МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: НОВІ ПАРАДИГМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • Н. Д. Янчук кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та філософії права Одеського державного університету внутрішніх справ (м. Одеса, Україна) https://orcid.org/0000-0003-0491-0995
Ключові слова: порівняльне кримінальне право, методологія, методологія права, методи, методи дослідження, наукові дослідження.

Анотація

У статті розглянуто питання сутності методології порівняльного кримінального права та її роль у наукових дослідженнях. Констатовано, що специфіка методології у сфері порівняльного кримінального права полягає в застосуванні широкого спектру методологічного інструментарію, що дозволяє отримати нові знання про деякі об’єкти чи предмети, а також доповнити вже існуючі знання та встановити їх системний характер, логічність та евристичність. Особливу увагу приділено порівняльно-правовому, історичному, формально-логічному методам пізнання, їх специфіці та ролі при проведенні порівняльних кримінально-правових досліджень. Зазначено, що методологія порівняльного кримінального права – це система підходів, методів і способів наукового дослідження, теоретичні засади їх використання при здійсненні теоретико-пізнавальної юридичної діяльності в області порівняльного кримінального права. Зроблено висновок, що методологію порівняльного кримінального права не варто зводити лише до всезагального методу діалектичного матеріалізму та формально-догматичного методу пізнання, що довгий час панували в кримінально-правових дослідженнях. Методологія порівняльного кримінального права являє складне та багатошарове явище, котре охоплює цілий комплекс методологічних підходів, методів, принципів, методик проведення порівняльного аналізу, понятійний каркас тощо.  Звернено увагу на той факт, що в сучасних порівняльно-правових дослідженнях у сфері кримінального права популяризуються використання неюридичних методів. Зауважено, що пізнавальні труднощі порівняльного кримінального права виникають багато в чому через некритичні спроби оголосити ті чи інші дослідницькі методи правовими. Використання невластивих порівняльному кримінальному праву методів веде до отримання хибних висновків або неотримання останніх взагалі.

 

 

Посилання

Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права. Очерки сравнительного права / Отв. ред. В. А. Туманов. Москва : Юридическая литера-тура, 1981. С. 36-47.

Егоров А. Правовая компаративистика как общеправовая методологическая наука (типовая модель сравнения и сравнительный метод). Порівняльне правознавство: сучасний стан та перспективи розвитку: збір. наук. праць / за ред.. Ю. С. Шемшученко; упор. О. В. Кресін. Інститут держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ, 2009. С. 31-37.

Кедров Б. М. История науки и принципы ее исследования. Вопросы фи-лософии. 1971. № 9. С. 70-81.

Керимов Д. А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. 2-е изд. Москва : Аванта, 2001. 559 с.

Кистяковский А. Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. Киев : Лань, 1882. 863 с.

Наумов А. В. Обновление методологии науки уголовного права. Советское государство и право. 1991. № 12. С. 20-29.

Попов Е. А. Нормативная методология в правоведении: особенности использования. Журнал российского права. 2012. № 10. С. 48-53.

Пугинский Б. И. Методологические вопросы правоведения. Правоведение. 2009. № 3. С. 6-19.

Рабінович П. М. Методологія юридичної науки. Юридична енциклопедія: у 6 т. Київ : Видавництво «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 2001. Т. 3. 702 с.

Саидов А. Х. Методология современного сравнительного правоведения. Право и политика. 2008. № 4. С. 823-832.

Сергеевский Н. Д. Русское уголовное право. Пособие к лекциям. Часть общая. Санкт-Петербургъ : Типография М.М. Стасюлевича, 1911. 398 с.

Хилюта В. В. Какой должна быть методология уголовного права. LexRussica. 2016. № 12. С. 20-31.

Штофф В. А. Проблемы методологии научного познания: Монография. Москва : Высшая школа, 1978. 269 с.

Щедровицкий Г. П. Проблемы методологии системного исследования. Москва: Знание, 1964. 654 с.

Яковлев А. М. Методология сравнительного правоведения в области уголовного законодательства (проблемы типологии и методики). Проблемы сравнительного правоведения. Москва, 1978. С. 107-118.


Переглядів анотації: 53
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Янчук, Н. Д. (2022). МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: НОВІ ПАРАДИГМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(98), 89-98. https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.89-98
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА