ДЕНАЦИФІКАЦІЯ РОСІЇ ЯК ПРОБЛЕМА УКРАЇНИ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ (ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ РАКУРС)

  • О. М. Литвинов доктор юридичних наук, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Івано-Франківськ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-2257-2224
Ключові слова: радянська людина, денацифікація, Україна, росія, тоталітарний, комуністичний, соціалістичний, фашистський, нацистський, культурний код, антропологічний підхід, культурологічний підхід.

Анотація

У статті досліджено питання культурно-історичних засад агресивності етносу із узагальненою назвою «російський» та його політичної організації як московської імперії східно-деспотичного типу, що особливо жорстоко проявилося у відношенні до України. Зроблено спробу пояснити таке становище як природне для ситуації панування людини нового антропологічного типу – «радянська людина», сформоване в ХХ столітті на території колишнього СРСР. Показано, що розділення антропологічного та культурологічного методологічних підходів у дослідженні правознавчих проблем є ефективним способом прояснення багатьох юридичних питань через більшу адекватність формулювання та постановки (відповідних проблем). Зокрема доведено світоглядно-смислову єдність понять «комуністичний», «соціалістичний», «фашистський», «нацистський», що підтверджується й історично через відому фактичність, і логічно (а також у політико-правовому сенсі), через контексти понять «тоталітарний» і «шовіністичний» (та «расистський»), і соціально-психологічно – через поняття «буденний рівень свідомості». Загальнокультурний контекст такої постановки питання забезпечує поняття «культурний код», юридичний – міжнародне право і законодавство України. Порушено питання про логічність усвідомлення ситуації про необхідність денацифікації населення росії, що є наслідком значного історичного, зокрема російсько-радянського світоглядного впливу на Україну. Запропоновано деякі практичні кроки щодо розв’язання цієї проблеми, а саме: реформування освіти та якісно нова підготовка юристів і правоохоронців у ЗВО МВС України.

 

Посилання

Астор, Уильям Дж. Война – новая норма. URL : http://www.warand.peace.ru/ru/reports/view/98235/. (дата звернення : 27.04.2022).

Безансон А. «Свята Русь». Київ : Кліо, 2017. 112 с.

Бибихин В. В. Введение в философию права : монография [ред. А. П. Огурцов]. Москва : ИФ РАН, 2005. 345 с.

Василенко М. Д., Єременко О. М. Ідеологію треба не громити, а викорінювати (роздуми про статтю Е. Ю. Соловйова «Філософія як критика ідеологій»). Актуальні проблеми філософії та соціології. Вип. 25. Одеса, 2019. С. 12-23.

Еко, Умберто: 14 ознак фашизму. URL : http://povin.com.ua/20388-26-07.html. (дата звернення: 15.05.2022).

Євсєєва, Тетяна. Ментальні особливості модернізації політичної системи Російської імперії та СРСР у кінці ХІХ – першій третині ХХ ст.: український контекст (до постановки проблеми). Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2008 рік. Книга ІІ. Львів : Логос, 2008. С. 134-140.

Забужко, Оксана. «І знов я влізаю в танк…» Вибрані тексти 2012-2016: Статті, есе, інтерв’ю, спогади. Київ : Видавничій Дім «КОМОРА», 2016. 416 с.

Забужко, Оксана. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. Видання п’яте, переглянуте і доповнене. Київ : Видавничий Дім «КОМОРА», 2017. 302 c.

Закон про колабораціонізм URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3430808-zakon-pro-kriminalnu-vidpovidalnist-za-kolaboracionizm-nabuv-cinnosti.html. (дата звернення: 27.04.2022).

Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 06.04.2015 р. (чинний зі змінами у редакції від 01.01.2020 р.). [Електронний ресурс] URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19#Text. (дата звернення: 29.03.2022)

Клемперер, Виктор. LTI. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога [пер. с нем. А. Б. Григорьева]. Москва: Прогресс-Традиция, 1998. 382 с.

Кнопп Г. Адольф Гитлер. Психологический портрет / пер. с нем. Ж. А. Колобова. Москва : АСТ; Астрель, 2006. 448 с.

Комарницький, В., Письменський, Є. Підстава кримінальної відповідальності за пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (загальна характеристика). Вісник Луганськ. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, 2015. Вип. 3. С. 122-131.

Кюстин А. [Маркиз де Кюстин]. Николаевская Россия. Москва : «Терра», 1990. 359 с.

Лец С. Е. Непричёсанные мысли. Москва : Прогресс, 1978. 152 c.

Литвинов А. Н. О «советском человеке» и новой общности людей «советский народ» как актуальной проблеме (тоталитаризм vs свобода). Виклики сучасності: соціально-історичні, культурологічні та метафізичні аспекти: матер. Vіжнар. наук. конф. (Сєвєродонецьк, СНУ ім. В. Даля, 26-27 квітня 2017 р.). Сєвєродонецьк-Торонто, 2017. С. 75–77.

Литвинов О. М. Право як феномен культури: спроба філософського осмислення. Луганськ : Янтар, 2014. 800 с.

Литвинов О. М. Про культурно-історичні основи раціонального осмислення упорядкування соціального життя (спроба філософсько-правових міркувань з ілюстраціями відомих подій античних часів). Вісник Луганського державного ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка : Спец. вип. № 7 : Культура – право – держава: сучасні пробл. державотворення. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. Ч. 1. С. 28-43.

Литвинов О. М. Щодо подолання примітивізму соціуму раціональністю мислення: методологічні зауваження проти позитивістів та вульгарних матеріалістів. Вісник Луганськ. державного ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. 2013. Вип. 3. С. 24-32.

Максимов С. І. Соловйов Еріх Юрійович. Велика Українська юридична енциклопедія. Т. 2. Філософія права. Харків : Право, 2017. С. 788-792.

Міщенко, Михайло. Звичайний фашизм. URL : https://razumkov.org.uastatti/zvychainyi-fashyzm. (дата звернення: 15.05.2022).

Монтескье Ш. О духе законов. Монтескье Ш. Избранные произведения. Москва : Гос. изд-во полит. лит., 1955. С. 159-734.

Мордовцев А. Ю. Национальный правовой менталитет. Введение в проблему. Ростов-на-Дону : Изд-во СКНЦ ВШ, 2002. 200 с.

Патриарх Кирилл: Толерантность – пройденный путь в развитии межрелигиозных отношений. URL : http://www.pravmir.ru/patriarx-kirill-tolerantnost-projdennyj-put-v-razvitii-mezhreligioznyx-otnoshenij/. (дата звернення : 15.05.2022).

Пермяков, Юрий. Похвала собственной глупости (к вопросу о толерантности как политико-правовой стратегии власти). Толерантність у транзитивних суспільствах: філософський, правовий, політичний, соціологічний виміри: збірка наукових статей та есе / Упорядкування, наукове редагування і передмова О. Петришина, Д. Вовка, О Уварової. Харків : Юрайт, 2016. С. 81-92.

Письменський Є. О. Про пошук шляхів кримінально-правової протидії пропаганді тоталітарних ідеологій. Суспільство, правопорядок, злочинність: теоретичні та прикладні проблеми сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 22 травн. 2015 р.) ; упоряд. д.ю.н., доц. Є. О. Письменський. Миколаїв : Луган. держ. ун-т внутр. справ імені Е. О. Дідоренка, 2015. С. 92–97.

Подрабинек, Александр. Виват, Украина! Ежедневный журнал. 21 апреля 2015. URL : http://www.ej.ru/?a=note&id=27560. (дата звернення : 27.04. 2022).

Ромайке С. Правосуддя перехідного періоду в Німеччині після 1945 та 1990 років. Спеціальна доповідь № 2 / Пер. з нім. Нюрнберг : Міжнародна академія нюрнберзьких принципів, 2016. 71 с.

Рущенко, Ігор. Війна цивілізацій. Анатомія російсько-українського конфлікту. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2020. 436 с.

Рябенко С. Денацифікація Німеччини: уроки для України. URL : ZBRUC.zbruc.eu/node/67750. (дата звернення: 07.04.2022)

Свод основных государственных законов российской империи. На подлинных Собственною ЕГО ИМПЕРА ТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: «Быть по сему». В г. Царском Селе. 23 апреля 1906 года. URL : https://www.google.comsearch?client=firefox-b-d&q=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D0%BC+1. (дата звернення: 15.05.2022).

Сторчак В. М. Толерантность в социокультурном и политическом пространстве современной России. URL : http://www.manwb.ru/articles/world_today/tolerance/Tolerance_VMStorchak. (дата звернення : 27.04.2022).

Хоффер, Э. Человек убеждённый: Личность, власть и массовые движения. / пер. с англ. Москва : Альпина Паблишер, 2017. 200 с.

Эко, Умберто. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. URL : https://librebook.me/la_struttura_assente. (дата звернення: 29.03.2022).

Zilberman, D. Orthodox Ethics and the Matter of Communism. Studies in Soviet Thought. 1977. Vol. 17, pp. 341-419.


Переглядів анотації: 52
Завантажень PDF: 39
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Литвинов, О. М. (2022). ДЕНАЦИФІКАЦІЯ РОСІЇ ЯК ПРОБЛЕМА УКРАЇНИ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ (ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ РАКУРС). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(98), 43-68. https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.43-68
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА