До питання звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України)

  • О. В. Зайцев кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заступник директора Інституту прокуратури та кримінальної юстиції (м. Харків)
  • В. Р. Філіпенко студентка 4 групи 1 курсу магістратури Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків)
Ключові слова: звільнення від кримінальної відповідальності, державна зрада, підстави

Анотація

Статтю присвячено дослідженню передумови та підстав звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду. Вивчено генезис становлення цієї заохочувальної норми. Піддано аналізу точки зору науковців, вивчено судову практику застосування ч. 2 ст. 111 КК України; виокремлено певні труднощі та запропоновано способи їх ліквідації.

Посилання

Хряпінський П. В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 192 с.

За матеріалами військової контррозвідки СБУ засуджено диверсантів, терористів та агентів Кремля. URL : https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/1/view/4224#.oZFJWMWu (дата звернення: 26.01.2018).

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2016 року. Генеральна прокуратура України: [офіційний веб-сайт]. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112661&libid=100820 (дата звернення: 26.01.2018).

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-вересень 2017 року. Генеральна прокуратура України: [офіційний веб-сайт]. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113281&libid=100820 (дата звернення: 26.01.2018)

Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: монографія. Київ: Юрисконсульт, 2006. 1048 с.

Кистяковский А. Ф. Права, по которым судится малороссийский народ. Киев: Унив. тип. (И.И. Завадского), 1879. 1063 с.

О дополнении статьи 1 Закона об уголовной ответственности за государственные преступления: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13.01.1960. Ведомости Верховного Совета СССР. 1960. №3. Ст. 24.

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты СССР об уголовной ответственности и уголовном судопроизводстве: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11.01.1984. Ведомости Верховного Совета СССР. 1984. №3. Ст. 58.

О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины и в Кодекс Украины об административных правонарушениях: Закон Украины от 17.06.1992 . Голос Украины. 1992. 11 июля. №130.

Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 № 12.

Хряпінський П. В. Звільнення від відповідальності в кримінальному праві України. Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право). 2013. №2. С. 141-148.

Кримінальне право України. Особлива частина: підручник / за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. Вид. 2-ге. переробл. та допов. Київ: Атіка, 2008. Глава 3. 712 с.

Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності: монографія. Київ: Атіка, 2004. 296 с.

Баулін Ю. В. Спеціальний вид звільнення громадянина України від кримінальної відповідальності за державну зраду. Проблеми пенітенціарної теорії і практики. 2004. № 9. С. 21-29.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: За станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 01 грудня 2001 р. / за ред. С.С. Яценка. Київ: А.С.К. 2002. Розд. І. Ос. част. 936 с.

Лефтер С. Піти наліво від країни: кого і як звинувачують у державній зраді в Україні. URL: https://daily.rbc.ua/ukr/show/uyti-nalevo-strany-kogoobvinyayut-gosudarstvennoy-1481276999.html (дата звернення: 26.01.2018).

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. / за ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. 3-тє вид., перероб. та доп. Київ: Алерта: КНТ: Центр учбової літератури, 2009. Т.1. Роз. І. Ос. част. 964 с.

У Чернігівській області СБУ затримала чоловіка, завербованого російськими спецслужбами. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/chernigovskoyoblasti-sbu-zaderzhala-muzhchinu-1502971050.html (дата звернення: 26.01.2018).

СБУ викрила спробу вербування громадянина України спецслужбами РФ. URL: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3991#.JEXgAbPd.dpbs (дата звернення: 26.01.2018).

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 6-те вид., переробл. та доповн. Київ: Юридична думка, 2009. Розд І. Ос. част. 1236 с.

Хряпінський П. В. Особливості звільнення від відповідальності громадянина України за вчинення державної зради. Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України: матеріали кругл. столу (Харків, 26 трав. 2017 р.). Харків: Юрайт. 2017. С. 47-51.

Кримінальне право України. Особлива частина: підручник / за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. Вид. 2-ге. переробл. та допов. Київ: Атіка, 2008. Глава 3. 712 с.

Шевчук А. В, Дякур М. Д. Кримінальне право України (Особлива частина): навч. посіб. Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2013. 472 с.

Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 4-те вид., перероб та доп. Харків: ТОВ «Одіссей», 2008. Розд. І. Ос. част. 1208 с.

Луценко Ю. В. Підстави та умови звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду. Держава і право. 2012. Вип. 56. С. 429-434.

Другого підозрюваного у держзраді звільнено від відповідальності на Закарпатті. URL: http://www.unn.com.ua/uk/news/1681327-druhohopidozriuvanoho-u-derzhzradi-zvilneno-vid-vidpovidalnosti-na-zakarpatti (дата звернення: 26.01.2018).

Загиней З. А. Спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із вчиненням державної зради: проблеми тлумачення та правозастосування. Вісник Національної академії прокуратури України. 2017. Вип.47. С. 62-69.

Навроцький В. О. Кримінальне право України. Особлива частина: курс лекцій. Київ: «Знання», КОО, 2000. 771 с.

Кончук Н. С. Звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду. Право.ua. 2016. № 1. С. 107-111. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pravo_2016_1_21 (дата звернення: 26.01.2018).

Котляр Г. О. Деякі питання конкуренції норм про звільнення від кримінальної відповідальності при вчиненні службових злочинів у сфері господарської діяльності. Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарчої діяльності : матеріали наук.-практ. семінару (Харків, 9 лист. 2004 р.). Київ: Юрінком Інтер. 2005. С. 54-56.

Тихий В. П. Добровільна відмова при незакінченому злочині. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2017. Т.17: Кримінальне право / редкол.: В.Я. Тацій (голова) [та ін.]. 1064 с.


Переглядів анотації: 19
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Зайцев, О. В., & Філіпенко, В. Р. (2018). До питання звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 103-112. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/158
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА