Правомірне застосування незбройної сили: концептуальні основи

  • І. І. Камінський аспірант кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса)
Ключові слова: застосування незбройної сили, принцип невтручання, примусові заходи, контрзаходи, зобов’язання erga omnes

Анотація

У статті констатовано, що застосування суб’єктами міжнародного права незбройної сили як здійснення впливу незбройними засобами треба розглядати як втручання, яке заборонено принципом невтручання у справи, що входять до внутрішньої компетенції іншої держави. Водночас убачається,що коли така незбройна сила є складником певних міжнародно-правових режимів, то її застосування є правомірним. З огляду на це, досліджено та систематизовано випадки правомірного застосування незбройної сили – винятки з принципу невтручання.

Посилання

Каминский И. И. К вопросу о международно-правовом регулировании применения невооруженной силы. Традиции и инновации в праве: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию юрид. фак. и 50-летию Полоц. гос. ун-та, (Новополоцк, 6-7 окт. 2017 г.) : в 3 т. / Полоц. гос. ун-т, Регион. учеб.-науч.-практ. Юрид. центр; редкол.: И.В. Вегера (отв. ред) и др.. Новополоцк : Полоцкий государственный университет, 2017. Т. 1. С. 208-209.

Статут Організації Об’єднаних Націй. URL: https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/UN%20Charter_Ukrainian.pdf.

PCIJ Advisory Opinion No. 4 (1923). URL : http://www.icj-cij.org/pcij/serie_B/B_04/Decrets_de_nationalite_promulgues_en_Tunisie_et_au_Maroc_Avis_consultatif_1.pdf.

Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) // I.C.J. Rep. 1986. URL: http://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf.

General Assembly Resolution A/RES/2625 (1970). URL: http://www.undocuments.net/a25r2625.htm.

Security Council Resolution 661 (1990). URL : https://documents-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/575/11/IMG/NR057511.pdf?OpenElement.

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts adopted by the International Law Commission at its fifty-third session 2001 (UN Doc. A/56/10). URL : http://www.un.org/documents/ga/docs/56/a5610.pdf.

Ваттель Эмер де. Право народов / пер. с франц. Москва : Госюриздат, 1960. 719 с.

Case concerning The Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain) // I.C.J. Rep. 1970. URL : http://www.icj-cij.org/files/caserelated/50/050-19700205-JUD-01-00-EN.pdf.

Case concerning East Timor (Portugal v. Australia) // I.C.J. Rep. 1995. URL : http://www.icj-cij.org/files/case-related/84/084-19950630-JUD-01-00-EN.pdf.

EU imposes sanctions on Syrian officials – Channel 4. URL : https://www.channel4.com/news/eu-imposes-sanctions-on-syrian-officials.

Любашенко В. І. Концепція «обов’язок захищати» як гарантія захисту основоположних прав людини в міжнародному праві : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. 22 с.

Неліп М. І., Мережко О. О. Силовий захист прав людини: питання легітимності в сучасному міжнародному праві. Київ : Наукова думка, 1998. 188 с.

General Assembly Resolution A/RES/60/1 (2005). URL : http://www.un.org/womenwatch/ods/A-RES-60-1-E.pdf.

Cassese A. International Law . Oxford : Oxford University Press, 2001. 469 p.


Переглядів анотації: 5
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Камінський, І. І. (2018). Правомірне застосування незбройної сили: концептуальні основи. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(81), 23-32. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/147
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА