Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування: проблеми кваліфікації

  • О. В. Зайцев кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0002-6743-7114
  • В. Р. Філіпенко докторка філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0001-9155-3564
Ключові слова: невиконання обов’язків по догляду за дитиною, склад кримінального правопорушення; кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, домашнє насильство.

Анотація

Одним із злочинів у сфері сімейних відносин є злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (ст. 166 КК України). За час дії КК України ця стаття жодного разу не змінювалась. Однак така стабільність законодавчої регламентації зовсім не указує на її досконалість. Дослідження наукової літератури, вивчення статистичних даних Генеральної прокуратури України та судової практики свідчить про очевидні проблеми кваліфікації, з якими стикаються органи кримінальної юстиції. У статті, з урахуванням доктрини кримінального права і результатів аналізу обвинувальних вироків, які містить Єдиний державний реєстр судових рішень за період з 2010 по 2023 рік (688 вироків), виділено основні проблеми кваліфікації злочину, передбаченого ст. 166 КК України. Наведено аргументи щодо визнання цього злочину кримінальним правопорушенням, пов’язаним із насильством. Звернено увагу на складнощі розмежування від злочину, передбаченого ст. 126-1 КК України «Домашнє насильство». Зроблено висновок про застосування терміна «закон» у ст. 166 КК у широкому значенні – як закони, так й інші акти чинного законодавства України. Наголошено, що саме відсутність чітких ознак або критеріїв визначення оціночних понять «злісність» і «тяжкі наслідки» спричиняє найбільші помилки під час правозастосування. Наведено додаткові аргументи щодо обґрунтованості відмови від їх використання. На підставі узагальнення судової практики запропоновано визначити у ст. 166 КК конкретні види наслідків цього злочину.

Посилання

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 рр.: офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України. [Електронний ресурс] URL : http://www.gp.gov.ua/ua stst2011.html?dir_id=110381&libid=100820. (дата звернення: 09.01.23).

Звітність щодо стану здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами: судова статистика. [Електронний ресурс] URL : https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/. (дата звернення: 09.01.23).

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017 р. № 2229-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 5. Ст. 35.

Постанова Об’єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 12 лютого 2020 р., судова справа № 453/225/19. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/87602679. (дата звернення: 09.01.2023).

Постанова Верховного Суду колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду від 20 листопада 2018 р., судова справа № 208/1038/15-к. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/78111127. (дата звернення: 09.01.2023).

Белова О. І. Кримінально-правова характеристика системи злочинів проти сім’ї та неповнолітніх : дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2007. 184 с.

Уголовный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / отв. ред. Е. Л. Стрельцов. Изд. восьмое, перераб. и допол. Харьков: Одиссей, 2012. 992 с.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 3 липня 2019 р., судова справа № 288/1158/16-к. [Електронний ресурс] URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82998245. (дата звернення: 09.01.2023).

Панов М. І. Вибрані наукові праці з проблем правознавства / упоряд. Н. О. Гуторова, Ю. П. Дзюба. Київ : Ін Юре, 2010. 812 с.

Зінченко І. О. Кримінально-правова охорона виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина / Аналіз законодавства і судової практики/: монографія. Харків: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2007. 320 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 1104 с.

.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 11-те вид., переробл. та допов. Київ : ВД «Дакор», 2019. 1384 с.

Кримінальне право (Особлива частина): підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. 2-ге вид. Київ : «ВД «Дакор», 2013. 786 с.

Євтєєва Д. П. Особливості об’єктивної сторони злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (ст. 166 КК України). Вісник Асоціації кримінального права Украї-ни. 2016. № 1 (6). С. 224–240.

Постанова Верховного Суду колегії суддів Касаційного кримінального суду від 2 листопада 2021 р., судова справа № 450/1146/14-к. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.c ourt.gov.ua/Review/100957076. (дата звернення: 06.01.2023).

Вирок Великоолександрівського районного суду Херсонської області від 22 січня 2016 р., судова справа № 650/23/16-к. [Електронний ресурс] URL : https:// reyestr.court.gov.ua/ Review/55212678. (дата звернення: 09.01.23).

Вирок Горностаївського районного суду Херсонської області від 18 ли-стопада 2015 р., судова справа № 655/432/15-к. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr. court.gov.ua/ Review/53975473. (дата звернення: 09.01.23).

Вирок Оболонського районного суду м. Києва від 26 серпня 2016 р., судова справа № 756/9603/16-к. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Revi ew/59940069 (дата звернення: 09.01.23).

Вирок Перемишлянського районного суду Львівської області від 27 ве-ресня 2016 р., судова справа № 449/706/16-к. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr .court.gov.ua/ Review/61610647. (дата звернення: 09.01.23).

Вирок Чернігівського районного суду м. Чернігова від 21 липня 2016 р., судова справа № 748/689/16-к. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Revi ew/59109773 (дата звернення: 09.01.23).

Вирок Мар'їнського районного суду Донецької області від 24 березня 2017 р., судова справа № 237/897/17. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov. ua/Review/ 65651622. (дата звернення: 29.01.23).

Вирок Краматорського міського суду Донецької області від 11 квітня 2017 р., судова справа № 234/19258/16-к. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov. ua/Review/ 65990356. (дата звернення: 09.01.23).

Вирок Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 30 березня 2018 р., судова справа № 308/2515/18. [Електронний ресурс] URL : https:// reyestr.court.gov.ua/ Review/73070104. (дата звернення: 09.01.23).

Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 6-те вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2021. 768 с.

Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., допов. Харків: Право, 2013. Т. 2: Особлива частина / Ю. В. Баулін, В. І. Бори-сов, В. І. Тютюгін та ін. 1040 с.

Постанова Верховного Суду колегії суддів Другої судової палати Каса-ційного кримінального суду від 25 лютого 2021 р., судова справа № 583/3295/19. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/95213443. (дата звернення: 09.01.2023).

Вирок Ленінського районного суду м. Миколаєва від 15 лютого 2016 р., судова справа № 489/5213/15-к. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/55926564. (дата звернення: 09.01.23).

Вирок Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 15 лютого 2016 р., судова справа № 320/9838/15-к. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Revi ew/55805651. (дата звернення: 09.01.23).

Ситнік О. «У вашого янгола немає крил»: що потрібно знати про ви-падіння дітей з вікон. Українська правда. Життя. 12 серпня 2019 р. URL: https://life.pravda. com.ua/society/2019/08/12/237834/. (дата звернення: 09.01.23).

Вирок Ананьївського районного суду Одеської області від 26 лютого 2014 р., судова справа № 491/13/14-к. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov. ua/Review/37923489. (дата звернення: 09.01.2023).

Приговор Токмакского районного суда Запорожской области от 4 ок-тября 2011 г., судебное дело № 1-259/11. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court. gov.ua/Review/5085 8026. (дата звернення: 09.01.23).

Ухвала колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 27 лютого 2012 р., судова справа № 5-917км12. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov. ua/ Review/21607904. (дата звернення: 09.01.2023).

Філіпенко В. Р. Суспільно небезпечні наслідки злісного невиконання обовʼязків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (ст. 166 КК України). Вісник Асоціації кримінального права України. 2021. № 2 (16). С. 223–242.


Переглядів анотації: 28
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2023-02-03
Як цитувати
Зайцев , О. В., & Філіпенко , В. Р. (2023). Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування: проблеми кваліфікації. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(101), 101-114. https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.101-114
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА