НЕДОТРИМАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА ПОРУШЕННЯ ГАРАНТІЙ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: ШЛЯХИ УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ ТА ПРОГАЛИН ЗАКОНОДАВСТВА

  • М. А. Самбор кандидат юридичних наук, начальник сектору моніторингу Прилуцького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області (м. Чернігів – м. Прилуки, Україна) https://orcid.org/0000-0002-0446-3892
Ключові слова: права, свободи, гарантії, адміністративно-деліктне провадже­ння, правова позиція, суд.

Анотація

Правова система України перебуває на етапі її становлення, і будь-які трансформаційні дії є цілеспрямованим процесом розбудови та вдосконалення системи права і законодавства України. Наша держава має всі ознаки романо-германської правової системи і належить до сім’ї країн, де основним джерелом права є саме нормативно-правовий акт. Попри таку однозначність, у правове життя активно входить судовий прецедент, впровадження якого у правову систему України відображається і в нормах позитивного права. Незважаючи на джерельну базу правової системи, для суверенної, демократичної, правової і соціальної України важливим є створення умов дотримання прав і свобод, особливо у відношеннях приватних осіб з представниками органів публічної адміністрації щодо застосування заходів державного примусу та юридичної відповідальності, зокрема адміністративної відповідальності. До таких гарантій прав і свобод належить процесуальна форма провадження у справах про адміністративні правопорушення та документування адміністративних правопорушень. Для дієвості механізмів гарантій прав і свобод людини в адміністративно-деліктному провадженні, важливої ролі набуває судова практика розв’язання спорів з суб’єктами публічної адміністрації щодо дотримання відповідної процесуальної форми, як гарантії використання та здійснення прав і свобод учасників такого провадження. У статті детально проаналізована практика національних та міжнародних судів у вказаній категорії справ щодо захисту та відновлення порушених унаслідок недотримання встановленої законом процесуальної форми провадження у справах про адміністративні правопорушення та документування адміністративних правопорушень прав і свобод людини. Досліджено ключові судові рішення, пов’язані із захистом та відновленням прав і свобод людини як учасника адміністративно-деліктного провадження, а також питання застосування напрацьованої судами практики застосування відповідних процесуальних адміністративно-деліктних норм унаслідок їх інтерпретації під призмою дотримання прав і свобод людини. Сформульовані висновки про необхідність рецепції правових позицій судових органів суб’єктами публічної адміністрації, уповноваженими розглядати справи про адміністративні правопорушення та документувати адміністративні правопорушення, а також на цій основі необхідності вдосконалення процесуальної форми для ефективнішого захисту прав і свобод учасників адміністративно-деліктних проваджень.

 

Посилання

Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-вр#Text. (дата звернення: 06.10.2022).

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text; https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#Text. (дата звернення: 06.10.2022).

Постанова Сьомого апеляційного адміністративного суду від 29 липня 2021 року у справі № 679/585/21. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/98640990. (дата звернення: 06.10.2022).

Постанова П'ятого апеляційного адміністративного суду від 19 квітня 2021 року у справі № 523/1895/21. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/96366421. (дата звернення: 06.10.2022).

Постанова П'ятого апеляційного адміністративного суду від 14 червня 2019 року у справі № 521/4847/19. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/82406037. (дата звернення: 06.10.2022).

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 18 лютого 2020 року у справі № 524/9827/16-а. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/87657275. (дата звернення: 05.10. 2022).

Рішення Долинського районного суду Iвано-Франкiвської областi від 21 січня 2022 року у справі № 343/1938/21. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/102695866. (дата звернення: 06.10.2022).

Рішення у справі «Михайлова проти України» (Заява № 10644/08) від 06 березня 2018 року. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d28#top (дата звернення: 05.10.2022).

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 15 травня 2019 року у справі № 537/2088/17. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/81729115. (дата звернення: 05.10.2022).

Рішення у справі «Бочаров проти України» (Заява № 21037/05) від 17 березня 2011 року. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_908#top. (дата звернення: 05.10.2022).

Берестова І. Межі матеріального і процесуального права у сфері правової процедури. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2017. №. 6-2(28). С. 76-79.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 № 14 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті». [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada. gov. ua/laws/show/v0014700-05#top. (дата звернення: 06.10.2022).

Рішення Ладижинського міського суду Вінницької області від 24 червня 2019 року у справі № 135/766/19. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/82717815. (дата звернення: 06.10.2022).

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 30 травня 2018 року у справі № 337/3389/16-а. [Електронний ресурс] URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/74407705. (дата звернення: 06.10.2022).

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text. (дата звернення: 07.10.2022).

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 року. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text. (дата звернення: 07.10.2022).

Власова Г. П. Співвідношення кримінальних процесуальних проваджень та диференціації кримінальних процесуальних форм. Науково-інформаційний вісник «Право». 2015. № 11. С. 153-158.

Захарова О. Система процесуальних гарантій в цивільному процесі. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2015. № 6. С. 47-49.

Перунова О. М. Характері ознаки процесуальної форми у цивільному судочинстві. [Електронний ресурс] URL : http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/223/5972/12491-1?inline=1. (дата звернення: 07.10.2022).

Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text. (дата звернення: 12.10.2022).

Самбор М. Правова позиція в українській правовій доктрині. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 2018. № 2(107). С. 80-84.

Рішення у справі «Корнєв і Карпенко проти України» (Заява № 17444/04) від 21 січня 2011 року. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_637/sp:max50:nav7:font2#Text. (дата звернення: 17.10.2022).

Самбор М. А. Обґрунтованість і вмотивованість рішень у справах про адміністративні правопорушення. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 1 груд. 2017 р.)/ МВС України, Харків. нац. Ун-т внутр. Справ. Харків, 2017. С. 126-129.

Перелік тем дисертаційних досліджень з юридичних наук (затверджених у 2019 р.) : розглянуті та схвалені координаційними бюро відділень Національної академії правових наук України / [упоряд.: В. А. Журавель, О. С. Гиляка, Н. М. Вапнярчук]. Харків : Право, 2020. 264 с. [Електронний ресурс] URL : https://www.naiau.kiev.ua/naukova-diyalnist/speczializovani-vcheni-radu/perelik-tem-disertacijnih-doslidzhen-z-problem-derzhavi-i-prava/perelik-tem-disertacijnih-doslidzhen-z-yuridichnih-nauk.pdf. (дата звернення: 17.10.2022).

Перелік тем дисертаційних досліджень з юридичних наук (затверджених у 2020 р.) : розглянуті та схвалені координаційними бюро відділень Національної академії правових наук України / [упоряд.: В. А. Журавель, О. С. Гиляка, Н. М. Вапнярчук]. Харків : Право, 2021. 248 с. [Електронний ресурс] URL : https://www.naiau.kiev.ua/naukova-diyalnist/speczializovani-vcheni-radu/perelik-tem-disertacijnih-doslidzhen-z-problem-derzhavi-i-prava/perelik-tem-disertacijnihdoslidzhen-z-yuridichnih-nauk-(zatverdzhenih-u-2020-r).pdf. (дата звернення: 17.10.2022).

Перелік тем дисертаційних досліджень з юридичних наук (затверджених у 2021 р.): розглянуті та схвалені координаційними бюро відділень Національної академії правових наук України / упоряд.: В. А. Журавель, Є. А. Гетьман, О. С. Гиляка, Н. М. Вапнярчук. Харків : Право, 2022. [Електронний ресурс] URL : https://www.naiau.kiev.ua/naukova-diyalnist/speczializovani-vcheni-radu/perelik-tem-disertacijnih-doslidzhen-z-problem-derzhavi-i-prava/perelik-tem-disertacijnih-doslidzhen-z-yuridichnih-nauk-(zatverdzhenih-u-2021-r).pdf. (дата звернення: 17.10.2022).

Рішення Конституційного Суду України від 26 травня 2015 року № 5-рп/2015 у справі № 1-11/2015 за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-15#Text. (дата звернення: 18.10.2022).


Переглядів анотації: 9
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2022-12-22
Як цитувати
Самбор , М. А. (2022). НЕДОТРИМАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА ПОРУШЕННЯ ГАРАНТІЙ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: ШЛЯХИ УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ ТА ПРОГАЛИН ЗАКОНОДАВСТВА. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(100), 186-206. https://doi.org/10.33766/2524-0323.100.186-206
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ