КОНЦЕПЦІЯ АНОМІЇ В КРИМІНОЛОГІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

  • С. Ф. Денисов доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права та кримінології факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0002-1218-0016
  • О. Л. Тимчук кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права юридичного факультету Національного університету «Запорізька політехніка (м. Запоріжжя, Україна) https://orcid.org/0000-0001-7287-8945
Ключові слова: кримінологія, соціологія, суспільство, девіація, аномія, вбивство, самогубство.

Анотація

У концепції Е. Дюркгайма аномія означає такий стан суспільства, при якому стара ієрархія цінностей зруйнована, а нова не виникла або не може закріпитися. Тобто аномія виникає тоді, коли в певній сфері суспільного життя немає загальноприйнятих стандартів, які б регулювали поведінку індивідів. Аномія як прояв соціальної дезорганізації є джерелом злочинності, самогубств та інших девіацій. Наголошено на тому, що саме теорія Е. Дюркгайма заклала основу для вивчення феномену аномії. Подальший розвиток концепції аномії пов'язаний з американським соціологом Р. Мертоном. На відміну від Е. Дюркгайма, Р. Мертон розглядав аномію як результат конфлікту між «культурою» і «соціальними структурами». Аномія виражає такий розпад у культурній структурі, коли існує гостре розходження між культурними нормами та соціально схваленими можливостями людей, як членів певних груп, діяти згідно з цими культурними нормами. Прихильники інституціональної теорії аномії висунули гіпотезу, згідно з якою надмірний акцент на економічних цілях, сукупно з девальвацією неекономічних інститутів в суспільстві, призводить до зростання злочинності. У статті проаналізована специфіка аномії в перехідних суспільствах, включаючи Україну. Охарактеризовані емпіричні індикатори аномії в сучасному світі. Наголошено на тому, що найбільш важливими індикаторами соціальної аномії в її дюркгаймівській версії є умисні вбивства, самогубства та корупція. Індекс умисних вбивств та індекс самогубств у сукупності складає індекс насильства, який характеризує масштаби соціальної патології. За індексом насильства найгірша у світі ситуація фіксується в Лесото, ПАР та Гайані. Мінімальна соціальна патологія в трьох державах Азії – це в Індонезії, Йорданії та Брунеї. Найнижча корупція – у західних державах та окремих країнах Східної та Південно-Східної Азії, а найвища – у деяких мусульманських та африканських. Ситуація в Україні є складною як за індексом насильства, так і за індексом корупції.

 

Посилання

Durkheim E. De la division du travail social. Livre I. [Електронний ресурс] URL : http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/division_du_travail/division_travail_1.pdf. (дата звернення: 14.11.2022)

Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. Пер. с фр. с сокр. Под ред. В. А. Базарова. Москва, 1994. 399 с.

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. Москва, 2006. 873 с.

Гідденс Ентоні. Соціологія. Київ, 1999. 726 с.

Judith R. Blau and Peter M. Blau. Cost of Inequality - Metropolitan Structure and Violent Crime. American Sociological Review.Volume: 47 Issue: 1 Dated: (February 1982) Pages: 114-129. URL : http://users.soc.umn.edu/uggen/Blau_ASR_82.pdf. (дата звернення: 14.11.2022).

Mitchell Chamlin, John Cochran. Assessing Messner and Rosenfeld's Institu-tional Anomie Theory: A Partial Test. [Електронний ресурс] URL : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-9125.1995.tb01184.x. (дата звернення: 14.11.2022).

Jón Gunnar Bernburg (2014). Anomie and Crime. Pp. A76-A86 in: Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. Springer Science+Business Media, New York. URL : https://www.researchgate.net/publication/340433492_Anomie_and_Crime. (дата звернення: 14.11.2022).

Шайгородський Ю. Ж. Аномія як суспільний і особистісний феномен. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2011. Вип. 4. С. 19-29. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2011_4_5. (да та звернення: 14.11.2022).

Сокуренко В. Аномія (український вимір). Велика українська кримінологічна енциклопедія у 2 т. Т. 1: А–Л / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін.; наук. ред. О. М. Литвинов. Харків, 2021. С.93-94.

Роговенко М. М., Семижон А. В. Проблема аномії в історії філософсько-правової думки. Філософські та методологічні проблеми права. 2019. № 7(1). С. 67-76.

Дрёмин В. Н. Социальная аномия как криминологический феномен. Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. / редкол: С. В. Ківалов (голов. ред.). Одеса, 2011. Вип. 42. С. 230-240.

Литвинов О. М., Орлов Ю. В. Антипостмодерн: кримінологічні етюди. Харків, 2020. 280 с.

Suicide rate estimates, age-standardized. Estimates by country. [Електронний ресурс] URL : https://apps.who.int/gho/data/node.main.MHSUI CIDEASDR?lang=en; Homicide Country Data. URL : https://dataunodc.un.org/content/homicide-country-data. (дата звернення: 14.11.2022).

Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития. Москва, 2011. 464 с.

Нинішня молодь. Український тиждень. 2018. № 3(531). С.32-33.

Corruption Perceptions. Index 2021. [Електронний ресурс] URL : https://www.transparency.org/cpi/2021. (дата звернення: 14.11.2022).

Штомпка П. Социология: Анализ современного общества. Пер. с польского С. М. Червонной. Москва, 2005. 664 с.

Фукуяма Ф. Політичний порядок і політичний занепад. Від промислової революції до глобалізації демократії /пер. з англ. Тарас Цимбал і Роман Корнута. Київ, 2019. 608 с.

Kamensky E. (2016). Innovations. Anomie. Corruption: basic theoretical models. Economic Annals-XXI, 157(3-4(1)), 8-11. URL : http://ea21journal.world/wp-content/uploads/2022/02/ea-V157-02.pdf. (дата звернення: 14.11.2022).

Євген Головаха «Українці дочекаються свого Золотого віку, тільки якщо будуть працювати і не падати духом». [Електронний ресурс] URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379915-evgen-golovahadirektorinstitutu-sociologii-nan-ukraini.html. (дата звернення: 14.11.2022).


Переглядів анотації: 14
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2022-12-22
Як цитувати
Денисов , С. Ф., & Тимчук, О. Л. (2022). КОНЦЕПЦІЯ АНОМІЇ В КРИМІНОЛОГІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(100), 74-85. https://doi.org/10.33766/2524-0323.100.74-85
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА