ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ З ПІДРОЗДІЛАМИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИЯВЛЕННІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

  • В.С. Бондар кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету № 2 (підготовки фахівців для органів досудового розслідування) Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) https://orcid.org/0000-0003-1552-4555
Ключові слова: дізнавач, взаємодія, досудове розслідування, криміналістична методика, орган досудового розслідування, слідчий, оперативний підрозділ.

Анотація

Стаття присвячена виявленню проблемних питань взаємодії органів досудового розслідування з підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність під час досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів на основі результатів аналізу відповідної слідчої практики та формулюванню відповідних криміналістичних рекомендацій. Констатовано, що існуюча система взаємодії оперативних підрозділів та підрозділів досудового розслідування під час розслідування злочинів даної категорії потребує вдосконалення. Сформульовано дефініцію поняття «взаємодії», котре пропонується розглядати як регламентовану кримінальним процесуальним законодавством, погоджену за цілями та задачами, місцем та часом, здійснювану під єдиним керівництвом діяльність рівноправних у виборі засобів та методів вирішення поставлених задач суб’єктів, яка має вираз у найбільш раціональному поєднанні притаманних цим суб’єктам методів і засобів з метою підвищення ефективності досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів. Систематизовано процесуальні та організаційні форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами з урахуванням особливостей досудового провадження за фактами кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Запропоновано порядок дій слідчих і працівників оперативних підрозділів під час ведення оперативно-розшукової справи, а також алгоритм направлення оперативним підрозділом матеріалів за результатами оперативно-розшукової діяльності до органу досудового розслідування або прокурора, а також дій працівників слідчих та оперативних підрозділів під час проведення досудового розслідування. Обґрунтовано, що ефективність взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів визначається: а) загальною системою оперативного спостереження та контролю за злочинами на території обслуговування; б) конспіративністю їх діяльності, яка дозволяє отримати максимум корисної інформації, у тому числі шляхом 

Посилання

Бондар В. С., Солодовніков А. Г., Дехтярьов Є. В. Розслідування розбоїв, вчинених організованими групами : навчально-методичний посібник. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. 276 с.

Борисенко М. В. Взаємодія слідчого з оперативними та іншими підрозділами органів Національної поліції під час досудового розслідування: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2021. 260 с.

Головін Д. В. Особливості проведення оперативної закупки наркотичних засобів і психотропних речовин. Південноукраїнський правничий часопис, № 2-2021. С. 143.

Головін Д. В. Специфіка проведення спеціального слідчого експерименту по кримінальних провадженнях, пов’язаних з учиненням злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 224-227.

Заворіна О. П. Особливості взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами Національної поліції в кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. Вісник ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, 2020. Вип. 2(90). С. 228-238.

Інструкція з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: затв. наказом МВС України від 27.04.2020 № 357. Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text. (дата звернення: 02.03.2022)

Інструкція про організацію діяльності органів досудового розслідуван-ня Національної поліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 6 лип. 2017 р. № 570. Верховна Рада України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws. (дата звернення: 02.03.2022)

Кіпер О. О. Процесуальна самостійність слідчого як гарантія всебічного, повного й неупередженого розслідування у кримінальному провадженні: дис. канд. юрид. наук за спец: 12.00.09. Одеса : НУ «Одеська юридична академія», 2017. 167 с.

Кривонос М. В., Бондар В. С. Теорія та практика використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : монографія; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2017. 412 с.

Особливості розслідування кримінальних правопорушень, учинених неповнолітніми або за їх участю : методичні рекомендації / Сіренко М. В., Бондар В. С., Бурлака В. В., Дударець Р. М.; / Голов. слідч. управл. Націон. поліц. України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2018. 100 с.

Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: затверджене Наказом Офісу Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298. Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text. (дата звернення: 02.03.2022)

Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: затверджено наказом МВС України 20 травня 2020 року № 405/ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 червня 2020 року за № 491/34774. (дата звернення: 02.03.2022)

Полях А. М. Актуальні проблеми процесуальних форм взаємодії між слідчим та оперативними підрозділами. Юрист України. 2015. № 3-4 (32-33). С. 90-96.

Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: наказ МВС України від 07.07.2017 № 575. Верховна Рада України. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17. (дата звернення: 02.03.2022)

Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Інструкція, затв. спільним наказом ГПУ, МВС України, СБ України, Міністерством фінансів України, Адміністрацією ДПС України та Міністерством юстиції України від 16.11.2012. № 114/1042/516/1199/936/1681/51. Верховна Рада України. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show. (дата звернення: 02.03.2022)

Сергєєва Д. Взаємодія слідчих та оперативних працівників при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Право України. 2018. № 8. С. 107-122.

Старенький О. С Тимчасовий доступ до речей і документів як засіб отримання доказів у кримінальному провадженні: окремі проблемні питання. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 1. С. 60-71.

Степанюк Р. Л. Проблеми розвитку криміналістичної методики в умовах реформування кримінальної юстиції України. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2016. № 1(12). С. 242-244.

Тіщенко В. В. Теоретичні положення криміналістичної методики розслідування. Криміналістика: підручник / За ред. В. В. Тіщенка. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 357-358.

Шепітько В. Ю. Проблеми типізації окремих криміналістичних методик. Наукові праці НУ ОЮА. 2017. С. 445-451.


Переглядів анотації: 353
Завантажень PDF: 201
Опубліковано
2022-03-17
Як цитувати
Бондар , В. (2022). ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ З ПІДРОЗДІЛАМИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИЯВЛЕННІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(97), 190-206. https://doi.org/10.33766/2524-0323.97.190-206
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ