ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

  • Т. О. Лоскутов доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Криворізького навчально-наукового Інституту Донецького державного університету внутрішніх справ (м. Кривий Ріг, Україна) https://orcid.org/0000-0002-2686-9201
Ключові слова: тримання під вартою, воєнний стан, судовий контроль, підозрюваний, обвинувачений, право на свободу, кримінальне провадження.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню правової регламентації тримання під вартою в умовах воєнного стану. Наголошено, що для ефективного досягнення мети застосування тримання під вартою його правове регулювання має узгоджуватися з існуючими умовами проведення воєнних дій. Зазначено, що наразі процесуальні норми, котрі регламентують тримання під вартою в період воєнного стану, потребують наукового дослідження. Указано, що, незважаючи на труднощі в здійсненні кримінального провадження, які обумовлені правовим режимом воєнного стану, навряд чи можна повністю або на тривалий час відмовлятися від судового контролю за порядком застосування та продовження тримання під вартою. Наголошено, що відсутність нормативного регулювання подальшого обов’язково та максимального швидкого судового контролю за триманням під вартою, котре застосовано органом обвинувачення, породжує сумніви щодо ефективності додаткових правових гарантій при тривалому обмеженні права на свободу під час воєнних дій. Уявлення про те, що судовий контроль здійснюватиметься не скоро, може «підштовхувати» окремих (несвідомих) співробітників органів розслідування до незаконного або неправомірного позбавлення особи важливих юридичних гарантій під час тримання під вартою. Констатовано, що під час проведення бойових дій автоматичну періодичну перевірку існування підстав для тримання особи під вартою, як виняток, має здійснювати прокурор. Звернено увагу на те, що при наявності достатніх та ефективних гарантій відмови підозрюваного (обвинуваченого) від права бути присутнім під час судового розгляду питання про застосування (продовження) тримання під вартою може вирішуватися за його відсутності. Зроблено висновок про існування недоліків нормативної регламентації тримання під вартою в період воєнного стану, котрі мають бути усунені шляхом змін та доповнень положень кримінального процесуального закону. Визначено, що під час правового режиму воєнного стану можуть бути врегульовані тимчасові винятки щодо вирішення питання про застосування (продовження) тримання під вартою без участі підозрюваного, обвинуваченого, незалежно від його бажання бути присутнім на такому розгляді.

Посилання

Лоскутов Т. О. Правове регулювання кримінального процесуального затримання в умовах воєнного стану. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2022. №70 (1). С. 417-423.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text. (дата звернення: 02.06.2022)

Лазукова О. В. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2018. 263 с.

Губницький Д. Нюанси нового законодавства щодо питання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Судово-юридична газета. 11 Апреля 2022 року. URL : https://sud.ua/ru/news/blog/234575-nyuansi-novogo-zakonodavstva-schodo-pitannya-pro-prodovzhennya-zapobizhnogo-zakhodu-u-viglyadi-trimannya-pid-vartoyufbclid=IwAR1VCc7Elkm4XsLqThKtwl9ESsHKc1eywSZrp6ujGYcbNI3LGiHhmLp6zk4. (дата звернення: 02.06.2022)

Завтур В. А. Особливості доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчим суддею та судом: теорія і практика. монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 248 с.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року. URL : https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204031. (дата звернення: 02.06.2022)

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Харченко проти України» від 10 лютого 2011 року. URL : https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204145. (дата звернення: 02.06.2022)

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Петухов проти України» від 21 жовтня 2010 року. URL : https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204130. (дата звернення: 02.06.2022)

Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006–2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове розслідування : монографія. Київ : Істина, 2012. 288 с.

Лист Верховного Суду від 03 березня 2022 року «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану». URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/war/Inform_lyst_2022_03_03.pdf. (дата звернення: 02.06.2022)

Михайленко В. Розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу та інших процесуальних звернень за відсутності учасників в умовах воєнного стану: чи можливо це? JustTalk. 10 березня 2022 року. URL : https://justtalk.com.ua/post/rozglyad-klopotannya-pro-zminu-zapobizhnogo-zahodu-ta-inshih-protsesualnih-zvernen-za-vidsutnosti-uchasnikiv-v-umovah-voennogo-stanu-chi-mozhlivo-tse-. (дата звернення: 02.06.2022)

Яновська О. Участь обвинуваченого в судовому провадженні: право чи обов’язок. Право України. 2015. №7. С. 26-33.


Переглядів анотації: 13
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Лоскутов, Т. О. (2022). ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(98), 135-144. https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.135-144
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА