Проблема визначеності адміністративно-правового статусу центральних державних архівів України

  • А. В. Хромов кандидат історичних наук, голова Державної архівної служби України (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-9546-7089
Ключові слова: адміністративно-правовий статус, центральні державні архіви, державна служ-ба, публічне адміністрування.

Анотація

У статті порушено питання про те, що в умовах воєнної агресії росії проти України та правового режиму воєнного стану в державі вкрай важливим є забезпечення належного урядування та ефективного адміністрування роботи державних інституцій. Особливо актуальним це є для системи центральних державних архівів, які поєднують у собі функціонал культурних інституцій, органів влади та архівних установ. Для дослідження адміністративно-правового статусу центральних державних архівів, визначення проблемних питань їх належного адміністрування та шляхів розвитку в статті використано загальні наукові та спеціально-юридичні методи: описання та аналізу, хронологічний (історичний), порівняльно-правовий, формально-юридичний та логіко-юридичний.У статті вказано, що система державних архівів України станом на початок 2023 року включає майже півсотні крупних центральних, обласних та галузевих державних архівів, а також сотні архівних відділів районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, наукових установ тощо. Оптимізація системи центральних державних архівів з 9 до 7 установ була зумовлена викликами воєнного часу, скороченням фінансування державного сектору в цілому та архівної галузі зокрема. Підготовка до затвердження положень новоутворених центральних державних архівів вчергове виділило наявність колізій права у сфері організації роботи персоналу центральних держархівів та вказало на відсутність правової визначеності організаційно-правової форми цих інституцій. Встановлено, що після ухвалення в 2015 році Закону України «Про державну службу» не було забезпечено приведення у відповідність до національних законодавчих новел нормативно-правових актів архівного законодавства, що спричинило появу колізійних норм та невизначеності в адміністративно-правовому статусі центральних державних архівів України. Констатовано, що колізію між нормами двох спеціальних законів, що регулюють функціонування архівів та державної служби відповідно, доцільно усунути, внісши зміни до підзаконних актів у галузі архівної справи.

Посилання

Матяш І. Б. Проекти архівної реформи: основні положення та спроби втілення / І. Матяш. Архіви України. 2008. № 1-2. С. 22-38.

Новохатський К. Гуманітарна місія архівів і реформування архівної справи в Україні / Константи: Альманах соціальних досліджень / Ред.: В. К. Коробов, А. В. Карпова, В. Н. Крижановський; Державний архів Херсонської області. №1(12).С. 5-9. Херсон, 2006.

Палієнко М.Г. Українські архіви, війна та збереження національної ідентичності / М. Г. Палієгко. Архіви України. 2022. № 1 (330). С. 12-38.

Калакура Я.С. Українська архівна наука у викликах війни та цифровізації інформаційних ресурсів архівів / Я.С. Калакура. Архіви України.2022. № 4 (333). С. 19-45.

Про оптимізаціюсистемицентральнихдержавнихархівів: Постанова КМУ від 28.06.2022 р. № 732. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/732-2022-п. (дата звернення: 03.01.2023).

Хромов А. В. Оптимізація системи центральних державних архівів України в умовах війни. А. В. Хромов. Архіви України. 2022. Вип. 1 (330). С. 103-114.

Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 24.12.1993 р. № 3814-XII (зі змінами). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12.(дата звернення: 03.01.2023).

Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII (зі змінами). URL :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text. (дата звернення: 03.01.2023).

Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 р. № 3166-VI (зі змінами)[станом на 03.01.2023].URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17. (дата звернення: 03.01.2023).

Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів: Постанова КМУ від 05.04.2014 р. № 85 (зі змінами) [ста-ном на 03.01.2023] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85-2014-п.(дата звернення: 03.01.2023).

Про затвердження Положення про Державну архівну службу України: Постанова КМУ від 21.10.2015 р. № 870 (зі змінами) [станом на 03.01.2023] URL : https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/870-2015-п.(дата звернення: 03.01.2023).

Про затвердження Положення про Центральний державний історичний архів України, м. Київ: Наказ Міністерства юстиції України від 21.05.2012 р. № 761/5 [в редакції від 21.05.2012] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0761323-12 [в редакції від 21.05.2012] (дата звернення: 03.01.2023).

Про внесення змін до Положення про Центральний державний історичний архів України, м. Київ: Наказ Міністерства юстиції України від 29.12.2016 р. № 3910/5. URL : https://old.archives.gov.ua/Law-base/Minjust/cdiak_2016.pdf. [станом на 04.01. 2023].(дата звернення: 03.01.2023)

Левченко Л. Л., Попова Л. М., Хромов А.В. Національні архівні інформаційні ресурси: правові засади реформування архівної справи.Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.2021. № 1 (93).С. 249-263.

Попова Л. М., Хромов А. В. Система та структура адміністративно-правового статусу державних архівів в Україні. Інноваційні підходи до розвитку управління : колективна монографія; загал. ред. д-ра екон. наук, проф. Н. Е. Аванесової. Харків: ФОП Мезіна В. В., 2022. C. 179-207. URL : https://kmpa.kh.ua/files/monographies/2022/Innovatsiyni_pidkhody_do_rozvytku_upravlinnya.pdf#page=180.

Попова Л. М., Хромов А. В. Повноваження та завдання центральних державних архівів. Аспекти безпеки державного сектору: управління та публічне адміністрування в процесі державно-приватного партнерства : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 19 жовт. 2021 р.) Харків, 2021. C. 5-11. URL : https://kmpa.kh.ua/files/collections/2021.10.19.Aspekty_bezpeky_derzhanogo_sektoru._Zbirnyk_nauk_st. pdf.


Переглядів анотації: 22
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2023-02-03
Як цитувати
Хромов, А. В. (2023). Проблема визначеності адміністративно-правового статусу центральних державних архівів України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(101), 196-205. https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.196-205
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ