РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ УСПІШНОСТІ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

  • І. М. Канюка кандидатка юридичних наук, головна судова експертка з контролю якості та метрологічного забезпечення Івано-Франківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (м. Івано-Франківськ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-8767-6534
  • І. І. Солоненко головний судовий експерт сектору трасологічних досліджень відділу криміналістичних видів досліджень Івано-Франківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (м. Івано-Франківськ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-5823-4665
Ключові слова: ризик, управління ризиками, ризик-менеджмент, випробувальна лабораторія, експертні центри, стандарт, система менеджменту.

Анотація

Стаття присвячена висвітленню питання дотримання вимог міжнародних стандартів випробувальними лабораторіями, зокрема у криміналістичних центрах МВС. Досліджено поняття ризику та системи управління ризиками в окремих нормативних актах. Встановлено, що розуміння основних понять різняться, оскільки ризик- менеджмент є багатоаспектним явищем. Проаналізовано i встановлено схожість та відмінність у визначеннях даних понять. Доведено, що ризик існує в будь-якій діяльності людини, організації, установи. Відповідно, керування ризиками повинно бути складовою частиною будь-якої системи управління, яка буде полягатиме в їх ідентифікації, оцінці, аналізі, а також у виборі методів мінімізації їх наслідків. Оскільки діяльність випробувальних лабораторій Експертної служби МВС регламентується вимогами ДСТУ EN ISO/IEC 17025, то проведено аналіз впливу окремих ризиків на достовірність результатів дослідження. Розглянуто особливості проведення моніторингу достовірності результатів дослідження. Доведено, що при плануванні подальшої діяльності необхідно враховувати, що дії щодо ризиків та можливостей повинні бути пропорційними потенційному впливу на достовірність результатів дослідження. Серед основних аспектів, які мають бути враховані, це ціль і стратегія лабораторії. Розглянуто основні принципи, яких потрібно дотримуватися при формуванні системи ризик-менеджменту. Зазначено, що стандарт ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 визначає основні переваги від провадження загального оцінювання ризику. Також наведено методи оцінювання ризику. Встановлено, що ризик для кожної лабораторії є індивідуальним, відповідно, використання однакових методів оцінювання ризику чи створення універсальної системи ризик-менеджменту для всіх лабораторій неможливе. Узагальнено, що функціонування ризик-менеджменту в лабораторіях є надзвичайно важливим, але малодослідженим.

 

Посилання

ISO 31000:2018 Менеджмент ризиків. Принципи та настанови. [Чинний від 01.01.2019] Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2019. 17 с.

ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. [Чинний від 23-12-2019] Вид. офіц. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2019. 24 с.

ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику. [Чинний від 11-12-2013] Вид. офіц. Київ : ДП НДІ «Система», 2013. 74 с.

ДСТУ ISO Guide 73:2013 Керування ризиком. Словник термінів. [Чин-ний від 29-11-2013] Вид. офіц. Київ : ДП НДІ «Система», 2013. 17 с.

Інструкція з організації внутрішнього контролю в системі Міністерства юстиції України: затв. наказом від 06.11.2014 року №1864/5. [Електронний ресурс] URL : https://minjust.gov.ua/m/instruktsiya-z-organizatsii-vnutrishnogo-kontrolyu-v-sistemi-ministerstva-yustitsii-ukraini. (дата звернення: 28.09.2022)

Методика виявлення ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінка та визначення форми управління ними: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 232. [Електронний ресурс] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2011-%D0%BF#Text. (дата звернення: 28.09.2022)

Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах: затв. наказом МФ України від 14.09.2012 № 995. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0995201-12#Text. (дата звернення: 28.09.2022)

Положення по управління ризиками, пов’язаними з надання держаних гарантій та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 131. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/131-2011-%D0%BF#Text. (дата звернення: 28.09. 2022).

Положення про управління ризиками в установах Експертної служби МВС: затв. наказом Експертної служби МВС від 20.12.2021 № 61-ЕС-Н-2021. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0020-22#Text. (дата звернення: 28.09.2022).

Про запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.20219 № 25. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text. (дата звернення: 28.09.2022).

Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України № 15 від 18.02.2001. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2245-14#Text. (дата звернення: 28.09.2022).

Сосновська О. О., Деденко Л. В. Ризик-менеджмент як інструмент забезпечення стійкого функціонування підприємства в умовах невизначеності. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій. 2019. № 1(3). С. 70-79. URL : https://www.researchgate.net/publication/337130365. (дата звернення: 10.10.2022)

Сосновська О. О., Деденко Л. В. Напрями стійкого функціонування підприємства в умовах невизначеності. Збірник наукових праць Університету Державної фіскальної служби України. 2018. № 2. С. 369-383.


Переглядів анотації: 13
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2022-12-22
Як цитувати
Канюка , І. М., & Солоненко , І. І. (2022). РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ УСПІШНОСТІ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(100), 163-174. https://doi.org/10.33766/2524-0323.100.163-174
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ