ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ОСМИСЛЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЮРИДИЧНІЙ ДУМЦІ СЬОГОДЕННЯ

Ключові слова: ґендер, ґендерна рівність, стать жіноча, стать чоловіча, правовий статус, рівноправність.

Анотація

У статті висвітлено в теоретико-правовому аспекті сутність та зміст ґендерної рівності, з огляду на дослідження національної юридичної науки. Наголошено, що ґендерна рівність є фундаментальною цінністю, яка лежить у правовій практиці міжнародних стандартів та слугує істотним показником демократичного розвитку громадянського суспільства. Акцентовано увагу на понятті «ґендер» як організованої моделі соціальних взаємин між жінками і чоловіками, що характеризує не лише спілкування в сім’ї, а й визначає їхні соціальні відносини в основних державних інститутах, де онтологічна складова полягає в забезпеченні рівноправності взаємовідносин чоловіка і жінки в соціумі, а принципи рівноправності складають праксеологічний аспект ґендеру. Виокремлено характерні ознаки «ґендеру»: 1) це поняття про систему ролей і відносин між жінками та чоловіками, які детермінуються соціальним, політичним та економічним контекстом і ґрунтуються на умовах конструктивного співробітництва; 2) це взаємодія обох половин статі суспільства, концептуальну основу якої становить безконфліктність і консенсус; 3) «ґендер» передбачає не тільки конструктивну, а й справедливу взаємодію статей по створенню таких соціальних умов, які дають імпульс для розкриття і громадянських, й індивідуальних якостей особистості з метою її повної самореалізації. Ураховано особливості статі, де жінка і чоловік є рівними, але відмінними, і вони рівноправні у своїй несхожості; їхні відмінності – це особливості тієї чи іншої статі, що повинні бути враховані шляхом надання жінкам і чоловікам особливих груп прав і відповідних механізмів реалізації цих прав. Зазначено, що ґендерні відмінності не є перешкодою для рівності, їх існування вимагає диференціації законодавства і відображення в спеціальних нормах. Запропоновано розглядати ґендерну рівність у чотирьох вимірах, які лежать в основі напрямів розвитку державної ґендерної політики: перший – це права людини як стандарт політичних, громадянських, економічних, соціальних і культурних прав і свобод для жінок та чоловіків; другий – це права людини як права жінок; третій – рівність свобод, прав та обов’язків; четвертий – це рівні можливості – основний елемент ґендерної рівності. Підсумовано, що ґендерна рівність являє собою комплексну складову правового статусу жіночої та чоловічої статі з урахуванням їхніх особливостей, забезпечуючи їм рівні можливості участі в суспільно-політичному, соціально-економічному та національно-культурному житті держави й суспільства, створення однакових умов для реалізації прав і свобод, що носить системний характер, а також для власних потреб та розвитку особистого потенціалу, в основі якого покладений рівноправний доступ до певних матеріальних і нематеріальних благ і цінностей.

Посилання

Саєнко О. С. Конституційно-правове забезпечення реалізації принципу гендерної рівності в Україні у світлі зарубіжного досвіду : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Нац. авіац. ун-т. Київ, 2020. 21 с.

Основи теорії ґендеру: навч. посіб. / від. ред. Скорик М. М. Київ : «К.І.С.», 2004. 536 с.

Васильченко О.П. Ґендерна рівність в Україні. Вісник Академії митної служби України. Серія : Право. 2014. № 2. С. 46–53.

Мельник Т. М., Кобелянська Л С. 50/50 : Сучасне ґендерне мислення : словник. Київ : К.І.С., 2005. 280 с.

Аніщук Н. В. Основи ґендерного права України. Одеса : Фенікс, 2013. 208 с.

Очкур В. В. Гендерна стратегія виховання та ґендерний підхід у розвитку дітей дошкільного віку. Дошкільний навчальний заклад. Сучасний погляд. 2012. № 4 (64). С. 3–9.

Хрисанова С. Про права людини і ґендерну соціологію. Право України. 2001. № 8. С. 98–99.

Саєнко О. С. Конституційно-правове забезпечення реалізації принципу ґендерної рівності в Україні у світлі зарубіжного досвіду : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Нац. авіац. ун-т. Київ, 2020. 239 с.

Левченко К. Б. Ґендерна політика в Україні : визначення, формування, управління : монографія. Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. 344 с.

Барко В. І. Теоретичні засади визначення поняття ґендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України на сучасному етапі розвитку суспільства. Вісник Національного університету оборони України. 2014. Вип. 4. С. 152–155.

Кириченко В. В. Адміністративно-правове забезпечення гендерної рівності в організації діяльності персоналу ОВС : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2011. 215 с.

Руднєва О. М. Гендерна рівність у праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Харків, 2002. 18 с.

Оніщенко Н. М., Пархоменко Н. М. Правові засади формування та розвитку ґендерного середовища в Україні : монографія. Київ : Юридична думка, 2010. 352 с.

Грицяк Н. Формування гендерної політики в Україні : проблеми теорії, методології, практики : монографія. Київ : Вид-во НАДУ, 2004. 384 с.

Крочук М. І. Гендерна рівність як складова загального принципу рівності. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2011. № 4. С. 464–471.

Гонюкова Л. В. Сучасний механізм упровадження ґендерної політики в Україні. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. 2016. № 2. С. 114–120.

Конституційний принцип рівності прав жінки і чоловіка: поняття, зміст, механізм його реалізації та захисту : автореф. дис. .. канд. юрид. наук : 12.00.02 / Держ. ВНЗ «Ужгород. нац. ун-т». Ужгород, 2015. 15 с.

Наливайко О. І. Правовий захист людини як предмет дослідження загальної теорії права. Вип. 12. Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. С. 18–24.

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. (дата звернення: 20.05.2022)

Дорофеєва В. І. Законодавче забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2015. Вип. 35(2.1). С. 81–84.

Жалій Т. В. Юридичне закріплення принципу рівності прав чоловіків і жінок в національному законодавстві України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11. Київ, 2017. 200 с.

Фрицький О. Ф. Конституційно-правові аспекти забезпечення ґендерної рівності в Україні. Молодий вчений. 2017. № 5. С. 146–148.


Переглядів анотації: 18
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
MaгновськийI. (2022). ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ОСМИСЛЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЮРИДИЧНІЙ ДУМЦІ СЬОГОДЕННЯ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(98), 69-77. https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.69-77
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА