СУБ’ЄКТ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

  • Б. В. Коваль адвокат Ради адвокатів Полтавської області Національної Асоціації Адвокатів України (м. Полтава, Україна) https://orcid.org/0000-0002-5591-3646
Ключові слова: корупція, правопорушення, суб’єкт, охорона здоров’я, посадова особа

Анотація

Cтаттю присвячено характеристиці суб’єктів корупційних правопорушень у сфері охорони здоров’я. Проаналізовано наукові публікації, законодавчі та підзаконні акти, які дозволяють розкрити тему дослідження. Указано, що суб’єкт вчинення корупційних правопорушень у сфері охорони здоров’я має спеціальний характер. Зроблено висновок, що такими суб’єктами можуть бути державні службовці центральних і місцевих органів управління закладами охорони здоров’я. Державні службовці Міністерства охорони здоров’я України та місцевих державних адміністрацій можуть порушити норми антикорупційного законодавства. До суб’єктів корупційних правопорушень у сфері медицини належать службовці органів місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають заклади охорони здоров’я. Також корупційні правопорушення можуть бути вчинені працівниками закладів охорони здоров’я, які виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції. Порушити норми антикорупційного законодавства можуть генеральний директор, директор, головний лікар закладу охорони здоров’я, медичний директор або заступник головного лікаря, завідувач або начальник відокремленого відділення або амбулаторії. Звернено увагу на відсутність однакового визначення посадової особи в різних законодавчих актах. Запропоновано внести зміни до чинного законодавства для врегулювання питання про визначення переліку осіб, котрі можуть бути суб’єктами корупційних правопорушень у сфері медицини, а саме: закріпити в Основах законодавства про охорону здоров’я орієнтовний перелік працівників закладів охорони здоров’я, які мають статус посадових осіб публічного права. Передбачити сутність організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків посадових осіб у сфері охорони здоров’я

Посилання

Teremetskyi V., Duliba Y., Kroitor V., Korchak N., Makarenko O. Corruption and strengthening anti-corruption efforts in healthcare during the pandemic of Covid-19. Medico-Legal Journal. 2021; 89(1):25-28. DOI : 10.1177/0025817220971925.

Кравчук М. С., Петровська І. В. Основні напрямки антикорупційної діяльності в Україні та їх правове регулювання. Актуальні проблеми правознавства. 2021. № 2 (26). С. 49-56.

Теремецький В. І., Демянчук В. А. Міжнародний досвід реалізації антикорупційної політики. Право і безпека. 2017. № 4. С. 87–93.

Теремецький В. І., Демянчук В. А. Актуальні напрями адміністративної реформи в контексті модернізації антикорупційної політики України. Держава і право. Серія «Юридичні науки». 2017. № 78. С. 73–84.

Кожура Л. О. Юридичний аналіз суб’єкту та суб’єктивної сторони складу адміністративних правопорушень, які порушують право на охорону здоров’я осіб з інвалідністю. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. Т. 2. С. 29–31.

Кувакін С. В., Борисова Ю. В. Суб’єкти адміністративного правопорушення, що пов’язане з корупцією. Проблеми сучасних трансформацій. Серія «Право, публічне управління та адміністрування». 2021. № 2. С. 13–17.

Білик О. І., Новікова О. В. Обґрунтування шляхів подолання корупції у сфері охорони здоров’я. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2016. № 10. С. 30–35.

Перелигіна Р. В, Козир С. В. Соціальна сутність та механізм протидії корупції у сфері медицини. Часопис Київського університету права. 2019. № 1. С. 246–249.

Рєзнік М. В., Овчаренко Н. М. Запозичення досвіду подолання корупції у сфері медицини для Україні на прикладі провідних країн світу: США, Японія, та Німеччина. Право і суспільство. 2017. № 3. Ч. 2. С. 236–241.

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. (дата звернення: 23.11.2022)

Кодекс про адміністративні правопорушення України: Закон України від 07.12.1984 № 8073-Х. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text. (дата звернення: 23.11.2022)

Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text. (дата звернення: 23.11.2022)

Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text. (дата звернення: 23.11.2022)

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-ІV. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text. (дата звернення: 23.11.2022)

Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text. (дата звернення: 23.11.2022)

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 280/ 97-вр. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр. (дата звернення: 23.11.2022)

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text. (дата звернення: 23.11.2022)

Про судову практику у справах про хабарництво : постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 № 5. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-02#Text. (дата звернення: 24.11.2022)

Перелік закладів охорони здоров’я : наказ МОЗ України від 28.10.2002 № 385. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-02#n28. (дата звернення: 24.11.2022)

Перелік лікарських посад у закладах охорони здоров’я : наказ МОЗ України від 28.10.2002 № 385. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-02#n4. (дата звернення: 24.11. 2022)

Положення про Міністерство охорони здоров’я України : постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/267-2015-%D0%BF#Text. (дата звернення: 24.11.2022)

Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій : постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 № 606. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/606-2012-п (дата звернення: 24.11.2022)


Переглядів анотації: 12
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2022-12-22
Як цитувати
Коваль , Б. В. (2022). СУБ’ЄКТ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(100), 175-186. https://doi.org/10.33766/2524-0323.100.175-186
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ