 р. № 1148.URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1148-2022%D1%80#Text. (дата звернення: 21.01.2023)

Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Наказ Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 р. № 309. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22#n7. (дата звернення: 21.01.2023)

Менджул М. В., Калько А. І. Окремі проблеми реалізації права на працю в умовах воєнного стану. Аналітично-порівняльне правознавство. № 5. 2022. С. 168-171.


Переглядів анотації: 17
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2023-02-03
Як цитувати
Прогоноюк, Л. Ю. (2023). Відмінності припинення трудового договору від поняття його призупинення в період дії воєнного стану: актуальні аспекти. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(101), 226-237. https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.226-237
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА