Гендерні аспекти звільнення чоловіків та жінок від відбування покарання з випробуванням

  • О. В. Одинцова кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Івано-Франківськ, Україна) https://orcid.org/0000-0003-3864-228X
Ключові слова: покарання, звільнення від відбування покарання з випробуванням, криміна-льна відповідальність, гендерна дискримінація, дискримінація за ознакою статі, позбавлення волі, проєкт нового КК України.

Анотація

Статтю присвячено гендерним аспектам звільнення чоловіків та жінок від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням (ч. 1 ст. 75, ч. 1 ст. 79 КК України) в контексті вітчизняного законодавства у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 № 2866-ІV, Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06.09.2012 № 5207-VI) та проєкту нового Кримінального кодексу. На підставі аналізу положень зазначених законів щодо поняття дискримінації за ознакою статі та форм дискримінації авторкою наведено аргументи на користь відсутності дискримінації за ознакою статі щодо чоловіків, які мають дітей до семи років, при звільненні їх від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням на підставі ч. 1 ст. 75 КК України. Наявність у чоловіка дитини віком до семи років сама собою може знижувати істотним чином суспільну небезпечність чоловіка значно рідше в порівнянні з матерями дітей того ж віку, що обумовлено психофізичними й соціальними особливостями останніх. Тому факт наявності в чоловіка дитини віком до семи років має враховуватись судом у комплексі з іншими даними, про які йдеться в ч. 1 ст. 75 КК України; стосовно жінок робити це не обов’язково, що і передбачено ч. 1 ст. 79 КК України. У вітчизняному кримінальному законодавстві тривалий час діяли і поки що діють специфічні кримінально-правові інститути щодо жінок, сформувалось певне сприйняття ст.ст. 75, 79 КК України: сам факт того, що жінка є матір’ю дитини до семи років, розглядається як обставина, що істотно знижує її суспільну небезпечність. З огляду на це,  автор не виключає того, що інший, незвичний для вітчизняної практики підхід до реалізації гендерної рівності чоловіків і жінок, реалізований у проєкті нового КК України, може провокувати ситуації, коли суди будуть ігнорувати ті психофізичні й соціальні особливості жінок та чоловіків, які б мали б враховуватись, з огляду на відмінності у їхній біологічній природі.

Посилання

Фріс П. Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми. Київ : Атіка, 2005. 332 с.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text. (дата звернення: 26.01.2023).

Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : монографія. Київ : Юрисконсульт, 2006. 1048 с.

Кримінальний кодекс (проєкт) : контрольний текст станом на 31.01.2023. [Електронний ресурс] URL : https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2023/01/30/proyekt-kryminalnogo-kodeksu-ukrayiny-stanom-na30-01-2023.pdf. (дата звернення: 26.01.2023).

Дашковська О. Ґендер і право: логіко-понятійний аналіз. Вісник Академії правових наук України. 2002. № 3. С. 16-21.

Меркулова В. О. Ґендерна експертиза кримінального законодавства: окремі аспекти національно-правових підходів. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. № 2. С. 38-42. URL : http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2019/2/11.pdf.

Головко Т. М. Ґендерні аспекти покарання : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. докт. юрид. наук : 12.00.08. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2010. 16 с.

Котюк І. І., Костенко О. М. Кримінальне, кримінально-процесуальне та кримінально-виконавче законодавство України: ґендерна експертиза. Київ : Логос, 2004. 127 с.

Мальцева Д. Гендерні аспекти звільнення від відбування покарання. Кримінологічні дослідження : збірник наук. праць / [гол. ред. В. Поклад, канд. філос. наук]; Луган. держ. універ. внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка; Луган. гуман. центр. Сєвєродонецьк: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2022. Вип. 12: Гендерні аспекти злочинності. С. 203-209.

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні : Закон України від 06.09.2012 № 5207-VI. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text. (дата звернення: 26.01.2023).

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.2005 № 2866-ІV. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2866-15. (дата звернення: 26.01.2023).

Сімейний кодекс: Закон України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text. (дата звернення: 26.01.2023).

Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 № 1129-IV. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text. (дата звернення: 26.01.2023).

Правова доктрина України : у 5 т. Т. 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку. За заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова; В. О. Навроцький, В. О. Туляков, М. І. Колос та ін. Харків : Право, 2013. 1240 с.

Висновок на проєкт Кримінального кодексу України (контрольний текст станом на 31.01.2023) / А. Вознюк та ін. ; за заг. ред. О. Дудорова. URL : https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2023/01/30/proyekt-kryminalnogo-kodeksu-ukrayiny-stanom-na30-01-2023.pdf. (дата звернення: 26.01.2023).


Переглядів анотації: 27
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2023-02-03
Як цитувати
Одинцова , О. В. (2023). Гендерні аспекти звільнення чоловіків та жінок від відбування покарання з випробуванням. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(101), 174-184. https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.174-184
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА