МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ МЕТОДИК РОЗСЛІДУВАННЯ НОВИХ (НЕ ПІДКРІПЛЕНИХ ПРАКТИКОЮ) ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

  • A.B. Kоваленко кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Івано-Франківськ, Україна) https://orcid.org/0000-0003-3665-0147
Ключові слова: збройна агресія, нові види кримінальних правопорушень, досудове розслідування, окрема методика розслідування, формування окремих методик розслідування.

Анотація

Статтю присвячено формулюванню окремих методологічних засад розробки ме­тодик розслідування нових кримінальних правопорушень. Сформульовано концептуальне питання щодо можливості та доцільності розробки вченими-криміналістами методик розслідування нових (не підкріплених практикою) видів кримінальних правопорушень. З’ясовано, що основу окремих методик розслідування складають положення «базової» методики, закріплені в КК України суттєві ознаки розслідуваного виду кримінальних правопорушень та емпіричні дані. Наголошено, що положення «базової» методики широко висвітлені у спеціальній літературі та достатньо пристосовані до адаптації на рівні окремих методик, зокрема й щодо нових видів кримінальних деліктів. Указано, що задля побудови кри­міналістичної характеристики, розробникам методик розслідування нових видів кримінальних правопорушень вірогідно доведеться самостійно здійснювати кримінально-правовий аналіз відповідних новел КК України.

Автор вважає, що роль емпіричних даних під час розробки подібних методик можуть відігравати наявна у відкритих джерелах інформація про розслідувані діяння, практика розслідування суміжних кримінальних правопорушень та передова практика розслідування таких нових деліктів. За відсутності належної емпіричної бази критеріями типізації слідчих ситуацій розслідування можуть виступити інформаційний критерій, передбачені складом правопорушення форми та способи його вчинення, загальні (зовнішні) умови досудового розслідування тощо. Доведено, що учені-криміналісти можуть та мають швидко реагувати на виникнення нових складів кримінальних правопорушень та розробляти відповідні методики їх розслідування. З огляду на відсутність сформованої судово-слідчої практики, а відтак і звичної емпіричної бази для досліджень, розробка окремих методик розслідування нових видів кримінальних правопорушень має здійснюватися із застосуванням специфічного методологічного інструментарію, який потребує подальшого розроблення та висвітлення у спеціальній літературі.

Посилання

Криміналістика : підруч. 5-те вид. переробл. та допов. / В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. : за ред. В. Ю. Шепітька. Київ, 2016. 640 с.

Коваленко А. Сутність та методологічне значення праксеологічного підходу в криміналістиці. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2020. T. 5. С. 32-39. DOI : 10. 18523/2617-2607.2020.5.32-39.

Журавель В. А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції: монографія. Харків, 2012. 304 с.

Старушкевич А. В. Криміналістична характеристика злочинів : Навчальний посібник. Київ, 1997. 41 с.

Шевчук В. М. Актуальні проблеми криміналістичної методики: традиції, новації, перспективи досліджень. Порівняльно-аналітичне право. № 2. 2020. С. 181-186. URL : http://papjournal.in.ua/wpcontent/uploads2020/ 08/PAP_2_2020-1.pdf/

Щур Б. В. Джерела та особливості реалізацій криміналістичних методичних рекомендацій. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, № 1 (2011). С. 273-279.

Журавель В. А. Технології побудови окремих криміналістичних методик розслідування злочинів. Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія: Юридична. № 2 (2015). С. 305-315.

Тіщенко В. В. Щодо шляхів оптимізації розробки методик розслідування злочинів. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». № 14 (2014). С. 90-96.

Синчук В. Л. Кореляційні залежності між елементами криміналістичної характеристики та їх використання у методиці розслідування вбивств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09. Харків, 2004. 20 с.

Пясковський В. В. Методика розслідування торгівлі людьми : ареф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00. 09. Київ: НАВСУ. 2004. 25 с.

Вознюк А. А. Поняття та елементи кримінально-правової характеристики злочинів. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. № 1 (2013). С. 154-160.

Литвинов О. М. Про галузеві характеристики злочинів взагалі та кримінологічну характеристику зокрема. Форум права. № 4 (2010). С. 581-586.

Коваленко А. В. Щодо проблем розробки методик розслідування нових кримінальних правопорушень. Сучасні проблеми використання спеціальних знань на досудовому розслідуванні в умовах воєнного стану : матеріали наук.-практ. семінару (Дніпро, 26 травня 2022 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. С. 31-34.

Коваленко А. В. Розслідування посягань на життя та здоров’я журналістів : монографія. Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2018. 268 с.

Веліканов С. В. Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів. Проблеми законності. Харків, 2008. Вип. 96. С. 173–179.

Шевчук В. М. Слідча ситуація: поняття, структура, види та їх значення для оптимізації розслідування злочинів. Юридичний науковий електронний журнал. 2014. № 1. С. 139-143.


Переглядів анотації: 28
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
KоваленкоA. (2022). МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ МЕТОДИК РОЗСЛІДУВАННЯ НОВИХ (НЕ ПІДКРІПЛЕНИХ ПРАКТИКОЮ) ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(98), 115-135. https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.115-135
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА