ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ І ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ: БЕЗПОСЕРЕДНІ ОБ’ЄКТИ, ПРЕДМЕТИ ТА ПОТЕРПІЛІ ВІД ЗЛОЧИНУ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ «JUS IN BELLO»

  • A. A. Вознюк доктор юридичних наук, професор, завідувач наукової лабораторії з проблем протидії злочинності ННІ №1 Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3352-5626
  • І. В. Жук кандидатка юридичних наук, доцентка, старша наукова співробітниця наукової лабораторії з проблем протидії злочинності ННІ №1 Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0003-2991-2743
Ключові слова: порушення законів і звичаїв війни, воєнні злочини, міжнародні злочини, об’єкт злочину, предмет злочину, потерпілий, жертва, міжнародне гуманітарне право, міжнародний збройний конфлікт, неміжнародний (внутрішній) збройний конфлікт, Міжнародний кримінальний суд, Римський статут, збройна агресія, національні цінності, культурні цінності.

Анотація

У статті розкрито суспільну небезпеку, безпосередній основний та безпосередні додаткові обов’язкові об’єкти, предмет злочинів, передбачених ст. 438 КК, а також потерпілих від них. У межах загальних положень міжнародного гуманітарного права («jus in bello») розглянуто його джерела – міжнародні договори та правові звичаї, під час аналізу яких звернено увагу на Женевські конвенції, Додаткові протоколи до них, Римський статут Міжнародного кримінального суду, застереження Мартенса. Досліджено проблеми тлумачення термінів «міжнародний збройний конфлікт» і «збройний конфлікт неміжнародного характеру». З-поміж іншого, аргументовано, що обов’язковими ознаками окремих проявів порушення законів і звичаїв війни є наявність предметів цих злочинів та потерпілих від них. Незважаючи на те, що в диспозиції ст. 438 КК згадується лише про національні цінності (як предмет злочину) та військовополонених і цивільне населення (як потерпілих від злочину), види інших предметів воєнних деліктів і потерпілих можна встановити на підставі тлумачення положень ст. 438 КК та відповідних норм МГП. Перелік потерпілих слід визначати залежно від виду збройного конфлікту. Встановлено, що застосування терміна «національні цінності» для позначення предмета злочину, передбаченого ст. 438 КК, забезпечує більш широкий кримінально-правовий захист важливих об’єктів на території України, порівняно з терміном «культурні цінності», кримінально-правова охорона яких забезпечується нормами МГП. Перспективною в контексті подальшої науково-теоретичної розробки є пропозиція диференціювати кримінальну відповідальність за порушення законів і звичаїв війни шляхом виокремлення в самостійних частинах статті посягань на об’єкти, що потребують спеціального (посиленого) захисту. Акцентовано, що сфера дії норм МГП обмежується часом (а можливо, й обстановкою) збройного конфлікту міжнародного або неміжнародного характеру. При всьо­му положення національного регулятивного законодавства щодо визначень збройних конфліктів не збігаються з відповідними положеннями МГП.

Посилання

Мовчан Р. О. «Воєнні» новели Кримінального кодексу України: правотворчі та правозастосовні проблеми : монографія. Київ : Норма права, 2022. 244 с.

Злочини вчинені в період повномасштабного вторгнення рф. 27 листопада 2022 р. Офіс Генерального прокурора. URL : https://gp.gov.ua/ua. (дата звернення: 22.11.2022).

Новели кримінального законодавства України, прийняті в умовах воєнного ста ну : наук.-практ. комент. / А. А. Вознюк, О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан, С. С. Чернявський та ін. ; за ред. А. А. Вознюка, Р. О. Мовчана, В. В. Чернєя. Київ : Норма права, 2022. 278 с.

Про затвердження Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України : Наказ МО України від 23 березня 2017 р. № 164. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-17#Text. (дата звернення: 22. 11.2022).

Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 12 серпня 1949 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_151#Text. (дата звернення: 22.11.2022).

Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі від 12 серпня 1949 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_152#Text. (дата звернення: 13.09.2022).

Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text. (дата звернення: 22.11. 2022).

Конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text. (дата звернення: 22.11.2022).

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text. (дата звернення: 22.11.2022).

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II), від 8 червня 1977 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200#Text. (дата звернення: 22.11.2022).

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується прийняття додаткової відмітної емблеми (Протокол III), від 8 грудня 2005 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g74#Text. (дата звернення: 22.11.2022).

Вознюк А. А. Структурні елементи часу вчинення злочину у кримінальному праві України. Актуальні проблеми кримінального права, та кримінології, кримінально-виконавчого права : Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», присвяченої 10-річчю Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса, 28 жовтня 2011 року). Одеса : Фенікс 2011. С. 63–65.

TPIY, Prosecutor v. Tadic, сase № IT–94–1, Appeals Chamber, Decision on the Defense Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction. URL : https://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm. (дата звернення: 23.11.2022).

Protocol (II) additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Authentic text). URL : https://wipolex.wipo.int/en/treaties/details/282. (дата звернення: 23.11.2022).

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977. Commentary of 1987. URL : https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xspaction=openDocument&documentId=15781C741BA1D4DCC12563CD00439E89. (дата звернення: 23.11.2022).

Про міжнародні договори України : Закон України від 29 червня 2004 р. № 1906-IV URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text. (дата звернення: 22. 11.2022).

Статут Міжнародного Суду ООН від 26 червня 1945 р. URL : https://www.icj-cij.org/en/statute. (дата звернення: 22.11.2022).

Римський статут Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 р. URL : https://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf. (дата звернення: 05.12.2022).

Під час кваліфікації дій особи як порушення законів та звичаїв війни важливим є встановлення контекстуального аспекту. Верховний суд. 4 липня 2022. URL : https:// supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1291154. (дата звернення: 02.11.2022).

Заява Верховної Ради України до Міжнародного кримінального суду про визнання Україною юрисдикції міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності вищими посадовими особами держави, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян під час мирних акцій протестів у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року від 25 лютого 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/790-18#Text. (дата звернення: 22.11.2022).

Про Заяву Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків і масового вбивства українських громадян: Поста-нова Верховної Ради України від 4 лютого 2015 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/14519#Text. (дата звернення: 22.11. 2022).

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [А. М. Бойко, Л. П. Брич, О. О. Дудоров та ін.] ; за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та допов. Київ : ВД «Дакор», 2018. 1360 с.

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-їни щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права від 20.12.2018 № 9438. URL : https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?Pf 3511=65266. (дата звернення: 22.11.2022).

Базов В. П. Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв вій ни (аналіз складу злочину) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2009. 22 с.

Гай–Нижник П. П., Чупрій Л. В. Національні інтереси, національні цінності та національні цілі як структуроформуючі чинники політики національної безпеки. Гілея: науковий вісник. 2014. № 84 (5). С. 465-471.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.] ; за ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. 2-те вид., переробл. і допов. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 1104 с.

Миронова В.О. Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв війни : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Дніпропетровськ, 2008. 21 с.

Про охорону культурної спадщини : Закон України від 8 червня 2000 р. № 1805-III. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text. (дата звернення: 22.11.2022).

Про затвердження Положення про Державний реєстр національного культурного надбання : постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1992 р. № 466. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-92-п#Text. (дата звернення: 02.12. 2022).

Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей : Закон України від 21 вересня 1999 р. № 1068-XIV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14#Text. (дата звернення: 22.11.2022).

Конвенція про захист культурних цінностей у разі конфлікту від 14 травня 1954 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-99#Text. (дата звернення: 22.11.2022).


Переглядів анотації: 47
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2022-12-22
Як цитувати
ВознюкA. A., & Жук , І. В. (2022). ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ І ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ: БЕЗПОСЕРЕДНІ ОБ’ЄКТИ, ПРЕДМЕТИ ТА ПОТЕРПІЛІ ВІД ЗЛОЧИНУ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ «JUS IN BELLO». Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(100), 57-74. https://doi.org/10.33766/2524-0323.100.57-74
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА