ВСТАНОВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ПОХОДЖЕННЯ АКТИВІВ ЯК ОБСТАВИНА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ДОКАЗУВАННЮ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ

  • Н. С. Моргун кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-2997-9975
  • О. О. Шевчук кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-5513-6517
  • С. В. Марчевський кандидат юридичних наук, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3623-4461
Ключові слова: досудове розслідування, кримінальне правопорушення, незако­нне збагачення, джерело походження активів, предмет доказування, слідчий.

Анотація

Звернено увагу на способи вчинення та приховання означеного кримінального правопорушення. Зазначено, що під час досудового розслідування незаконного збага­чення важливим є те, що слідчому, прокурору першочергово слід встановити джерела походження активів особи, які не підтверджені законними підставами набуття. Рекоме­ндовано уповноваженим особам, проводячи досудове розслідування, з огляду на кримі­нальне правопорушення, передбачене ст. 368-5 Кримінального кодексу України, та орі­єнтуючись на складену ситуацію, внаслідок його вчинення, встановлювати й інші об­ставини, які не передбачені ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України, зо­крема джерела походження активів. Такі обставини є особливостями предмета доказу­вання під час досудового розслідування незаконного збагачення.

 

Посилання

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування за статтями 368-2 та 368-5 Кримінального кодексу України за 2018, 2019, 2020 рр. Офіційний сайт Офісу Генерального прокурора. URL : https://www.gp.gov.ua.

Гузоватий О. І., Титаренко О. О. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення в Україні та деяких зарубіжних країнах: монографія / О. І. Гузоватий, О. О. Титаренко. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 260 с.

Вапнярчук В. Загальна характеристика предмета кримінально-процесуального доказування. Вісник Національної академії правових наук України. 2013. Вип. № 3. С. 238 248.

Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. Київ : Алерта, 2014. 440 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. Редакція від: 08.08.2021. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text. (дата звернення 01.02.2022)

Луців М. З. Особливості предмета доказування під час досудового розслідування ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. Вип. № 60. С. 172-176. DOI : https:// doi.org/10.32782/2307-3322/2020.60.38

Кримінальний процес: підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін. ; за ред. В. Я. Тацій, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право. 2013. 824 с.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. Редакція від: 16.09.2021. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України Станом на 22 лютого 2021 року. / За заг. ред. Копотуна І. М. Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2021. 912 с.

Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / За ред. М. І. Хавронюка. Київ : Москаленко О. М., 2019. 464 с.

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник наукових праць. Вип. 16 / ред. кол.: О. М. Клюєв, В. Ю. Шепітько та ін. Харків : Право, 2016. 500 с.

Розслідування незаконного збагачення (368-5 КК України) [Текст]: метод. рек. / [С. С. Чернявський, О. М. Стрільців, В. В. Крижна та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 90 с.


Переглядів анотації: 96
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2022-03-17
Як цитувати
Моргун , Н. С., Шевчук , О. О., & Марчевський , С. В. (2022). ВСТАНОВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ПОХОДЖЕННЯ АКТИВІВ ЯК ОБСТАВИНА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ДОКАЗУВАННЮ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(97), 257-266. https://doi.org/10.33766/2524-0323.97.257-266
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ