ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РЕЛЬЄФНИХ ЗНАКІВ НА МЕТАЛЕВИХ ВИРОБАХ, ЩО МАЮТЬ ІСТОРИЧНУ ЦІННІСТЬ (ЗБРОЯ ТОЩО), У ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ ТРАСОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

  • Ю. Ю. Фуфалько завідувач сектору трасологічного обліку відділу криміналістичних видів досліджень Івано-Франківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (м. Івано-Франківськ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-9264-3286
Ключові слова: трасологічна експертиза, об’єкт, виріб, маркувальні позначення, рельєфні знаки, металева поверхня, корозія, механічна обробка, речовина, розчин.

Анотація

У статті розглянуто деякі теоретичні і практичні аспекти застосування окремих методів та засобів криміналістичної техніки для виявлення рельєфних знаків на металевих поверхнях виробів, що мають історичну цінність (зброя тощо). Виокремлено категорії виробів (предметів), які здебільшого підлягають експериментальним роботам у рамках трасологічних експертиз за експертною спеціальністю 4.4 «Дослідження ідентифікаційних номерів, змінених або знищених рельєфних знаків», з метою встановлення (виявлення, відновлення тощо) номерів та інших рельєфних зображень на металевих виробах. Визначено приблизний перелік об’єктів, що найчастіше підлягають дослідженню, – зразки зброї (вогнепальна та холодна), її частини, вузли та агрегати ретроавтомеханіки, інші вироби та конструкції. Звернено увагу на недосконалість існуючої системи класифікації виробів та предметів, що являють історичну цінність, та відсутність нормалізації порядку дотримання певних умов та першочергових заходів у ході як експертних маніпуляцій, так і направлення подібних об’єктів на дослідження чи зберігання. Зауважено на основному виді пошкоджень, яких здебільшого зазнають металеві поверхні виробів, що потенційно можуть становити історичну цінність. Наведено характеристики природи корозії металів, розглянуто її чинники та проаналізовано фізико-хімічні процеси, які при цьому відбуваються. Розібрано поетапні кроки із прикладного застосування науково-дослідних методів і засобів при виявленні (відновленні) маркувальних позначень у вигляді рельєфних знаків на поверхнях металевих виробів. На одному з етапів детально описано хід лабораторних випробувань із використанням засобів по очищенню металевих виробів від похідних корозійних змін, що показали хороші результати, із урахуванням їх доступності й дешевизни.

Посилання

Виявлення первинного змісту рельєфних маркувальних позначень електрохімічним методом із застосуванням приладу «Набір для перевірки автентичності номерів на металевих поверхнях «Номер-Детект» (експертна спеціальність 4.4 «Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків»): методичні рекомендації / уклад.: І. І. Жолтанська, С. А. Степура. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2020. 25 с.

Грановский Г. Л. Восстановление уничтоженных рельефных изображений на металах, полимерах и дереве / Г. Л. Грановский / Криминалистика и судебная экспертиза. Выпуск 22: Возможности трасологической экспертизы. Київ : Вища школа, 1981. С. 60-71.

Дерій В. А. Класифікація культурно-історичних цінностей та їх облік і аналіз на ринку антикваріату [Текст] / Василь Антонович Дерій // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського наці онального економічного універси-тету «Економічна думка», 2017. Том 27. № 3. С. 19-25.

ДСТУ 3830-98 Корозія металів і сплавів. Терміни та визначення основних понять. [Електронний ресурс] URL : http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=65375.

Улиг Г. Г., Реви Р. У. Коррозия и борьба с ней. Введение в коррозионную науку и технику: Пер. с англ. / Под ред. А. М. Сухотина. Л.: Химия, 1989. Пер. изд., США, 1985. 456 с.: ил.

Воробьева Г. Я. Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств. Изд. 2-е пер. и доп. Москва, «Химия», 1975. 816 с.

Закон України «Про приєднання України до Протоколу проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 10, ст. 108. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text.

Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів: методичний посібник (із змінами від 12.09.2014). Затверджена рішенням розширеного засідання секції НКМР міністерства Юстиції України з проблем трасології та судової балістики із залученням членів Координаційної ради з питань судової експертизи. Протокол від 10.04.2009 року № 22. Київ, 2009. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002320-99#Text.

Методика встановлення належності об’єкта до вогнепальної зброї та його придатності до стрільби (проведення пострілів) /ДНДЕКЦ МВС України; ДЕЗП Мін’юсту України; [Гамов Д. Ю.]. Київ, 2012. 34 с.

Закон України «Про судову експертизу». Відомості Верховної Ради (ВВР). 1994. № 28, ст. 232. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text.

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 17.07.2017 № 591 «Про затвердження Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України» [Електронний ресурс]. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1024-17.

Металознавство : Навчальний посібник / І. В. Прокопович. Одеса : Екологія, 2020. 308 с.

Косогіна І. В. Прикладна хімія [Електронний ресурс] : навчальний посібник / І. В. Косогіна, І. М. Астрелін ; НТУУ «КПІ». Електронні текстові дані (1 файл: 3,62 Мбайт). Київ : НТУУ «КПІ», 2015. 282 с.


Переглядів анотації: 30
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Фуфалько, Ю. Ю. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РЕЛЬЄФНИХ ЗНАКІВ НА МЕТАЛЕВИХ ВИРОБАХ, ЩО МАЮТЬ ІСТОРИЧНУ ЦІННІСТЬ (ЗБРОЯ ТОЩО), У ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ ТРАСОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(98), 238-251. https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.238-251
Розділ
IV. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ