ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЮРИДИЧНОІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІІ УСРР У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

  • С. В. Васильєв кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії та суспільно-економічних дисциплін Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0002-1470-4426
Ключові слова: працівник міліції, юридична відповідальність, дисциплінарні правопорушення, кримінальна відповідальність.

Анотація

Cтаття присвячена проблемам правового регулювання юридичної відповідаль­ності працівників міліції УСРР у 20-х роках ХХ ст. Проблеми діяльності міліції України у вказаний період привертали увагу науковців як у радянські часи, так і після про­голошення незалежності України. Досліджено законодавчі та підзаконні акти, які були чинними у вказаний історичний період. До наукового обігу введено певну кількість архівних документів, які відображають стан дотримання законності в підрозділах ра­дянської міліції у 20-х роках ХХ ст. Умови та підстави кримінальної відповідальності працівників міліції за вчинення службових злочинів на початку досліджуваного періоду визначались на підставі окре­мих постанов Ради Народних Комісарів УСРР. Пізніше набрали чинності кримінальні кодекси УСРР 1922 і 1927 років. Норми цих кодексів містили перелік службових зло­чинів. Відомчі нормативно-правові акти НКВС УСРР передбачали певні особливості кваліфікації правопорушень міліціонерів як злочинів, встановлювали спеціальні умови для призначення їм міри покарання. Умови, порядок і підстави дисциплінарної відповідальності працівників міліції на початку досліджуваного періоду визначались нормами статутів Робітничо-селянської Червоної Армії. Невдовзі було затверджено Дисциплінарний статут радянської ро­бітничо-селянської червоної міліції УСРР від 12 грудня 1923 р. Цей нормативно-пра­вовий акт визначав перелік дисциплінарних правопорушень та заходи стягнення, які міг вжити начальник для покарання підлеглого. Право оскаржувати дисциплінарні стягнення суттєво обмежувалось. Звіти органів управління міліцією, які містяться в архівах, розкривають дані про стан дотримання дисципліни й законності в органах міліції. Показники вчинення дис­циплінарних правопорушень і злочинів працівниками міліції зменшувались протягом досліджуваного періоду.

 

Посилання

Венедиктов В. С. Статус працівника ОВС України як державного службовця : науково-практичний посібник. Харків : Вид-во НУВС, 2003. 188 с.

Оленченко Т. Л. Відповідальність посадових осіб системи МВС України: адміністративно-правові аспекти. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. 2004. № 2. С. 196–204.

Мещеряков Е. В. Эволюция кадровой политики в милиции УССР в 1921–1929 гг. Вестник Харьковского государственного университета имени В. Н. Каразина. 1999. Вып. 31. С. 203–213.

Коцан І. Д. Організація та діяльність української радянської робітничо-селянської міліції в 1920-ті рр. Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2002. Вип. 19. С. 188–192.

Лесь І. О. Стан дисципліни та законності радянської робітничо-селянської міліції в роки НЕПу (1921 – 1928 рр.). Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 14 травня 2015 року). / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2015. С. 127–136.

Про затвердження «Положення про робітничо-селянську міліцію УСРР»: Постанова Ради Народних Комісарів УСРР від 14 вересня 1920 р. Збірник узаконень Робітничо-селянського уряду України. 1921. № 2. Ст. 70.

Дисциплінарний статут радянської робітничо-селянської червоної міліції УСРР: наказ ГУРРСМ НКВС УСРР від 12 грудня 1923 р. Бюлетень НКВС УСРР. 1924. № 1–2. С. 59–65.

Про заборону працівникам міліції порушувати клопотання у вищих інстанціях без дозволу безпосереднього начальника: наказ ГУРРСМ НКВС УСРР від 17 серпня 1923 р. Державний архів Дніпропетровської області. Ф. Р–59. Оп. 1, од. зб. 11. Арк. 197–198.

Зразковий колективний договір між Головним управлінням міліції НКВС УСРР та уповноваженим Спілки адміністративно-радянських працівників СРСР на Україні, затверджений НКВС УСРР та уповноваженим ЦК Спілки адміністративно-радянських працівників в Україні від 25 березня 1924 р. Бюлетень НКВС УСРР. 1924. № 3–4. С. 31–37.

Про затвердження «Положення про робітничо-селянську міліцію УСРР»: Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР від 10 листопада 1926 р. Збірник узаконень Робітничо-селянського уряду України. 1926. № 12. Ст. 154.

Про порядок підпорядкування органів міліції та карного розшуку органам ДПУ УСРР: Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР від 29 грудня 1930 р. Збірник узаконень Робітничо-селянського уряду України. 1931. № 1. Ст. 24.

Про заходи по боротьбі з посадовими злочинами: Постанова Ради Народних Комісарів УСРР від 22 липня 1921 р. Збірник узаконень Робітничо-селянського уряду України. 1921. № 14. Ст. 753.

Про боротьбу з хабарництвом: Декрет Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету УСРР від 1 листопада 1921 р. Збірник узаконень Робітничо-селянського уряду України. 1921. № 22. Ст. 695.

Кримінальний кодекс УСРР 1922 р. Збірник узаконень Робітничо-селянського уряду України. 1922. № 36. Ст. 768.

Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. Харків : Юридичне видавництво народного комісаріату юстиції УСРР. 1927. 125 с.

Про затвердження «Правил проходження служби в робітничо-селянській міліції та карному розшуку УСРР»: наказ Народного комісара внутрішніх справ УСРР від 1 грудня 1923 р. Бюлетень НКВС УСРР. 1924. № 1–2. С. 65–78.

Про притягнення стройових працівників міліції та активних працівників карного розшуку до відповідальності за ст. 107 КК УСРР за самовільне залишення служби раніше встановленого законом строку: Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету та Ради Народних Комісарів УСРР від 25 серпня 1925 р. Збірник узаконень Робітничо-селянського уряду України. 1925. № 39. Ст. 256.

Про кваліфікацію відмови працівника міліції при звільненні повернути формений одяг, в якого не закінчився табельний строк, за ст. 104 КК УСРР: Обіжник № 65 Головного управління міліції та розшуку НКВС УСРР від 14 червня 1929 р. Збірник наказів начальника адміністративного управління НКВС УСРР. 1929. червень. С. 7.

Наказ № 9 ГУРРСМ НКВС УСРР по відділу загальної міліції від 10 серпня 1920 р. Державний архів МВС України. Ф. 62. Оп.1, од. зб. 9. Арк. 90–93.

Стан і діяльність міліції та розшуку УСРР у 1924/1925 бюджетному році: зі звіту НКВС УСРР про діяльність за 1924–1925 рр. Державний архів МВС України. Ф. 62. Оп.1, од. зб. 9. Арк. 34–56.

Звіт про роботу Головного управління міліції та розшуку НКВС УСРР за 1925/ 1926 бюджетний рік. Державний архів МВС України. Ф. 62. Оп. 1, од. зб. 9. Арк. 1–15.

Резолюція колегії Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР по доповіді начальника міліції республіки «Про стан та діяльність міліції та розшуку УСРР за 1925/1926 рр.» від 12 січня 1927 р. Державний архів Харківської області. Ф. Р – 564. Оп. 1, од. зб. 524. Арк. 29–31.

Про боротьбу з правопорушеннями, вчиненими працівниками міліції: Наказ начальника Катеринославського повітового управління міліції, квітень 1923 р. ДАДО. Ф. Р–60. Оп. 1, од. зб. 7. Арк. 44.

Матеріали обстеження НКВС Автономної Молдавської СРР від 17–27 липня 1928 р. Центральний державний архів вищих органів влади і управління. Ф. 5. Оп. 3, од. зб. 1002. Арк. 86–110.

Матеріали обстеження Шепетівського окружного адміністративного відділу від 6 лютого 1928 р. Центральний державний архів вищих органів влади і управління. Ф. 5. Оп. 3, од. зб. 1002. Арк. 21–22.

Книга дисциплінарних стягнень Ізюмської окружної міліції за 1924/1925 рр. Державний архів Харківської області. Ф. Р – 4136. Оп. 1, од. зб. 48. Арк. 1–8.


Переглядів анотації: 29
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Васильєв , С. В. (2022). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЮРИДИЧНОІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІІ УСРР У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(98), 13-25. https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.13-25
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА