ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СВІДОЦЬКИЙ ІМУНІТЕТ

  • В. В. Матолич аспірантка кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ (м. Львів, Україна) https://orcid.org/0000-0002-6512-3189
Ключові слова: свідок, свідоцький імунітет, професійні таємниці, відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, показання, привілей.

Анотація

Забезпечення дотримання прав людини в ході здійснення кримінального провадження є одним з найважливіших завдань держави. Його виконання здійснюється, зокрема, за допомогою удосконалення чинного законодавства шляхом усунення прогалин, колізій, доповнення чинних нормативно-правових актів нормами з метою усунення проблем, що виникають у ході правозастосовної діяльності. Кожен учасник кримінального судочинства має унікальний правовий статус, який визначає його процесуальні права й обов’язки, що, у тому числі, може передбачати певні привілеї. Так законодавець для захисту охоронюваної законом таємниці, з метою забезпечення дотримання загальних засад здійснення кримінального провадження, визначив категорії осіб, які не можуть бути допитані як свідки у кримінальному провадженні. Нещодавно цей перелік було доповнено новою категорією. У статті обґрунтовано, що експерт, як учасник кримінального провадження, не наділений свідоцьким імунітетом і включення його до цього переліку викликатиме труднощі у правозастосовній діяльності. Враховуючи те, що кримінальним процесуальним законом розширено коло учасників кримінального провадження, у статті висвітлено практичні проблеми, що можуть спричинити порушення справедливого балансу між потребою зберегти певні відомості в таємниці та суспільним інтересом у виконанні завдань кримінального провадження. Запропоновано передбачити, що викривачем не може бути адвокат, якщо цим він розкриває адвокатську таємницю. Це слугуватиме додатковою гарантією дотримання права особи на захист. Висвітлено необхідність удосконалення процесуальної форми здійснення звільнення від обов’язку зберігати професійну таємницю, зокрема, запропоновано передбачити можливість надання особі, яка довірила такі відомості, права взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції та підтвердити можливість розкриття професійної таємниці безпосередньо перед слідчим суддею. Піддано критиці позицію, відповідно до якої уповноважена особа довірителя може за певних обставин подати заяву про звільнення від обов’язку зберігати професійну таємницю.

 

Посилання

Про Вищий антикорупційний суд. Закон України від 7 червня 2018 р. №2447- VIІІ. [Інтернет-ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#n169. (дата звернення: 20.10.2022)

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» від 22 грудня 2017 р. Верховна Рада України. : веб-сайт/ URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63218/. (дата звернення: 20.10.2022)

Зауваження до проекту Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» від 16 січня 2018 р. Верховна Рада України : веб-сайт/ URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63218. (дата звернення: 20.10.2022)

Про судову експертизу. Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-ХІІ. [Інтернет-ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text. (дата звернення: 20.10.2022)

Харітонова М.В. Імунітет свідків як елемент принципу охорони прав і свобод людини та громадянина у кримінальному судочинстві. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 3 С. 239-248. URL : https://vkslaw.knu.ua/images/verstka/3_2019_KHARITONOVA.pdf. (дата звернення: 20.10.2022)

Поляк У. Ю. Деякі аспекти інституту свідоцького імунітету у кримінальному процесі. Право і Суспільство. 2020. Вип. № 2. ч. 3. С. 126 – 132.

Удалова Л. Д. Свідоцький імунітет за новим КПК України. Юридичний часовис Національної академії внутрішніх справ. 2013. Вип. № 1. С. 284-288.

Навроцька В. В. Особливі порядки кримінального провадження : монограф. Львів: ЛьвДУВС, 2021. 169 с.

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України від 23 грудня 1997 р. [Інтернет-ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80. (дата звернення: 20.10.20 22)

Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" що-до викривачів корупції. Закон України від 17 жовтня 2019 р. № 198-ІХ. [Інтернет-ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-20#n214. (дата звернення: 20.10.2022)

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. [Інтернет-ресурс] URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465117/print. (дата звернення: 20.10.2022)

Про запобігання корупції. Закону України від 14 жовтня 2014 р. №1700-VIІ. [Інтернет-ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text. (дата звернення: 20.10.2022)

Маркін С. І. Адвокатська таємниця як елемент системи професійної таємниці. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. Спецвипуск. С. 98–101.

О нотариате. Закон Республики Армения от 4 декабря 2001 г. ЗР-274. [Інтернет-ресурс] URL : http://www.parliament.am/legislation.phpsel=show&ID=1297&lang=rus. (дата звернення: 20.10.2022)

Поляк У. Ю. Заборона допиту нотаріусів як свідків у кримінальному процесі. Часопис Київського університету права. 2019. Вип. № 4. С. 345-349.


Переглядів анотації: 15
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2022-12-22
Як цитувати
Матолич , В. В. (2022). ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СВІДОЦЬКИЙ ІМУНІТЕТ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(100), 136-147. https://doi.org/10.33766/2524-0323.100.136-147
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА