ЕФЕКТИВНІСТЬ СУДОВОГО РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО ПРАВОСУДДЯ

  • Я. О. Берназюк доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри конституційного та міжнародного права Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-2353-4836
Ключові слова: ефективність, якість судового рішення, обов’язковість судового рішення, ефективність правосуддя, адміністративне судочинство.

Анотація

Статтю присвячено висвітленню критеріїв ефективності судового рішення в адміністративному судочинстві як складової ефективного правосуддя. На підставі аналізу законодавства, національної судової практики та практики Європейського суду з прав людини визначено критерії ефективності судового рішення в адміністративному судочинстві. Доведено, що обов’язковість виконання судового рішення виражається в тому, що державні органи зобов'язані поважати судові рішення і якнайшвидше реалізувати їх «ex-officio» (з огляду на свою посаду та власні повноваження); виконання рішення повинно бути справедливим, швидким, ефективним і пропорційним. Встановлено, що в рішеннях ЄСПЛ склалась стала практика, відповідно до якої ефективність рішень національних судів визначається їх обґрунтованістю, зрозумілістю для учасників справ та чіткою структурованістю; у судових рішеннях має бути проведена правова оцінка доводів сторін, однак це не означає, що суди повинні давати оцінку кожному аргументу та детальну відповідь на нього; мотивованість рішення залежить від особливостей кожної справи, судової інстанції, яка постановляє рішення, та інших обставин, що характеризують індивідуальні особливості справи. Наведені додаткові аргументи на підтвердження попереднього висновку автора про те, що в адміністративному судочинстві обо­в’язковість виконання судового рішення має особливо важливе значення, оскільки, з ог­ляду на завдання адміністративного судочинства щодо ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень, судовий захист може вважатися ефективним лише за умови своєчасного та належного виконання судового рішення, зазвичай, боржником у яких є держава в особі її компетентних органів.

 

Посилання

Висновок № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень. URL : https://court.gov.ua/userfiles/visn_11_2008.pdf. (дата звернення: 24.03.2022)

Забезпечення більшої єдності практики в Україні: Звіт, підготовлений експертами: Доктор Рімвидас Норкус, Голова Верховного Суду Литви та Доктор Аурімас Браздейкіс, Радник Голови Верховного Суду Литви 30 травня 2016 р. у межах реалізації проєкту Європейської Комісії «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні. Вільнюс, 2016. 53 с.

Берназюк Я. О. Конституційні гарантії реалізації в Україні принципу обов’язковості судового рішення (на прикладі вирішення публічно-правових спорів). Судово-юридична газета. 2020. URL : https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/1048627/.

Берназюк Я. О. Принцип належного урядування (good governance): національна та європейська судова практика. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2021. Вип. 64. С. 189-197.

Куліш А. Полегшене сприйняття. У ВС навчатимуть складати судові рішення простою мовою. Закон і бізнес. 2020. № 51(1505). URL : https://zib.com.ua/ua/146097.html.

Ясинська М. Як написати судове рішення: нові підходи Верховного Суду. Юридична практика. 2021. № 25-26 (1226-1227). URL : https://pravo.ua/articles/iak-napysaty-sudove-rishennia-novi-pidkhody-verkhovnoho-sudu/.

Кравчук В. Про два типи рішень і єдність практики. Центр дослідження судової практики. 2020. URL : https://www.facebook.com/cdoslidzenna/posts/1112507035831730/.

Романюк Я. М. Аргументація як ключовий критерій якості судового рішення: Доповідь Голови Верховного Суду України на VII Міжнародному цивілістичному форумі «Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн». 2017. URL : https://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/8168B61E8B9B8875C225811D0024C4D3.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 16 грудня 2021 р. у справі № 11-164сап21. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/102267672. (дата звернення: 24.03.2022)

Case of Perez v. France: decision of the European Court of Human Rights, 12.02.2004, № 47287/99. URL : https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22fulltext%22:[%22Perez%20v.%20France%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-61629%22]}. (дата звернення: 24.03.2022)

Case of Artico v. Italy: decision of the European Court of Human Rights, 13. 05.1980, № 6694/74. URL : https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22fulltext%22:[%226694/74%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57424%22]}. (дата звернення: 24.03.20 22)

Case of Van de Hurk v. the Netherlands: decision of the European Court of Human Rights, 19.04.1994, № 16034/90. URL : https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22fulltext%22:[%2216034/90%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%2:[%22001-57878%22]}. (дата звернення: 24.03.2022)

Case of García Ruiz v. Spain: decision of the European Court of Human Rights, 21.01.1999, № 30544/96. URL : https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22fulltext%22: [%2230544/96%22],%22documentcollectionid2%22[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%2:[%2200158907%22]}. (дата звернення: 24.03.2022)

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Шкіря проти України» від 24.06.2021, заява № 30850/11. URL : https://ips.ligazakon.net/document/SOO01439. (дата звернення: 24.03.2022)

Case of Ruiz Torija v. Spain: decision of the European Court of Human Rights, 09.12.1994, № 18390/91. URL : https://hudoc.echr.coe.int/rus{%22fulltext%22[%22Ruiz%20Torija%20v.%20Spain%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57909 %22]}. (дата звернення: 24.03.2022)

Case of Higgins and others v. France: decision of the European Court of Human Rights, 19.02.1998, № 20124/92. URL : https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22fulltext%22:[%22Higgins%20and%20others%20v.%20France%22],%22documentcollectionid2%22[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-58129%22]}. (дата звернення: 24.03.2022)

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Бендерський проти України» від 15.11.2007, № 22750/02. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_313#Text. (дата звернення: 24.03.2022)

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Трофимчук проти України» від 28.01.2011, заява № 4241/03. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_846#Text. (дата звернення: 24.03.2022)

Рекомендация № Rec (2003) 16 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "Об исполнении административных решений и судебных решений в области административного права": міжнародний документ від 09.09.2003 № Rec(2003)16. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_692#Text. (дата звернення: 24.03.2022)

Documents of the Consultative Council of European Judges. Документи Консультативної ради європейських суддів : [офіц. вид.] / упоряд. А. О. Кавакін. 3-тє вид., допов. Київ : Видавничий Дім «Ратіо Деціденді», 2020. 940 с.

Висновок № 13 (2010) Консультативної Ради Європейських суддів «Щодо ролі суддів у виконанні судових рішень»: міжнародний документ від 19 листопада 2010 року № CCJE(2010)2. URL : https://ips.ligazakon.net/document/MU10276. (дата звернення: 24.03.2022)

Рішення Конституційного Суду України від 30 червня 2009 року № 16-рп/2009. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-09#Text. (дата звернення: 24.03. 2022)

Рішення Конституційного Суду України від 26 червня 2013 р. № 5-рп/2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-13#Text. (дата звернення: 24.03.2022)

Рішення Конституційного Суду України від 15 травня 2019 року № 2-р(II)/ 2019. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-19#Text. (дата звернення: 24.03.2022)

Рішення Конституційного Суду України від 20 грудня 2018 р. № 13-р/2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-18#Text. (дата звернення: 24.03.2022)

Case of Immobiliare Saffi v. Italy: decision of the European Court of Human Rights, 28.07.1999, № 22774/93. URL : https:// hudoc.echr.coe.int/rus#{%22ful%22:[%2 222774/93% 22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22it emid%22:[%22001-58292%22]}. (дата звернення: 24.03.2022)

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Войтенко проти України» від 29.06.2004, заява № 18966/02. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_223#Text. (дата звернення: 24.03.2022)

Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: міжнародний документ від 20.03.1952. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535#Text. (дата звернення: 24.03.2022)

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Сафонов та Сафонова проти України» від 18.06.2020, заява № 24391/10. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_f42#Text. (дата звернення: 24.03.2022)

Case of Krstic v. Serbia: decision of the European Court of Human Rights, 10.12.2013, № 45394/06. URL : https://hudoc.echr. coe.int/rus#{%22fulltext%22:[%22Krstic%20v.%20 Serbia%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}. (дата звернення: 24.03.2022)

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» від 15.10.2009, заява № 40450/04. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_479#Text. (дата звернення: 24.03.2022)

Case of Hornsby v. Greece: decision of the European Court of Human Rights, 01.04.1998, № 18357/91. URL : https:/hudoc.echr.coe.int/rus#{%22 fulltext%22:[%22 Hornsby%20v.%20Greece%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-58153%22]}. (дата звернення: 24.03.2022)

Case of Antonov v. Bulgaria: decision of the European Court of Human Rights, 28.08.2020, № 58364/10. URL : https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22fulltext%22:[%22Antonov%20v.%20Bulgaria%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,% 22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-2025 33%22]}. (дата звернення: 24.03.2022).


Переглядів анотації: 25
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Берназюк , Я. О. (2022). ЕФЕКТИВНІСТЬ СУДОВОГО РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО ПРАВОСУДДЯ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(98), 145-157. https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.145-157
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ