ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У СФЕРІ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ

  • В. І. Теремецький доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль, Україна) https://orcid.org/0000-0002-2667-5167
  • А. О. Подзіров суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області (м. Луцьк, Україна) https://orcid.org/0000-0003-4101-9392
Ключові слова: медичний туризм, оздоровчий туризм, правове регулювання туристичної діяльності, суб’єкти владних повноважень, адміністративно-правове регулю-вання.

Анотація

У статті зазначено, що медичний туризм характеризується поєднанням суб’єктів публічного та приватного права на основі багатогранності приватно-правової природи суспільних відносин у сфері медичного туризму. Саме суб’єкти публічного права – суб’єкти владних повноважень відіграють ключову роль у забезпеченні адміністративно-правового регулювання медичного туризму в Україні. Авторами встановлено відсутність ґрунтовних теоретико-правових досліджень, предметом яких є правовий статус суб’єктів владної влади у сфері медичного туризму. Сформульовано визначення поняття «суб’єкт владних повноважень у сфері медичного туризму». На підставі аналізу Закону України «Про туризм», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» визначено суб’єктів владних повноважень, які забезпечують адміністративно-правове регулювання медичного туризму в Україні. До таких суб'єктів віднесено: Верховну Раду України; Кабінет Міністрів України; центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів – Державне агентство розвитку туризму; центральний орган виконавчої влади України у сфері охорони здоров’я – МОЗ України; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичної допомоги населенню – Національна служба здоров’я України; Міністерство закордонних справ України; центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері культури та інформаційної безпеки – Міністерство культури та інформаційної політики України; Рахункова палата України; місцеві державні адміністрації; органи місцевого самоврядування, а також інші органи в межах їх компетенції. Авторам обґрунтовано необхідність розробки спеціального нормативно-правового акта – Закону України «Про медичний туризм України». Указано, що однією з особливостей запропонованого Закону України «Про медичний туризм» має бути відображення особливостей правового статусу суб’єктів медичного туризму на різних рівнях, закріплення їх завдань, повноважень, а також закріплення прав, обов’язків та державних гарантій.

Посилання

Подзіров А. О. Теоретико-правові підходи до визначення змісту поняття «медичний туризм». Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2020. № 4 (91). С. 147–157.

Теремецкий В. И., Музычук А. Н., Салманова Е. Ю., Казначеева Д. В., Кныш С. В. Укрепление договорных начал в правоотношениях между пациентом и лечебным заведением при реформировании системы здравоохранения в Украине. Georgian Medi cal News. 2018. № 11(284). С. 155–159.

Теремецкий В. И., Ковальчук А. Ю., Федоренко Т. В., Орловская И. Г., Слюсар К. С. Формирование правовой базы для урегулирования различных видов взаимоотношений в сфере трансплантологии и её общих принципов. Georgian Medical News. No 2 (287). 2019. P. 147–152.

Теремецький В. І., Румянцев О. П. Адміністративно-правові та біоетичні питання ксенотрансплантації в Україні. Наукові записки. Серія: Право. 2021. Вип. 10. С. 45–48.

Гнедик Є. С. Правове регулювання господарської діяльності у сфері медичного туризму: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2020. 238 с.

Семенова М. В. Господарсько-правове регулювання туристичної діяльності: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. 20 с.

Про туризм: Закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР в редакції від 16.10.2020 року. Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text. (дата звернення: 01.02.2022).

Подзіров А. О. Правова природа відносин у сфері медичного туризму. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідорен-ка. 2021. Вип. 4 (96). С. 205-216.

Гнедик Є. Засоби регулюючого впливу держави у сфері медичного туризму. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 3. С. 80-86.

Бевзенко В. Суб’єкти владних повноважень: поняття, ознаки, види. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/SVP_18_09_2020_VBevzenko.pdf.

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-ІV в редакції від 05.08.2021 року. Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text. (дата звернення: 25.01.2022)

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11. 1992 № 2801-ХІІ станом на 20.10.2021 року. Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text. (дата звернення: 01.02.2022).

Мельник Р.С. Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях : навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2019. 376 с.

Положення про Державне агентств розвитку туризму : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1162 cтаном на 01.12.2021р. Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1162-2019-%D0%BF#Text. (дата звернення: 16.02.2022)

Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навч. посіб. Вид. 3-тє, перероб. та доп. Київ : Атіка, 2011. 624 с.

Положення про Міністерство охорони здоров’я України : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267 cтаном на 24 січня 2020 р. № 90 Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL : https://moz.gov.ua/polozhennja-pro-ministriv. (дата звернення: 16.02.2022)

Порядок направлення громадян України для лікування за кордон : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1079 станом на 12.03.2020 року. Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1079-2017-%D0%BF#n15. (дата звернення: 16.02.2022)

Положенні про Національну службу здоров’я України : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1101 станом на 19.10.2021 року. Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2017-%D0%BF#Text. (дата звернення: 16.02.2022)

Про забезпечення організації направлення громадян України для лікування за кордон : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1079 станом на 12.03.2020 року. Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1079-2017-%D0%BF#n15. (дата звернення: 16.02.2022)

Дніпровський Медичний Кластер. Офіційний сайт Дніпропетровської обласної державної адміністрації. URL : https://adm.dp.gov.ua/turistichnij-kraj/medichnij-turizm-dnipropetrovshchini/dniprovskij-medichnij-klaster. (дата звернення: 16.02.2022)

Створення Львівського кластеру медичного бізнесу. URL: https://bc-club.org.ua/events/stvorennja-lvivskogo-klasteru-medychnogo-biznesu1657.htm. (дата звернення: 16.02.2022)


Переглядів анотації: 80
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2022-03-17
Як цитувати
Теремецький, В. І., & Подзіров , А. О. (2022). ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У СФЕРІ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(97), 169-181. https://doi.org/10.33766/2524-0323.97.169-181
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА