Особливості правового статусу поліцейського в умовах міжнародного воєнного конфлікту

  • І. М. Кравченко кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін факультету № 2 Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, адвокат (м. Івано-Франківськ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3082-4970
Ключові слова: поліція, Женевські конвенції, міжнародний військовий конфлікт, збройні сили, право на полон, правовий статус, співробітник поліції, комбатанти, міжнарод-не гуманітарне право, війна, оборона держави.

Анотація

У контексті дослідження розглядається проблема визначення правового статусу співробітників Національної поліції України при залученні їх до участі в міжнародному воєнному конфлікті, і, як наслідок цього, виконання не властивих для них функцій щодо вирішення бойових завдань. В умовах правового режиму воєнного стану поліція може бути введена до складу збройних сил сторони, що перебуває у воєнному конфлікті. Водночас ця сторона зобов’язана попередити супротивника про таке рішення. У разі безпосередньої участі в бойових діях такий склад поліції стає законною військовою ціллю нападу для ворога. Тож проблема способу та/або форми оголошення всім іншим сторонам міжнародного збройного конфлікту (про введення органів Національної поліції до сил оборони) безпосередньо впливає на правовий статус поліцейського, перш за все, з огляду на те, як його сприймає/визначає інша сторона конфлікту. Поліцейські, які під час дії воєнного стану, відповідно до норм національного законодавства, беруть безпосередню участь у виконанні завдань територіальної оборони, забезпеченні та здійсненні заходів цього правового режиму, фактично діють у складі окремого роду сил Збройних Сил України, перебувають в оперативному підпорядкуванні військовому командуванню, а відтак, є воюючою стороною, бо залучені до особового складу збройних сил сторони міжнародного збройного конфлікту. У контексті проблеми щодо визначення способу та форми оголошення поліції та інших воєнізованих (напіввоєнних) організацій, що забезпечують охорону порядку, про прирівняння їх до збройних сил (сил оборони) держави всім іншим сторонам воєнного конфлікту (війни та збройного конфлікту), особливо гостро постає питання про законодавчу ініціативу прирівнювання поліцейських до військовослужбовців, а також щодо визнання їх законними комбатантами із введенням воєнного стану та під час їхньої участі у воєнному конфлікті, з детальним опрацюванням ві­дповідних гарантій і компенсацій для співробітників поліції та членів сімей поліцейських.

Посилання

Звіт про порушення міжнародного гуманітарного права та права людини, воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені в Україні починаючи з 24.02.2022 року. Організація з безпеки та співробітництва в Європі Бюро з демократичних інститутів і прав людини. Вербальна нота №132/2022 від 12.04.2022. ODIHR.GAL/26/ 22/Rev.1. 11 May 2022. 114 с. URL : https://www.osce.org/uk/odihr/517815.

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02. 2022 року № 64/2022. URL : https://www.president.gov.ua/documents/642 022-41 397. (дата звернення: 25.01.2023).

За кожною цифрою – людина, доля якої скалічена. Про статистику воєнних злочинів та рік війни. Ітерв’ю з заступником міністра МВС України К. Павліченко 24.02.2023. URL : https://life.nv.ua/ukr/socium/richnicya-vtorgnennya-pidsumki-za-rik-skilki-voyennih-zlochiniv-skojila-rf-v-ukrajini-ostanni-novini-50306525.html.

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12.08.1949, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 08.06.1977. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws. (дата звернення: 29.01.2023)

Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / за заг. ред. О. А. Банчука. Київ : Москаленко О. М., 2013. 588 с.

Передерій О. С. Правовий статус поліції країн континентальної правової сім’ї: (загальнотеоретична характеристика на матеріалах Франції, Німеччини, Польщі): дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Харків, 2009. 211 с.

Дмитрик Р. В. Адміністративно-правовий статус поліцейського в Укра-їні : дис. ... на здоб. наук. ст. канд. юрид. наук за спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021. 204 с.

Дмитрик Р. В. Права та обов’язки як елемент адміністративно-правового статусу поліцейського в Україні. Юридична наука. 2019. № 9. С. 203-208.

Корецький С. М. Правове забезпечення адміністративно-правового режиму «воєнного стану». Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки» № 11(57), 2022. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. С. 24-27.

Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 01.07. 2022 року). Донецький державний університет внутрішніх справ. Кропивницький, 2022. 398 с.

Романяк М. М. Гарантії особистої безпеки озброєного працівника міліції: до питання про вдосконалення правового регулювання. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. 2014. № 10-2. Т. 1. С. 81-83.

Єлаєв Ю. Л. Юридичний статус поліцейського як комбатанта в умовах воєнного стану: доктринальний взаємозв’язок кримінального процесу та адміністративного права України. Вивчення криміногенної ситуації в Україні та прогнозування її подальшої динаміки (вплив воєнних факторів) : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Київ, 07 вересня 2022 р.)) / [редкол.: Вербенський М. Г., Опришко І. В., Кулик О. Г. та ін.]. Київ : ДНДІ МВС України; Харків: Мачулін. 2022. С. 200-205.

Бердяєв М. О. Досліди з психології війни та національності, 1990. 208 с. URL : http://lib.ru/HRISTIAN/BERDQEW.txt.

Шемшученко Ю. С., Пархоменко Н. М. Правовий статус. Юридична енциклопедія: [у 6 т.]/ ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2003. Т. 5 : П С. С. 44.

Скакун О. Ф. Теорія права і держави. 4-те видання, стереотипне. Під-ручник. Київ : Алерта, 2021. 528 с.

Додаток до IV Гаазької конвенція про закони і звичаї війни на сухо-долі та додатка до неї від 18.10.1907 року (набрання чинності для України 24.08.1991 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#n2. (дата звернення: 29.01.2023)

ІII Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12.08. 1949 року. Ратифіковано Україною 03.07.1954 року (в редакції закону України від 08.02.2006 року № 3413-IV. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153. (дата звернення: 29.01.2023)

IV Женевська конвенція про захист цивільного населення під час вій-ни від 12.08.1949 року. Ратифіковано Україною 03.07.1954 року (в редакції закону України від 08.02.2006 року № 3413-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154. (дата звернення: 29.01.2023)

Кравченко І. М. Порівняльно-правове дослідження статусів «військово-полонений» та «цивільний заручник» з огляду на проведення операції Об’єднаних Сил (АТО) із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії на сході України. Актуальні проблеми права: теорія і практика. № 2 (36), 2018. С. 128-140. URL : http://pravo-snu.lg.ua/Actual-36/Actual36.pdf.

Кравченко І. М. Правові аспекти визначення статусу військовополоненого з огляду на проведення Україною операції Об’єднаних Сил (АТО) із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій і Луганській областях. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2019. Вип. 1 (85). С. 127-139. URL : http://lduvs.edu.ua/wp-content/uploads/Docs/vysnik/2019-1.pdf.

Кравченко І. М. Правовий статус «військовополонений» і «цивільний заручник» у контексті норм міжнародного гуманітарного права та проведення операції Об’єднаних сил (АТО) на Сході України. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 114, 1 (Трав 2020), 137-149. DOI : https://doi.org/10.33270/01201141.137.

Резолюція 34/169 Генеральної Асамблеї ООН «Кодекс поведінки по-садових осіб з підтримання правопорядку» від 17.12.1979 року. URL : https://regulation.gov.ua/documents/id209511. (дата звернення: 23.01.2023)

Резолюція № 690 (1979) Парламентської асамблеї Ради Європи прийнята на 31-й сесії ПАРЄ «Декларація про поліцію». м. Страсбург 08.05.1979 року. URL : https://regulation.gov.ua/documents/id209571/payments. (дата звернення: 23.01.2023)

Європейський кодекс поліцейської етики : Рекомендація (2001) 10, ухвалена Комітетом міністрів Ради Європи 19.09.2001 року. URL : https://hrea.org/wp-content/uploads/2021/02/Recommendation-Rec200110_European-Code-of-Police-Ethics_Ukrainian.pdf. (дата звернення: 23.01.2023)

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 року № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31, ст. 241. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text. (дата звернення: 23.01.2023)

Про основи національного спротиву : Закон України від 16.07.2021 року № 1702-IX. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 41, ст. 339. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text. (дата звернення: 23.01.2023)

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 року № 389-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 28, ст. 250. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text. (дата звернення: 23.01.2023)

Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 року № 580-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст. 379. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text. (дата звернення: 23.01.2023)

Сассолі М. Законні цілі нападу на міжнародне гуманітарне право. Квебекський університет, Монреаль, Канада. 23-01-2004. URL : https://www.icrc.org/ua/doc/resources/documents/misc/ihl-attacks-230104.htm.

Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях : Закон України від 18.01.2018 року № 2268-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018. № 10. Ст. 54 (закон втратив чинність на підставі Закону № 2217-IX від 21.04.2022). URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2268-19. (дата звернення: 23.01.2023)

Інструкція про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України, затверджена Наказом Міністерства оборони України від 23.03.2017 року № 164, зареєстрована у Міністерстві юстиції України від 09.06.2017 року за № 704/30572. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-17#Text. (дата звернення: 23.01.2023)

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 року № 2341-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text. (дата звернення: 23.01.2023)

Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України : Закон України від 03.03.2022 року № 2114-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2114-20#n2. (дата звернення: 23.01.2023)


Переглядів анотації: 22
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2023-02-03
Як цитувати
Кравченко , І. М. (2023). Особливості правового статусу поліцейського в умовах міжнародного воєнного конфлікту. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(101), 115-130. https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.115-130
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА