ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

  • С. С. Вітвіцький доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, ректор Донецького державного університету внутрішніх справ (м. Кропивницький - м. Кривий Ріг, Україна) https://orcid.org/0000-0002-4884-1883
  • М. Ю. Веселов доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін факультету № 2 Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ (м. Кривий Ріг - м. Кропивницький, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3963-2764
Ключові слова: адміністративне правопорушення, керування транспортним засобом у стані сп’яніння, примусове відчуження майна, воєнний стан, заходи правового режиму.

Анотація

У статті розглянуто нову для України практику щодо примусового відчуження транспортних засобів на оборонні потреби держави в умовах воєнного стану в осіб, які керували ними в стані чи з ознаками алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Проведено аналіз теоретико-правових характеристик примусового відчужування тран­спортних засобів, що перебувають у приватній власності осіб, за керування ними в стані сп’яніння в умовах правового режиму воєнного стану на предмет відповідності принципу законності та мотиву суспільної необхідності. Наголошено, що заходи правового режиму воєнного стану здійснюються державою не автоматично, а за необхідністю, продиктованою потребами підтримання обороноздатності країни (Збройних сил України та інших військових формувань). При цьому доведено, що практика примусового відчуження транспортних засобів в умовах воєнного стану саме в осіб, які керували ними в стані сп’янінні (правопорушення, передбачене частинами 1–4 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення), у цілому не суперечить вимогам чинного вітчизняного законодавства. У статті проведено аналіз характерних рис заходів правового режиму воєнного стану, порівняно зі схожими з ними (за деякими ознаками) адміністративними стягненнями (оплатне вилучення, конфіскація). Встановлено, що примусове відчуження у «правопорушників» транспортних засобів в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану не є заходом покарання (стягнення), а відповідно, не замінює і не скасовує передбачених законом санкцій адміністративної відповідальності за ці правопорушення. Наголошено, що подібна практика обумовлена легітимною метою: вона одночасно спрямована на подолання об’єктивних проблем держави в умовах воєнного стану – вирішення потреб Збройних сил України в транспорті; запобігання правопорушенням у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, які здатні призвести до негативних наслідків у результаті дорожньо-транспортних пригод.

Посилання

Кузніченко С. О. Становлення та розвиток інституту надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні : автореф. дис.… д-ра юрид. наук : 12.00.07. ХНУВС. Харків, 2010. 34 с.

Настюк В. Я., Бєлєвцева В. В. Адміністративно-правові режими в Україні : монографія. Харків : Право, 2009. 128 с.

Магда С. О. Забезпечення прав, свобод та реалізації обов’язків громадян в умовах надзвичайних адміністративно-правових режимів : автореф. дис.… канд. юрид. наук : 12.00.07. Нац. юрид. академія України імені Яро-слава Мудрого. Харків, 2008. 22 с.

Виприцький А. О. Адміністративний примус в умовах надзвичайного стану: автореф. дис.… канд. юрид. наук : 12.00.07. ДДУВС : Дніпропетровськ, 2011. 23 с.

Веселов М. Ю. Типологія як засіб удосконалення правового регулювання адміністративно-правових режимів. Юридичний науковий електронний журнал: електронне наукове фахове видання. 2018. № 1. С. 62–65. URL : http://lsej.org.ua/1_2018/19.pdf. (дата звернення: 08.04.2022).

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII. Редакція від 01.04.2022. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#top. (дата звернення: 08.04.2022).

Лобко М. М., Семененко В. М., Фучко А. Й. Деякі аспекти правового режиму воєнного стану в Україні: порядок введення та припинення дії. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2019. № 2. С. 6–13. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpcvsd_2019_2_3. (дата звернення: 08.04.2022).

Дубчак В., Федоренко Ю. Чотири умови вилучення авто для воєнних потреб. Юрліга. URL : https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/209856_chotiri-umovi-viluchennya-avto-dlya-vonnikh-potreb. (дата звернення: 12.04.2022).

Тодоренко І. Відмова надати майно на воєнні потреби. ЮРИСТ&ЗАКОН. 2022. № 9 (берез.). ТОВ «ІАЦ «ЛІГА». 2022. URL : https://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA015550. (дата звернення: 08.04.2022).

Чміль О., Пінькас Т. На Буковині в нетверезих водіїв вилучили пів сотні авто. Що відомо про відчуження майна: новини за 15.03.2022. [Електронний ресурс]. URL : https://suspilne.media/217803-na-bukovini-v-netverezih-vodiiv-vilucili-piv-sotni-avto-so-vidomo-pro-vidcuzenna-majna/. (дата звернення: 11.04.2022).

Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану : Закон України від 17.05.2012 р. № 4765-VI. Редакція від 23.04.2021. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4765-17#top. (дата звернення: 11.04.2022).

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Редакція від 01.01.2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. (дата звернення: 09.04.2022).

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Редакція від 17.03.2022. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1921. (дата звернення: 11.04.2022).

Лук’янець Д. М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку : монографія. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2001. 220 с.

Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 256 с.

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію : Закон України від 21.10.1993 р. № 3543-XII. Дата оновлення: 13.04.2022. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#n119. (дата звернення: 19.04.2022).

Костенко О. М. Обґрунтування управлінських рішень з врахуванням якості інформаційно-аналітичної системи менеджменту. Облік і фінанси АПК: освітній портал. 20 22. URL : http://magazine.faaf.org.ua/ob-runtuvannya-upravlinskih-rishen-z-vrahuvannyam-yakosti-informaciyno-analitichnoi-sistemi-menedzhmentu.html. (дата звернення: 03.05.2022).

Рішення Колегії суддів Вищого адміністративного суду України від 16.11. 2016 р. № К/800/17306/16. URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62962028. (дата звернення: 18.02.2022).


Переглядів анотації: 23
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Вітвіцький, С. С., & Веселов , М. Ю. (2022). ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(98), 158-167. https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.158-167
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ