ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

  • А. А. Нікітін кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Львівського державного університету внутрішніх справ (м. Львів, Україна) https://orcid.org/0000-0001-7501-2557
Ключові слова: сектор безпеки й оборони, поліція, функція, завдання, правові засади, забезпечення, безпека, оборона.

Анотація

 Стаття присвячена особливостям визначення правового положення поліції як су­б’єкта сектору безпеки й оборони в розрізі функціонування даного правоохоронного органу тієї чи іншої країни сучасності. Звернена увага на складових сектору безпеки й оборони, де виділені суб’єкти та об’єкти такої діяльності. Подібний підхід надав можливість диференціювати складові сектору безпеки й оборони за функціональним призначенням, де окреме місце приділено саме поліції як правоохоронному органу. Деталізовано правосуб’єктність сил безпеки та сил оборони у складі сектору безпеки й оборони. Здійснено аналіз та дослідження правових засад існування поліції низки європейських країн сучасності, де виділені її функції та завдання з урахуванням сфери діяльності. Здійснено групування функціональної спрямованості та завдань діяльності поліції відповідних держав, що надало можливість виділити групи напрямків діяльності, пов’язаних із захистом публічних та приватних інтересів у контексті превентивної діяльності, виявлення і припинення різного роду правопорушень, надання відповідних соціальних та адміністративних послуг у межах тієї чи іншої сфери суспільного життя. Унаслідок дослідження функцій та відповідних до них завдань поліції в країнах сучасності, у структурі сектору безпеки й оборони встановлено, що даний правоохоронний орган належить у переважній частині до сил безпеки, предметом діяльності якого є захист тих чи інших національних інтересів, одночасно як в окремих країнах підрозділи поліції також наділяються й функціями приналежності їх до сил оборони. Останнє можна пояснити певними особливостями історико-політичного становлення державності в межах відповідної країни, специфіки геополітичного розташування її території, культурою, сусідством з іншими країнами відповідного соціально-політичного ґатунку та іншими факторами. Встановлено, що міжнародне законодавство, яке створює правові засади поліцейської діяльності, відображає тенденції поступальної еволюції від ліберальної до соціальної правової держави, як наслідок формування поліцейського законодавства на шляху до обслуговування громадянського суспільства. Запропоновано здійснити імплементацію кращого досвіду країн сучасності щодо закріплення правового положення поліції в складі сил безпеки сектору безпеки й обо­рони з групуванням функцій і завдань Національної поліції України за викладеними критеріями.

Посилання

Teremetskyi V., Khainatskyi Y. Epidemiological Well-being of the Population as a Component of the State’s National Security. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. 2021, 01(29). URL : https://issn2391-4165.webnode.com.ua/.

Долженко К. І. Адміністративне забезпечення інформаційної безпеки регіону: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.07. Xарків, 2016. 198 с.

Горбунов Е. А. Самоорганизация систем и прогнозирование военно-политических, экономических и социальных аспектов. Київ : Ника-Центр, 2005. 320 с.

Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади): Підручник. Київ. НАДУ, 2011. 730 с.

Шерр Д. Реформа сектора безпеки в Україні: західний погляд. Матері-али та документи міжнародного семінару 17-18 листопада «Освітні аспекти реалізації 256 Цільового плану Україна – НАТО 2004 в структурах сектору безпеки держави». Дніпропетровськ, 2004. С. 28-32.

Johnson Neil, F.(2007) ‘Two’s Company, Three is Complexity. A simple guide to the Science of all Sciences’, Oxford: Onewor Publications, p. 236. URL : https://comunidad.udistrital.co/malzate/files/2014/08/SegundaLectura.pdf.

Ковальський В. С., Білоус В. Т., Демський С. Е. та ін. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: навч. посібн.; відп. ред. Я. Кондратьев. Київ : Юрінком Інтер, 2002. 320 с.

Закон України про Національну поліцію. Науково-практичний коментар [С. В. Пєтков, В. В. Ерицаченко, О. Е. Комісаров та ін.] ; за заг. ред. С. В. Пєткова. 2- ге вид. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 292 с.

Безега В. В. Загальна характеристика адміністративно-правового статусу національної поліції як суб’єкта сектору безпеки і оборони. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 4 (290). С. 99–103.

Проневич О. С. Функції поліції (міліції): нормативно доктринальна інтерпретація. Право і Безпека. 2010. № 4 (36). С. 141–146. URL : http://surl.li/cddmg. (дата звернення: 28.05.2022).

Білик В. М. Порівняльно–правовий аналіз функцій поліцейських апаратів зарубіжних країн та міліції України в умовах європейської інтеграції. Бюлетень обміну досвідом МВС України. 2008. № 174. С. 155–161.

Чумак В. В. Завдання поліції в поліцейському праві сучасних держав. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2016. № 2. С. 220-228.

Проневич О. С. Завдання поліції (міліції) у юридичній поліцеїстиці. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2010. № 4 (51). С. 191– 205.

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text. (дата звернення: 28.05.2022)

Закон Латвійської Республіки «Про поліцію». URL : https://likumi.lv/ta/en/en/id/67957. (дата звернення: 28.05.2022).

Закон Грузії «Про поліцію». URL : https://matsne.gov.ge/ru/document/download/2047533/1/ru/pdf. (дата звернення: 28.05.2022 року).

Ο περί Αστυνομίας Νόμος Κυπριακής Δημοκρατίας 2004. URL : http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_285/index.html. (дата звернення: 28.05.2022)

Ustawa о Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Dziennik Ustawowy. 2007. № 43. Poz. 277.

Polizeigesetz (PolG) Vom 6. Oktober 2020. URL : https://cutt.ly/wJIvZ3Z. (дата звернення: 28.05.2022).

Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes des Bundes und Länder . Gallwas H.-U. Polizei und Bürger. Rechtfragen zu polizeilichem Handeln. München, 1993. S. 112–143.

Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи № 690(1979) «Про Декларацію про поліцію». Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / за заг. редакцією О. А. Банчука. Київ: Москаленко О.М., 2013. С. 16– 18.

Ebnöther K. Der Heimatsschutz als polizeiliches Problem. Zürich, 1956. 135 s.


Переглядів анотації: 20
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Нікітін , А. А. (2022). ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(98), 178-189. https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.178-189
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ