КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

  • К.О. Павшук кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0003-0588-4178
  • А. С. Передерій студентка 2 курсу факультету прокуратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0001-9930-2305
Ключові слова: права людини, державна мова, мова національних меншин, мовне питання, конституційно-правове регулювання мовних відносин, публічна та приватна сфера спілкування.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню конституційно-правового регулювання відносин у мовній сфері й встановленню його історичних витоків та сучасних тенденцій. Обґрунтовано ідею необхідності ефективного функціонування інституту державної мови, який виступає засадою конституційного ладу України. У статті з’ясовано конституційні засади мовних відносин в Україні, досліджено конституційно-правовий інститут мов, визначено правові засоби, які регулюють відносини в мовній сфері, встановлено сучасні тенденції ефективного конституційно-правового регулювання мовних відносин. У роботі проаналізовані основні етапи трансформації підходів правового регулювання мовних відносин в України, починаючи з радянських часів і до сьогодення. На підставі цього аналізу встановлено кореляцію між належним правовим регулювання мовних відносин та формуванням національної ідентичності як чинника сучасного українського суспільства. На основі системного вивчення конституційно-правового регулювання мовних відносин в Україні визначено, що мовні відносини є безпосереднім об’єктом конституційно-правового регулювання. Однак, зроблено висновок про специфічність природи таких відносин, тому при здійсненні регулювання є необхідність у використанні не всіх правових засобів одночасно, а лише тих, що здатні ефективно врегулювати приватну та публічну сферу спілкування. Також зроблено висновок, що стабільність конституційного ладу України та безпека від потенційних загроз державності через мовне питання залежить від рівня відповідності конституційно-правового регулювання швидким та якісним змінам суспільних відносин. Причому, фундаментом такого регулювання є необхідність встановлення ефективного співвідношення між державною мовою та мовами національних меншин. Запропоновано внести зміни до норми статті 10 Конституції України, де в частині третій прибрати слово «російської» як мови національної меншини.

Посилання

Ткаченко Є. В. Конституційно-правове регулювання мовних відносин: монографія. Харків : ФІНН, 2010. 336 с.

Бориславська О. Українська мова як державна: європейські стандарти та національні особливості правового регулювання. Український часопис конституційного права. 3/2017 (4). С. 10–18.

Ковальова Т. О. Регулювання мовних відносин у контексті Європейської хартії регіональних або міноритарних мов: європейський досвід і українські проблеми. Новий Колегiум. 2017. № 4. С. 21–25.

Лопушанська О. В. Мовна політика у галузі освіти: теоретико-правові основи. Часопис Київського університету права. 2011. № 1. С. 363–366.

Spolsky B. Language policy. Cambridge University Press. 2004. 250 p.

Crystal D. Language Death. Cambridge University Press. 2000. 209 р.

Занкевич Н.В. Мовні відносини як об’єкт конституційно-правового ре-гулювання. Forum Prava. 2020. № 64(5). 49–59.

Губаева Т. В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юридической деятельности. Москва : Норма, 2007. С. 160.

Про концепцію державної етнонаціональної політики України : Проект Закону України від 30.12.2008р. № 3581. [Електронний ресурс] URL: https://ips.Liga.zakon.net/document/JF2RH00A?an=3. (дата звернення 01.11.2022)

Гумбольдт В. фон. О пределах государственной деятельности : пер. с нем. / Вильгельм фон Гумбольдт. Челябинск : Социум, 2009. 205 с.

Носенко О. В. Сучасні інститути конституційного права України: поняття, види і сутнісні ознаки. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 8. С. 73–80.

Шевченко В. Становлення інституту державної мови в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 3. С. 241–245.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Поточна редакція від 01. 01.2020. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show. (дата звернення: 01.11.2022)

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови)№ 10-рп/99 від 14.12.1999 р. [Електронний ресурс] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99#n54. (дата звернення: 01.11.2022)

Про мови в Українській РСР : Закон Радянської соціалістичної республіки від 28.10.1989 р. № 8312-XI. [Електронний ресурс] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8312-11. (дата звернення: 01.11.2022).

Про Концепцію державної мовної політики : Указ Президента України від 15.02.2010 р. № 161/2010. [Електронний ресурс] URL :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161/2010#Text. (дата звернення: 01.11.2022).

Про засади державної мовної політики : Закон України від 03.07.2012 р. № № 5029-VI. [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/502917#Text. (дата звернення: 01.11.2022)

Інформація про іспит з української мови для набуття громадянства. Національна комісія зі стандартів державної мови. 12 липня 2022 р. [Електронний ресурс] URL : https://mova.gov.ua/news/informatsiia-pro-ispyt-z-ukrainskoi-movy-dlia-nabuttia-hromadianstva. (дата звернення: 01.11.2022)

Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду № 521/12324/18 від 19.09.2022 р. [Електронний ресурс] URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106426687. (дата звернення: 01.11.2022)


Переглядів анотації: 15
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2022-12-22
Як цитувати
Павшук, К., & Передерій , А. С. (2022). КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(100), 26-37. https://doi.org/10.33766/2524-0323.100.26-37
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА