НАУКОВІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ОКРЕМИХ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МЕТОДИК РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ ШАХРАЙСТВА

  • Н.В. Павлова кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та домедичної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро, Україна) https://orcid.org/0000-0002-1572-4648
Ключові слова: кримінальне правопорушення, шахрайство, методика розслідування, методичні рекомендації, окремі види злочинів.

Анотація

Стаття присвячена розгляду окремих аспектів криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень, у тому числі вчинених шляхом шахрайства. У роботі наголошено, що в науковому колі тривають численні дискусії щодо структури криміналістичної методики, її типів i видів, принципів побудови криміналістичних методик розслідування злочинів окремих категорій. Указано на необхідності визначення концепції окремої криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень з метою вирішення ряду теоретичних і практичних завдань, що виникають при розслідуванні кримінальних правопорушень, та відшукання найефективніших прийомів, методів і способів організації розслідування в кримінальних провадженнях. Зазначено про дотримання певних принципів, які відображують сутність криміналістичних методик розслідування кримінальних правопорушень окремих категорій, у тому числі вчинених шляхом шахрайства. Розглянуто різноманітні точки зору вчених у контексті концептуальних положень криміналістичної методики. Висловлено критику щодо пропозицій розширення меж криміналістичної методики зі стадії досудового розслідування ще й на стадію судового розгляду. Зазначено, що адвокат, прокурор та суддя дійсно потребують певного алгоритму дій під час виконання своїх професійних обов’язків не тільки на досудовому розслідуванні, а й у суді. Натомість, рекомендована лінія поведінки для певних суб’єктів у тій чи іншій ситуації (під час захисту, підтримання державного обвинувачення, проведення судового засідання тощо), скоріше за все, може розглядатися не як методика, а як тактика. Запропоновано перелік елементів, що повинні складати структуру окремої криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень, вчинених шляхом шахрайства.

Посилання

Криміналістика: підруч. для студ. юрид. спец. вищих закладів освіти / за ред. В. Ю. Шепітька. Київ : Вид. Дім «Ін Юре», 2001. 684 с.

Маланчук П.М., Василенко А.І. Криміналістична методика розслідування злочинів:проблеми застосування та шляхи удосконалення. Молодий вчений.№ 11(51). 2017. С. 908-911.

Тіщенко В. В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів : монографія. Одеса : Фенікс, 2007. 260 с.

Журавель В. А. Принципи формування окремих криміналістичних методик розслідування злочинів. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць. Харків : Право, 2011. Вип. 1. С. 173–183.

Колодіна А. С. Екстраполяція принципів окремих методик розслідування у слідчу діяльність. Підприємство, господарство і право. № 11. 2019. С. 355-361.

Пчеліна О. В. Теоретичні засади формування та реалізації методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності : автореф. … дис. на здо-буття наук. ступеня док-ра юрид. наук 12.00.09 / Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2017. 40 с.

Шевчук В. М. Сучасні юридичні концепції формування типової структури окремої криміналістичної методики. Юридичний науковий електронний журнал. № 4. 2020. С. 359-365.

Алєксєйчук В. І. Криміналістична методика судового розгляду в кримінальному провадженні (місце в системі криміналістики). Право і суспільство. № 6. 2012. С. 162-166.

Когутич І. І. Поняття ті місце методики підтримання державного обвинувачення в суді у системі криміналістики. Вісник Львівського університету. 2014 (59). С. 334-342.

Мукієнко Д. С. Формування окремої методики підтримання державного обвинувачення (постановка проблеми). Науковий вісник публічного та приватного права. 2016 (1-2). С. 257-260.

Варфоломеєва Т. В. Організаційні, процесуальні та криміналістичні проблеми захисту адвокатом прав підозрюваного, обвинуваченого, підсудного : автореф. дис. на здобуття наук. ступені док-ра. юрид. наук.: 12.00.09. Київ, 1994. 40 с.

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. статей. Харків : Право, 2018. С. 36-38.

Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломєєва та ін. 2-ге вид., стереотип. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 504 с.

Шевчук В. М. Роль криміналістичної характеристики злочинів у формуванні тактичних операцій. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: збірник наукових праць / Донецьк. юрид. ін-т МВС України. Донецьк, 2012. Вип. 4. С. 134–141.

Шевчук В. М. Структура окремої криміналістичної методики: сучасні наукові підходи та перспективи досліджень. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. Том 31(70). № 4. 2020. С. 252-262.

Тіщенко В. В. Структура окремих криміналістичних методик. Криміналістика : підручник / за ред. В.В. Тіщенка. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 352–361

Федосова О.В. Становлення та перспективи розвитку криміналістичної методики розслідування злочинів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2020. № 46. С. 174-178.

Казаренко М. С. Про тактичні операції у структурі розслідування економічних злочинів. Право і безпека. 2005. С. 73-75.

Федоренко М. С. Концептуальні підходи до формування методики розслідування перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів. Питання боротьби зі злочинністю. Вип. 35. С. 208–220.


Переглядів анотації: 27
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Павлова, Н. (2022). НАУКОВІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ОКРЕМИХ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МЕТОДИК РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ ШАХРАЙСТВА. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(98), 135-144. https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.135-144
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА