Функції сучасної держави в умовах воєнного стану

  • С.М. Мельничук докторка юридичних наук, професор, професорка кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Івано-Франківськ, Україна) https://orcid.org/0000-0001-7270-040X
Ключові слова: сучасна держава, модель держави, мета держави, завдання держави, функції держави, воєнний стан, конституційні права людини і громадянина, Конституція України.

Анотація

У статті розглянуто вплив воєнного стану на функції сучасної держави. З метою отримання цілісного уявлення про зміни в обсягах діяльності сучасної держави, на території якої запроваджений і діє особливий правовий режим – воєнний стан, у роботі було використано методологічний інструментарій, витребуваний тематикою, в основі якого філософські, загальнонаукові концептуальні підходи, а також характерні для сучасної юридичної науки способи й методи. Для належного наукового пошуку в межах цієї проблематики було з’ясовано зміст таких категорій, як сучасна держава (соціальна публічна інституція, що забезпечує цілісність, управління та розвиток суспільства в процесі реалізації її функцій), конституційна модель держави (суверенна, демократична, правова, соціальна держава), мета держави (забезпечення цілісності, управління і розвитку суспільства), завдання держави (питання, які обумовлені її метою та потребують розв’язання в процесі реалізації функцій держави), функції держави (найбільш доцільний обсяг діяльності держави, що спрямована на розв’язання її завдань), котрі в сучасній теорії держави не мають однозначного розуміння. Встановлено, що конституційна модель сучасної держави об’єктивує логічні взаємовідносини її функціональних сфер – завдання, які мають нормативне закріплення в Конституції України. А їх зміст опосередковує функції сучасної держави, які піддаються змінам під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Досліджено, що низка функцій держави піддалася змінам, з огляду на запровадження обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб, а також інституційних проблем сфери публічного управління, регуляторних новацій у фіскальній сфері та іншого на період воєнного стану.  З’ясовано, що доцільність та обсяг застосування обмежень прав людини відбувається з врахуванням загроз національній безпеці й корелюється з міжнародними документами.

Посилання

Погорілко В. Ф. Теоретичні і практичні проблеми сучасного українського державотворення. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2005. № 10. С. 5-17.

Оборотов Ю. Н. Традиции и обновление в правовой сфере: вопросы теории. О.: Юрид. л-ра, 2002. 278 с.

Лобода Ю. П. Цінність держави як її соціальна сутність (теоретико-методологічні аспекти дослідження): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Одеса, 2001. 20 с.

Шварцмантель Д. Идеология и политика. Пер. с анг. Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2009. 312 с.

Осічнюк Ю. В., Зубов В. С., Молчанов І. М. та ін. Філософія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Атіка, 2003. 461 с.

Мельничук С. М. Правові форми реалізації функцій сучасної держави Україна: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2019. 478 с.

Chaumont Ch. Lesorganization sinternationals. Paris, 1962/63. P. 74–75.

Haas E. B. Beyond the Nation-State. Functionalism and International Organization. Stanford: Stanford University Press, 1964.

Мельничук С. М. Правові форми реалізації функцій сучасної держави Україна: загальнотеоретична характеристика. Монографія. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2018. 346 с.

Борщевський В. В., Василиця О. Б., Матвєєв Є. Е. Публічне управління в умовах воєнного стану: інституційні трансформації, стратегічне планування та механізми розвитку. Держава та регіони. Серія: Публічне управління і адміністрування. 2022 р. №2 (76). С. 30-35

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text. (дата звернення: 04.01.2023)

Про введення воєнного стану: Указ Президента від 24 лютого 2022 р. № 64/2022. [Електронний ресурс] URL : https://www.president.gov.ua/documents/6420 22-41397. (дата звернення: 04.01.2023)

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини): Конвенція, Міжнародний документ, Протокол № 995_004 від 04.11.1950. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text. (дата звернення: 04.01.2023)

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: Пакт, Міжнародний документ № 995_043 від 16.12.1966. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text. (дата звернення: 04.01.2023)

Йоганнесбурзькі принципи «Національна безпека, свобода висловлювання і доступ до інформації» (1995 р.)/ 2004. [Електронний ресурс] URL : https://www.ji.lviv.ua/n32texts/johannesburg.htm. (дата звернення: 04.01.2023)

Сіракузькі принципи тлумачень обмежень та відступів від Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Документ ООН E/CN.4/1985/4. [Електронний ресурс] URL : https://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14624. (дата звернення: 04.01.2023)

Храпенко О. О. Вплив воєнного стану на діяльність судової системи та адвокатури України. Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права): у 2 т.: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківа-лова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Т. 2. С. 200-202.

Судді КАС ВС розповіли про окремі аспекти застосування норм процесуального права в умовах війни. 2022. [Електронний ресурс]URL : https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1333117. (дата звернення 04.01.2023)

Соціально-економічні та гуманітарні наслідки російської агресії на українське суспільство. Центр Разумкова. Київ, 2022. 277 с. URL : https://razumkov.org.ua/uploads/article/2022_Gum.pdf. (дата звернення: 04.01.2023)


Переглядів анотації: 11
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2023-02-03
Як цитувати
Мельничук, С. (2023). Функції сучасної держави в умовах воєнного стану. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(101), 23-35. https://doi.org/10.33766/2524-0323.101.23-35
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА