Перспективи унормування відповідальності за кримінальні правопорушення проти власності

  • О. О. Дудоров доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0003-4860-0681
  • Р. О. Мовчан доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна) https://orcid.org/0000-0003-2074-8895
Ключові слова: кримінальні правопорушення проти власності, викрадення, заволодіння, майнова шкода, корисливий мотив, диференціація кримінальної відповідаль-ності, самовільне зайняття земельної ділянки.

Анотація

У статті проаналізовано окремі положення проєкту нового Кримінального кодексу України, присвячені кримінальним правопорушенням проти власності. Наголос зроблено на з’ясуванні тієї обставини, якою мірою при формулюванні відповідних проєктованих положень узято до уваги здобутки вітчизняної кримінально-правової науки, напрацювання судової практики і релевантний зарубіжний досвід. Указано на дискусійність беззастережного віднесення розглядуваних деліктів до кримінальних правопорушень проти економіки і перспективність їх визнання різновидом кримінальних правопорушень проти людини. Доведено, що назва розділу 6.1 проєкту потребує уточнення з метою її узгодження зі здобутками цивілістики. Аргументовано положення про необхідність внесення ясності з питання про: 1) визнання предметом кримінальних правопорушень проти власності криптовалюти; 2) кваліфікацію «некорисливого» викрадення. Показано, що запропоновані визначення понять «викрадення» і «заволодіння» безпідставно не охоплюють випадки «опосередкованого» шахрайства. Наголошено на необхідності коректного використання термінів «викрадення» і «заволодіння» в межах всього проєкту. Констатовано, що реалізована в проєкті ідея уніфікації відповідальності за всі форми (способи) викрадення не узгоджується з підходами, які знайшли відбиття в інших структурних частинах проєкту, що засвідчує непослідовність його розробників при вирішенні подібних законотворчих питань. Піддано критиці пропозицію авторів проєкту встановити в межах однієї статті кримінального закону відповідальність за заволодінням нерухомістю і правом на річ, а також запропоновано шляхи розв’язання цієї проблеми. Указано на дискусійність збереження існуючого стану речей, за якого криміноутворювальною ознакою самовільного і безоплатного використання електричної енергії визнається спричинення майнової шкоди. Наведено аргументи на користь положення про доцільність виключення з проєкту ст. 6.1.12 «Незаконні дії з гуманітарною допомогою чи благодійними пожертвами».

Посилання

Проєкт нового Кримінального кодексу України (контрольний текст станом на 30.01.2023 р.). [Електронний ресурс] URL : https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2023/01/30/proyekt-kryminalnogo-kodeksu-ukrayiny-stanom-na-30-01-2023. pdf (дата звернення: 23.01.2023).

Михайліченко Т. О. Злочини та проступки проти власності на речі : аналіз розділу 7.1 проекту нового КК. Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути : матеріали Vіжнар. наук. конференції, м. Харків, 21–22 жовт. 2022 р. / редкол. : В. Я. Тацій, Ю. А. Пономаренко, Ю. В. Баулін та ін. Харків : Право, 2022. С. 305–308.

Кальман А. Г. Экономическая преступность как криминологическое понятие. Государство и право. 2003. № 3. С. 101–104.

Боротьба з господарськими злочинами  Ф. А. Лопушанський, В. П. Філонов, Ю. Л. Титаренко та ін. Донецьк, 1997. 160 с.

Чернявський С. С. Фінансове шахрайство : методологічні засади розслідування : монографія. Київ : «Хай-Тек Прес», 2010. 624 с.

Дудоров О. О. Кримінальне право : теорія і практика (вибрані праці). Київ : Ваіте, 2017. 872 с.

Новіков Д. В. Захист права власності Європейським судом з прав людини : досвід для правової системи та судової практики України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2018. 211 с.

Антонюк Н. Родовий об’єкт злочинів проти власності : дискусійні питання. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції, Львів, 8–9 лютого 2007 р. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. С. 432–436.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво : монографія. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. 400 с.

Соловйова А. М. Кримінально-правова охорона власності : порівняльно-правове дослідження : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08. Запоріжжя, 2019. 514 с.

Радутний О. Е., Ганжа О. Г. Криптовалюта як нова дотична фінансового і кримінального права. Вороновські читання (Співвідношення матеріального та процесуального в регулюванні фінансових відносин) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2017 р., м. Чернівці). Чернівці, 2017. С. 166–170.

Карчевський М. В. Blockchain та bitcoin : що це таке та «як працює»? Вісник Луганського державного університету внутрішніх справі імені Е. О. Дідоренка. 2018. Вип. 4. С. 108–117.

Постанова Об’єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 17 жовтня 2022 р. у справі № 686/13801/16-к. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/106940469/. (дата звернення: 23.01.2023).

Навроцький В. О. Модель розділу «Посягання проти власності» проектованого КПП : поняття розкрадання чужого майна : минуле, сучасне та майбутнє. V Львівський форум кримінальної юстиції «Кримінальна юстиція: quo vadis?»: збірка тез Міжнародної науково-практичної конференції. Львів : Львіський державний університет внутрішніх справ, 2018. С. 134–141.

Борисов В. І. Кримінальні правопорушення проти власності : об’єкт, предмет та види. Характеристика незаконних корисливих діянь, пов’язаних із заволодінням і (або) оберненням чужого майна. Вісник Асоціації кримінального права України. 2022. № 1. С. 227–245.

Татаркевич Я. О. Викрадення у кримінальному праві України : поняття та форми : дис. … д-ра філософії : 081. Одеса, 2022. 257 с.

Ухвала Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 16 серпня 2022 р. у справі № 404/3767/20. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/105852847. (дата звернення: 23.01.2023).

Висновок національних експертів на проєкт Кримінального кодексу України (контрольний текст станом на 30.01.2023 р.). URL : https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2023/03/16/vysnovok-natsionalnyh-ekspertiv.pdf/ (дата звернення: 23.01.2023).

Мовчан Р. О. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин: законодавство, доктрина, практика : монографія; передмова д-ра юрид. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України О. О. Дудорова. Вінниця : ТОВ «Твори», 2020. 1152 с.

Дудоров О. О. Вибрані праці з кримінального права / переднє слово д-ра юрид. наук, проф. В. О. Навроцького. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 952 с.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правова заборона щодо незаконного використання гуманітарної допомоги: сумнівна законодавча новела. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2022. Вип. 2. С. 99–115.

Хавронюк М. Чим є гуманітарна допомога відповідно до законодавства? URL : https://pravo.org.ua/blogs/strong-chym-ye-gumanitarna-dopomoga-vidpovidno-do-zakonodavstva-strong./ (дата звернення: 23.01.2023).

Пономаренко Ю. А. Положення проєкту нового Кримінального ко-дексу України, що стали відповідями на виклики воєнного часу. Актуальні проблеми кримінального права: матеріали XІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. П. П. Михайленка (Київ, 30 листоп. 2022 р.) / редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. / упоряд. А. А. Вознюк, О. М. Шармар, О. А. Федоренко. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. С. 91–94.


Переглядів анотації: 34
Завантажень PDF: 39
Опубліковано
2023-02-03
Як цитувати
Дудоров , О. О., & Мовчан , Р. О. (2023). Перспективи унормування відповідальності за кримінальні правопорушення проти власності. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(101), 71-90. https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.71-90
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА