Урахування практики Європейського суду з прав людини при застосуванні норм кримінального права

  • В. А. Завгородній доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро, Україна) https://orcid.org/0000-0002-7489-8170
Ключові слова: практика Європейського суду з прав людини, джерело права, правові позиції, тлумачення конвенційних норм, урахування правових позицій, застосування норм кримінального права.

Анотація

У статті з’ясовано питання джерельності практики Європейського суду з прав людини для кримінального права України, а також визначено особливості урахування правових позицій Суду Ради Європи при застосуванні кримінально-правих норм. Установлено, що в юридичній доктрині досі триває дискусія з приводу розгляду практики Європейського суд з прав людини джерелом кримінального права, оскільки вона розглядається або як частина національного законодавства, або як судовий прецедент, або як додаткова підстава для кримінально-правової кваліфікації. Доведено, що джерелом кримінального права виступає не сама практика Суду Ради Європи, а правові позиції Європейського суду з прав людини, що є структурною частиною його рішень та результатом легального, делегованого та казуального тлумачення норм Конвенції. Стверджено, що при застосуванні норм кримінального права України першочерговими для урахування є правові позиції Європейського суду з прав людини, що сформульовані ним у рішеннях проти України. Звернення до рішень Страсбурзького суду, ухвалених проти інших держав-учасниць Конвенції, є виправданим лише за умови, коли в рішеннях проти України немає релевантної правової позиції стосовно предмету розгляду. Наголошено, що при виникненні колізії між правовими позиціями Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини суб’єкт застосування норм кримінального права, передусім, має послугуватися юридичними висновками Суду Ради Європи. Під урахуванням практики Європейського суду з прав людини при застосуванні норм кримінального права запропоновано розуміти юридично значущу поведінку суб’єктів застосування кримінально-правових норм, що забезпечує усвідомлення ними важливості результатів правотлумачної діяльності Суду Ради Європи і має своїм наслідком дотримання та виконання вказаними суб’єктами приписів Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод шляхом урахування релевантних висновків Страсбурзького суду.

Посилання

Кузембаєв О. С. Рішення Європейського суду з прав людини як джерела кримінального права. Правове життя сучасної України: тези доп. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. і аспірант. складу (Одеса, 5-6 червня 2009 р.) / відп. ред. Ю. М. Оборотов. ОНЮА. Одеса : Фенікс, 2009. C. 537-539.

Кузембаєв О. С. Джерела кримінально-правового регулювання в Україні: доктринальні аспекти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Одеса. 2017. 22 с.

Хім’як Ю. Б. Гармонізація кримінального права України з практикою Європейського Суду з прав людини: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2011. 19 с.

Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. по-сіб. 2 ге вид. Київ: Юрінком Інтер, 2009. 512 с.

Соболь О. І., Южека Р. С. Рішення Європейського суду з прав людини як джерела кримінального права України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. 2018. Вип. 2. Том 2. С. 57-59.

Ільїна О. В. Рішення Європейського суду з прав людини як джерела кримінального права України. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. Вип. 2(27). С. 167-171.

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Opuzv. Turkey» від 09 червня 2009 року (заява № 33401/02). [Електронний ресурс] URL: http://hudoc.echr.coe.int/tur?i=001-92945.

Steering committee for human rights (CDDH) report on the longer-term fu-ture of the system of the European Convention on Human Rights, Strasbourg, 11 December 2015, CDDH (2015) R84 Addendum I. P.20-21. URL : https://rm.coe.int/1680654d5f.

Денькович О. І. Кримінально-правові колізії між рішеннями Конституційного Суду України та практикою Європейського суду з прав людини. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 4. С. 219-222.

Хилюк С. Правила дії джерел кримінального права в часі у практиці Європейського суду з прав людини. Проблеми державотворення і захисту прав людини Україні: матеріали ХХ звітної науково-практичної конференції (Львів, 6-7 лютого 2014 р.). Львів. Юрид. фак-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2014. С. 349-351.

Шевчук С. Узгодженість практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України. Вісник Конституційного Суду України. 2011. № 4-5. С. 122-130.

Фурса С. Я., Фурса Є. І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». Київ: Вид. Фурса С. Я., 2007. 52 с.

Константий О. В. Практика Європейського суду з прав людини як джерело судового правозастосування Верховного Суду України. Вісник Верховного Суду України. 2012. № 1 (137). С. 33-36.

Федик С. Є. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та Конституційного суду України): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2002. 20 с.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції України від 20 жовтня 2011 року № 12-рп/2011. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-11.


Переглядів анотації: 15
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2023-02-03
Як цитувати
Завгородній , В. А. (2023). Урахування практики Європейського суду з прав людини при застосуванні норм кримінального права. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(101), 90-101. https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.90-101
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА