Міжнародні стандарти правового регулювання охорони праці неповнолітніх

  • Л. В. Мелех кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарсько-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ (м. Львів, Україна) https://orcid.org/0000-0003-2936-8426
Ключові слова: охорона праці, правове регулювання, неповнолітні, між¬народні стандарти, трудове законодавство.

Анотація

У статті розглянуто аспекти правового регулювання праці неповнолітніх від­повідно до чинного законодавства зарубіжних країн. Проведено аналіз окремих питань охорони праці неповнолітніх як особливого суб’єкта трудового права, а також по­в’язаних із цим проблем. Акцентовано увагу на деяких прогалинах у трудовому за­конодавстві України. Запропоновано усунути правові колізії та вдосконалити правові норми з питань захисту праці неповнолітніх. Внесено пропозиції щодо перегляду на законодавчому рівні робочого часу для неповнолітніх, їхніх умов праці, норм відпусток і т. ін., з метою збереження здоров’я і створення умов для повноцінного розвитку підлітків. Припущено подальше опра­цювання питання охорони праці неповнолітніх у сучасних умовах на рівні подальших ґрунтовних наукових досліджень. Важливим є те, що розширюються гарантії прав неповнолітніх шляхом ухвалення нових національних нормативно-правових актів, удосконалення чинних і ратифікації відповідних міжнародних актів. У міжнародному праві питання праці дітей до 14 років врегульоване завдяки низці правових актів, а саме: Загальній декларації прав людини, Конвенції Організації Об’єднаних Націй про права дитини, Конвенції про мінімальний вік приймання дітей на роботу у промисловості № 5. Однак останні містять норми щодо праці неповнолітніх на промислових підприємствах, а в нашій державі це заборонено. В Україні праця осіб до 14 років спостерігається у творчій сфері (участь у різних телепередачах, зйомка в рекламі, танці, спів тощо), проте регулювання такої праці не передбачено національним законодавством. Творча діяльність визначена в Конвенції про вік приймання дітей на непромислові роботи № 33, яку Україна не ратифікувала. Доцільно було б внести зміни до чинного КЗпП України й ухвалити нормативно-правові акти, що регулювали би працю неповнолітніх осіб віком до 14 років у творчій сфері, а саме: слід визначити порядок працевлаштування, працю та забезпечення реалізації прав та свобод таких осіб.

Посилання

Конституція України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254. (дата звернення: 31.01.2023)

Про мінімальний вік для прийняття на роботу. Конвенція № 138 від 26.06.1973. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_054#Text. (дата звернення: 31.01.2023)

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971. № 322-VIII. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08. (дата звернення: 31.01.2023 )

Ярошенко О. Проблеми та перспективи правового регулювання праці молоді. Вісник Академії правових наук України. 2004. № 4(39). С. 205-213.

Реус О. С. Правове регулювання трудової діяльності в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.05. Харків, 2003. 17 с.

Директива Ради Європейського Союзу про доповнення заходів із заохочення покращення безпеки та здоров’я на роботі працівників з фіксованим терміном працевлаштування або тимчасовим працевлаштуванням: Міжнародний документ від 25.06.1991 № 91/383 ЄЕС. URL : http://www.rac.org.ua/uploads/content/59/files/socialdimeuuacompendium.рdf. (дата звернення: 31.01.2023)

Назаров Д. В. Гармонізація законодавства України з законодавством Європейського Союзу в регулюванні праці молоді : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Луганськ, 2009. 19 с.

Директива Ради Європейського Союзу про запровадження заходів, покликаних заохочувати до покращення безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі (89/391/ЄЕС). Міжнародний документ від 12 червня 1989 року. URL : URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b23#Text. [in Ukrainian].

Рим О. М. Трудове право Європейського Союзу та його вплив на розвиток трудового права України: дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.05. Львів, 2021. 507 с.

Грицай Ю. Правове регулювання охорони праці молоді: сучасний стан та шляхи вдосконалення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. № 34. С. 10–14.

Бачук В. Б. Міжнародний досвід правого регулювання охорони праці неповнолітніх як можливість імплементації в трудове законодавство України . Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2019. № 1(19). URL : http://lj.oa.edu.ua/articles/2019/n1/18bvbtzu.pdf.


Переглядів анотації: 29
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2023-02-03
Як цитувати
Мелех, Л. В. (2023). Міжнародні стандарти правового регулювання охорони праці неповнолітніх. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(101), 217-226. https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.217-226
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА