Висновок спеціаліста в інформаційному забезпеченні кримінального провадження

  • Є. Д. Лук'янчиков доктор юридичних наук, професор, професор кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0001-5763-6972
  • Б. Є. Лук'янчиков кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права Національного технічниого університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-4761-5980
  • О. Б. Микитенко здобувачка освітнього ступеня магістр Університету економіки, права та інформаційних технологій «КРОК» (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0003-4608-5567
Ключові слова: пізнавальна діяльність, інформаційне забезпечення, докази, засоби форму-вання доказів, спеціаліст, експерт, спеціальні знання, висновок спеціаліста, висновок експерта.

Анотація

Статтю присвячено аналізу нормативного регулювання процесу використання спеціальних знань при формуванні судових доказів. Акцентовано, що запровадження у кримінальне провадження такого джерела доказів як висновок спеціаліста пов’язано з рядом невизначених питань, що стосуються вимог до особи, яка може залучатися як спеціаліст, форми і змісту процесуального документу, яким буде призначатися дослідження спеціалістом, форми і змісту висновку спеціаліста. Досліджено також еволюцію розвитку інституту спеціальних знань, звернено увагу на поступове розширення форм використання спеціальних знань у кримінальному провадженні та їх нормативне закріплення у відповідних статтях КПК. Проведено порівняльний аналіз таких джерел доказів, як висновок спеціаліста і висновок експерта. Це дозволило констатувати умови, за яких висновок спеціаліста може відповідати висновку експерта, що в кінцевому результаті дозволило поставити під сумнів необхідність та доцільність запровадження нового джерела доказів у чинному КПК України. Зазначено, що висновок спеціаліста не може відповідати висновку експерта, оскільки інші вимоги до одержання цих процесуальних документів, які становлять їх процесуальну форму, мають певні відмінності. Запропоновано дозволити проведення експертизи до внесення відомостей в ЄРДР якщо це необхідно для встановлення підстав до початку досудового розслідування.

Посилання

Карпов Н. С. Злочинна діяльність: монографія. Київ : Вид-во Семенко Сергія, 2004. 310 с.

Тіщенко В. В. Процесуальні та тактичні аспекти слідчих дій. Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.) Одеса : НУ «Одеська юридична академія», 2015. С. 140-141.

Костицкий М. В. Введение в юридическую психологию: методологические и теоретические проблемы. Киев: Высш. шк., 1990. 257 с.

Криміналістика : підручник. 2-вид. Київ : Філія вид-ва «Право», 2020. 752 с.

Розовский Б. Г. Есть ли истина в объективной истине? Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. Суми, 2015. № 1(69). С. 293-305.

Ватраль А. В. Засоби кримінально-процесуального пізнання. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць. Вип. 17. Харків : Право, 2017. С. 47-55.

Кучинська О. П., Пилипчук О. П. Дослідження висновку експерта у кримінальному провадженні в суді першої інстанції. Криміналістика і судова експертиза: міжвід. наук.-метод. зб. Київ, 2020. Вип. 65. С. 19-25.

Кони А. Ф. Собрание сочинений: [в 8 т.]. Москва : Юрид. лит., 1966. Т. 1. 364 с.

Лук’янчиков Б. Є., Лук’янчиков Є. Д. Забезпечення прав особи на невтручання в особисте життя під час освідування. Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15 грудня 2021 р.) Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. С. 182-184.

Нестор Н. В. Актуальні питання використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16 грудня 2022 р.). Київ : Університет «Україна», 2022. С. 322-325.

Монид А. А., Ефременко Н. В. Предварительное исследование следов на месте проишествия : учеб.-метод. пособие. Минск : Акад. МВД Респ. Бела-русь, 2005. 124 с.

Нестеренко С. Д., Стулов О. О. Правовий статус судового експерта: ак-туальні проблеми регламентації. Криміналістика і судова експертиза. Київ, 2020. № 65. С. 82-89.

Романюк Б. В. Участь спеціаліста на стадії досудового слідства : навч. посібник. Київ, 2010. 304 с.

Коваленко В. В. Застосування науково-технічних засобів спеціалістами при проведенні слідчих дій : монографія. Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007. 248 с.

Нізовцев Ю. Ю., Кучинська І. В. Роль висновку експерта, висновку спеціаліста, довідки спеціаліста у кримінальному процесі. Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16 грудня 2022 р.). Київ : Університет «Україна», 2022. С. 325-329.

Антонюк П. Є., Свобода Є. Ю., Михальчук Т. В. Висновок спеціаліста як джерело доказів у кримінальному провадження: аналіз процесуальної спроможності. Криміналістика і судова експертиза. Київ, 2021. Випуск 66. С. 88-94.

Сімакова-Єфремян Е. Б. До питання про введення у кримінальне процесуальне законодавство поняття «висновок спеціаліста». Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Харків : Право, 2019. № 20. С. 115-119.


Переглядів анотації: 21
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2023-02-03
Як цитувати
Лук’янчиков, Є. Д., Лук’янчиков, Б. Є., & Микитенко , О. Б. (2023). Висновок спеціаліста в інформаційному забезпеченні кримінального провадження. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(101), 131-141. https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.131-141
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА