ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ (ЦИФРОВИХ) СЛІДІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

  • А. В. Коваленко кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Івано-Франківськ, Україна) http://orcid.org/0000-0003-3665-0147
Ключові слова: кримінальне правопорушення, комп’ютерні дані, сліди, електронні (цифрові) сліди, електронні (цифрові) докази.

Анотація

Cтаття присвячена з’ясуванню сутності та формулюванню поняття електронних (цифрових) слідів кримінального правопорушення. Акцентовано, що розкриття й розслідування кримінальних правопорушень, учинених з використанням ком­п’ютерної техніки, потребує встановлення та фіксування дій, здійснених правопорушником та іншими особами з подібними приладами. Операції правопорушника з комп’ютерною технікою можливо відслідкувати за змінами комп’ютерних даних, що утворюються в пам’яті електронно-обчислювальних машин, котрі, своєю чергою, можна вважати специфічними електронними (цифровими) слідами кримінального правопорушення. Встановлено, що механізм утворення таких слідів пов’язаний зі зміною магнітно-електричних властивостей речовин у запам’ятовуючому пристрої електронно-обчислювального приладу внаслідок виконання заздалегідь закладених алгоритмів та введених користувачем команд. Електронні (цифрові) сліди кримінального правопорушення визначено як комп’ютерні дані, що утворилися або зазнали змін у запам’ятовувальних пристроях електронно-обчислювальної техніки внаслідок дій користувачів, пов’язаних із вчиненням кримінального правопорушення.

На думку автора, названі сліди несуть інформацію про стан та результати роботи певної комп’ютерної системи; не можуть бути безпосередньо сприйняті органами відчуття людини та завжди потребують інтерпретації (перетворення у прийнятну для людини форму) з використанням комп’ютерної техніки; супроводжуються метаданими, тобто додатковою інформацією, що характеризує основні ком­п’ютерні дані; відповідають загальним ознакам документа в його криміналістичному розумінні; містять інформацію, структуровану й закодовану відповідно до певного формату; інформація, яку несуть такі сліди, у більшості випадків може бути повністю відтворена шляхом відображення (копіювання) відповідних комп’ютерних даних; електронні (цифрові) сліди не мають жорсткої прив’язки до носія комп’ютерних даних.

 

Посилання

Салтевський М. В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч. 1. Xарків, 1999. 416 с.

Ковальчук С. О. Вчення про речові докази у кримінальному процесі: теоретико-правові та практичні основи: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2018. 626 с.

Авдєєва Г. К., Стороженко С. В. Електронні сліди : поняття та види. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. 2017. № 1 (77). С. 169-176.

Коваленко А. В. Електронні докази у кримінальному провадженні: сучасний стан та перспективи використання. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 4 (84). С. 237-245.

Дегтярьова О. Доказування у кримінальному провадженні на підставі електронних доказів. Юридичний вісник. 2021. № 6. С. 273-278.

Самойленко О. А. Основи методики розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі : монографія ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва. Одеса :ТЕС, 2020. 372 с.

Колесников І. В. Цифрова криміналістика: доказування з використанням цифрових доказів. Протидія кіберзагрозам у сучасному безпековому середовищі: актуальні питання теорії та практики : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 29 жовтня 2021 року. Київ : ІСТЕ СБУ, 2021. С. 94-98.

Степанюк Р. Л., Перлін С. І. Цифрова криміналістика й удосконалення системи криміналістичної техніки в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. 2022. № 3 (99). С. 283-294. URL : https://doi.org/10.33766/2524-0323.99.283-284.

Самойленко О., Паляничко Д., Баланюк О., Ващенко І. Інформаційні сліди в контексті механізму вчинення злочинів із використанням обстановки кіберпростору. Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика : матеріали XIV Міжнар. конгресу (м. Одеса, 13-15 верес.): у 2-х т. Т. 2. Одеса : Гельветика, 2018. С. 216-221.

Ращенко Є. Комп'ютерні дані як носій криміналістичної інформації про злочин у сфері комп'ютерних технологій. Правова інформатика. 2007. № 1 (13). С. 76-80.

Матюшкова Т. П. Електронна (цифрова) інформація: сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики. Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф.(м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). Харків : ХНУВС, 2021. С. 248-250.

Метелев О. П. Проблеми визначення допустимості і належності цифрових (електронних) доказів у кримінальному процесі. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 3. С. 224–238.

Renu Gopal Mani, Rahul Parthasarathy, Sivaraman Eswaran and Prasad Honnavalli. A Survey on Digital Image Forensics: Metadata and Image forgeries. Workshop on Applied Computing, January 27 – 28, 2022, Chennai, India. P. 22-55. URL : https://ceur-ws.org/Vol-3142/PAPER_03.pdf.

Про електронні документи та електронний документообіг. Закон України від 22.05.2003 № 851-IV / Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Кодекс України; За-кон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI. / Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.


Переглядів анотації: 20
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2022-12-22
Як цитувати
Коваленко, А. В. (2022). ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ (ЦИФРОВИХ) СЛІДІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(100), 226-236. https://doi.org/10.33766/2524-0323.100.226-236
Розділ
ІV. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ