Суб’єкт колабораційної діяльності (теоретико-прикладний аналіз)

  • І. Б. Медицький доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри політики у сфері боротьби зі злочинністю та кримінального права навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6720-6658
Ключові слова: колабораційна діяльність, тлумачення правової норми, спеціальний суб’єкт кримінального правопорушення, держава-агресор, окупаційна адміністрація, судові і правоохоронні органи.

Анотація

Статтю присвячено поліваріантності тлумачення норми про колабораційну діяльність у частині суб’єктного складу. Наведено аргументи на користь визнання громадянина України суб’єктом колабораційної діяльності (чч. 4, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України), що відповідатиме цілям прийняття відповідних змін до кримінального закону та потребам правозастосування. Наголошено, що характеристика суб’єктного складу колабораційної діяльності є неповною без врахування його додаткових рис при: впровадженні стандартів освіти держави-агресора (ч. 3); провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4); зайнятті в незаконних органах влади посад, пов’язаних із виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, а також посад у незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (чч. 5, 7 ст. 111-1 КК України). Обґрунтовано, що обов’язковою ознакою спеціального суб’єкта (ч. 4 ст. 111-1 КК) виступатиме державна реєстрація факту провадження ним господарської діяльності, незалежно від того, де і за яких умов вона відбувається. Обстоюється думка, що відповідальність за зайняття посад у незаконних судових і правоохоронних органах повинна передбачати наявність у суб’єкта відповідних організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій. У протилежному випадку суспільна небезпечність такої протиправної поведінки (визначена санкцією) не буде співвідноситися із її характером (змістом) та наслідками. Останні, хоча і виведені за межі ч. 7 ст. 111-1 КК, перебувають у безпосередньому взаємозв’язку зі здійсненням правосуддя чи наданням правоохоронних послуг.

Посилання

Вирок Печерського районного суду м. Києва від 26 вересня 2022 року у справі № 757/15806/22-к. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/107694567. (дата звернення: 17.01.2023).

Вирок Київського районного суду м. Харкова від 26 грудня 2022 року у справі № 953/7065/22. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/108377777. (дата звернення: 17.01.2023).

Вирок Буринського районного суду Сумської області від 01 грудня 2022 року у справі № 574/368/22. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/107 641030. (дата звернення: 17.01.2023).

Вирок Київського районного суду м. Харкова від 20 грудня 2022 року у справі № 953/6434/22. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/107960245. (дата звернення: 17.01.2023).

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за січень-грудень 2022 року. Офіс Генерального прокурора. URL : https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareye strovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2. (дата звернення: 10.01.2023).

Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення за січень-грудень 2022 року. Офіс Генерального прокурора. URL : https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-osib-yaki-vchinili-kriminalni-pravoporushennya-2. (дата звернення: 10.01.2023).

Кравчук О. О., Бондаренко М. С. Колабораційна діяльність: науково-практичний коментар до нової статті 111-1 КК. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 3. С. 198-204.

Марін О. К. Кримінальна відповідальність за роботу в інтересах держави-агресора. Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції (пам’яті В. П. Колгана): збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 27 травня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С. 18-21.

Новели кримінального законодавства України, прийняті в умовах воєнного стану : наук.-практ. комент. / А. А. Вознюк, О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан, С. С. Чернявський та ін. ; за ред. А. А. Вознюка, Р. О. Мовчана, В. В. Чернєя. Київ : Норма права, 2022. 278 с.

Письменський Є. О., Мовчан Р. О. Новели кримінального законодавства України про колабораційну діяльність: дискусійні питання та спроба їх розв’язання. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 6. С. 356-360.

Письменський Є. О. Колабораційна діяльність в сфері освіти: проблеми тлумачення та вдосконалення кримінального закону. Право України. 2022. № 11. С. 49-59.

Пояснювальна записка до проекту Закону України від 24.02.2021 № 5144 про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність). URL : https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/559222. (дата звернення: 11.01.2023).

References:

Vyrok Pecherskoho raionnoho sudu m. Kyieva vid 26 veresnia 2022 roku u spravi № 757/15806/22-k. (2022) N. p. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 107694567. [in Ukrainian].

Vyrok Kyivskoho raionnoho sudu m. Kharkova vid 26 hrudnia 2022 roku u spravi № 953/7065/22. (2022) N. p. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/108377777. [in Ukrainian].

Vyrok Burynskoho raionnoho sudu Sumskoi oblasti vid 01 hrudnia 2022 roku u spravi № 574/368/22. (2022) N. p. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/107641030. [in Ukrainian].

Vyrok Kyivskoho raionnoho sudu m. Kharkova vid 20 hrudnia 2022 roku u spravi № 953/6434/22. (2022) N. p. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/107960245. [in Ukrainian].

Yedynyi zvit pro kryminalni pravoporushennia po derzhavi za sichen-hruden 2022 roku. (2022) Ofis Heneralnoho prokurora - Office of the Attorney General. N. p. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-do sudovogo-rozsliduvannya-2. [in Ukrainian].

Yedynyi zvit pro osib, yaki vchynyly kryminalni pravoporushennia za sichen-hruden 2022 roku. (2022) Ofis Heneralnoho prokurora - Office of the Attorney General. N. p. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-osib-yaki-vchinili-kriminalni-pravoporushennya-2. [in Ukrainian].

Kravchuk, O. O., Bondarenko, M. S. (2022) Kolaboratsiina diialnist: naukovo-praktychnyi komentar do novoi statti 111-1 KK. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal - Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal, 3, 198-204. [in Ukrainian].

Marin, O. K. (2022) Kryminalna vidpovidalnist za robotu v interesakh derzhavy-ahresora. Teoretyko-prykladni problemy yurydychnoi nauky na suchasnomu etapi reformuvannia kryminalnoi yustytsii (pam’iati V. P. Kolhana): zbirnyk tez Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Khmelnytskyi, 27 travnia 2022 roku) - Teoretyko-prykladni problemy yurydychnoi nauky na suchasnomu etapi reformuvannia kryminalnoi yustytsii (pam’iati V. P. Kolhana): zbirnyk tez Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Khmelnytskyi, 27 travnia 2022 roku), 18-21. Khmelnytskyi : Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava imeni Leonida Yuzkova. [in Ukrainian].

Novely kryminalnoho zakonodavstva Ukrainy, pryiniati v umovakh voiennoho stanu : nauk.-prakt. koment. (2022) / A. A. Vozniuk, O. O. Dudorov, R. O. Movchan, S. S. Cherniavskyi (et al.); A. A. Vozniuk, R. O. Movchan, V. V. Cherniei (Eds.). Kyiv : Norma prava. [in Ukrainian].

Pysmenskyi, Ye. O., Movchan, R. O. (2022) Novely kryminalnoho zakonodavstva Ukrainy pro kolaboratsiinu diialnist: dyskusiini pytannia ta sproba yikh rozv’iazannia. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal - Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal, 6, 356-360. (in Ukrainian).

Pysmenskyi, Ye. O. (2022) Kolaboratsiina diialnist v sferi osvity: problemy tluma chennia ta vdoskonalennia kryminalnoho zakonu. Pravo Ukrainy - Law of Ukraine, 11, 49-59. [in Ukrainian].

Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy vid 24.02.2021 № 5144 pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv (shchodo vstanovlennia kryminalnoi vidpovidalnosti za kolaboratsiinu diialnist). (2021) N. p. URL : https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/559222. [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 35
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2023-02-03
Як цитувати
Медицький , І. Б. (2023). Суб’єкт колабораційної діяльності (теоретико-прикладний аналіз). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(101), 141-152. https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.141-152
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА